കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 08, 2011

2010-ലെ മലയാളം പോസ്റ്റുകള്‍ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)


എല്ലാത്തവണത്തെയും പോലെ, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തനിമലയാളം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റുകളുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് * ഇതാ:

ദിവസക്കണക്ക്:മാസക്കണക്ക്:

പോയ വര്‍ഷങ്ങളിലേത്:
2009-ലെ മലയാളം പോസ്റ്റുകളുടെ വിവരക്കണക്കു്
2008-ലെ മലയാളം പോസ്റ്റുകളുടെ വിവരക്കണക്കു്
2007-ലെ മലയാളം പോസ്റ്റുകളുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ്
2006-ലെ “തനി” മലയാളം പോസ്റ്റുകള്‍


* തനിമലയാളത്തിനു ലഭ്യമായ ഏകദേശ കണക്കുകള്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index