ചിത്രങ്ങള്‍

കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 11, 2023

സിമ്പിൾ പേങ്ങന്മാർ


പത്താം ദിവസവും തീ കത്തുമ്പോൾ അതിനിടയിലേക്ക് മുണ്ടും മടക്കിക്കുത്തി അതിന്റടിയിൽ ചൂസുമിട്ട് ഇങ്ങനെ പോട്ടത്തിനു പോസു ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സിമ്പ്ളിസിറ്റിയുണ്ടല്ലോ - അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോവരുത്. ബാക്കി ദേശങ്ങളെല്ലാം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ദാണ്ടെ പൊക്കിളും തെള്ളിച്ച് നില്ക്കുന്നു,  മലയാളി തിരഞ്ഞെടുത്തു വിട്ട ഹമ്പിൾ ആന്റ് സിമ്പിൾ പേങ്ങന്മാർ. 


അനുയായികള്‍

Index