കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, March 11, 2010

രോഞ്ചാമം

ഇതു കണ്ടു് രോഞ്ചാമം തോന്നിപ്പോയാല്‍ കുറ്റം പറയാനൊക്കുമോ?

No comments:

Followers

Index