കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, March 11, 2010

രോഞ്ചാമം

ഇതു കണ്ടു് രോഞ്ചാമം തോന്നിപ്പോയാല്‍ കുറ്റം പറയാനൊക്കുമോ?

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.