കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, April 28, 2012

എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ സെലിബ്രേഷൻഅൻപത്തഞ്ചിനു ഫോർസൈറ്റാവാമെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ചിനുമായിക്കൂടെ സെലിബ്രേഷൻ?‌

നാലു വർഷത്തോളമെടുത്തു ഇരുപതിനായിരം കൂടാൻ. നാഷനൽ ആവറേജിന്റെ പകുതി!

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.