കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 08, 2012

സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചിനു നോബേൽ സമ്മാനം

 
2009-ലെ (സമാധാനത്തിനുള്ള) നോബൽ സമ്മാനത്തേക്കാൾ എന്തു കൊണ്ടും മികച്ചതും, യോജിക്കുന്നതും. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index