കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 23, 2011

അരുന്ധതീ റോയ്അരുന്ധതീ റോയ് പറയുന്നു: "I'd rather not be Anna" എന്നു്.

പ്രതികരണം: Exactly. You should not try either. You can't handle it. You're not cut out for it. You write what you can and keep emitting convenient & opportunistic assumptions at random intervals.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index