കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 03, 2017

ക്യാപ്ച | CAPTCHAചോദ്യം:
ഉപയോക്താവ് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണെന്നു ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പേരെന്താണ്?
ഉത്തരം:
ക്യാപ്ച


പല പല നിരവധി അനവധി പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളെ പറ്റി ഉച്ചയൂണു കഴിഞ്ഞ് അപഗ്രഥിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ക്യാപ്ചയിൽ ചെന്നുടക്കിയത്. ഞാനും ക്യാപ്ച്ചയ്ക്ക് കോഡെഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതും നല്ലുഗ്രൻ ബാഷൻ  മലയാളം ക്യാപ്ച്ച. ഇതു വരേക്കും  ഫൂൾപ്രൂഫ്. ഉദാഹരണം ഇവിടെ.


ക്യാപ്ചയ്ക്ക് ഒരുഗ്രൻ ഫുൾഫോമുണ്ട് - "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart".

ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരു വിക്കിലേഖനവുമുണ്ട്, ഇവിടെ.  
(ഒന്ന് ബ്ളോഗിയിട്ട് എത്ര നാളായീന്നേ..?)


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index