കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

തിങ്കളാഴ്‌ച, മേയ് 30, 2011

മാതൃഭൂമി റെന്‍ഡറിങ്ങ് (ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ് )

ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഉള്ളതിന്റെ ബാക്കിയാണു് - here's how I fixed it, for reference.

their pages seem to be calling a few .ttf's and .eot's:

src: url("/online/MEERA0.eot");
src: local('Meera'), url('/online/Meera_04-2.ttf') format("truetype");
src: url("/new09/RUPA1.eot");
src: local('rupa'), url('/new09/rupa1.ttf') format("truetype");


- one of those two ttf's, Meera_04-2.ttf was causing the bad rendering.

this is how I worked around it from within nginx - remove the ttf, eot et al from within a reverse proxy, nginx:

server {
server_name mathrubhumi.thani-malayalam.info;
location /{
if ($request_uri ~* (^\/|\.eot|\.ttf|\.css)$ ) {
return 403;
}
if ( $http_user_agent !~* Apple ){
return 403;
}
proxy_pass http://www.mathrubhumi.com;
proxy_set_header Host www.mathrubhumi.com;
proxy_cache STATIC;
proxy_cache_valid 720d;
proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header updating
http_500 http_502 http_503 http_504;
}
}


in action, at the proxy level:

***30/May/2011:19:16:28 +0000 Server: 63.116.166.99:80 Status: MISS Cache-Control: must-revalidate, max-age=60 Expires: - "GET /story.php?id=189952 HTTP/1.1" (200) "Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8G4"
***30/May/2011:19:16:30 +0000 Server: - Status: - Cache-Control: - Expires: - "GET /new09/Meera_04-2.ttf HTTP/1.1" (403) "Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8G4"
***30/May/2011:19:16:30 +0000 Server: - Status: HIT Cache-Control: max-age=60 Expires: - "GET /new09/php/newslinks.php?sub=362 HTTP/1.1" (200) "Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8G4"
***30/May/2011:19:16:31 +0000 Server: - Status: - Cache-Control: - Expires: - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" (403) "AtomicBrowser/5.7.0 CFNetwork/485.13.9 Darwin/11.0.0"

Take away:

Stop slapping Meera_04-2.ttf onto Apple iphone/ipad devices, this issue in its entirety will go away. Adjust your style declarations accordingly.

let me know if you still need further assistance with this.

1 അഭിപ്രായം:

Kiranz..!! പറഞ്ഞു...

താങ്ക്സ് എ ടൺ :)

അനുയായികള്‍

Index