കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 11, 2010

രോഞ്ചാമം

ഇതു കണ്ടു് രോഞ്ചാമം തോന്നിപ്പോയാല്‍ കുറ്റം പറയാനൊക്കുമോ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index