കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ശനിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 09, 2013

സൂര്യനെല്ലി ഹൈക്കോടതി വിധി

വിധി വായിച്ച് നോക്ക്, വായിച്ച് നോക്ക്, അതിലെല്ലാം നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ബസന്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗവും ടീവിയിൽ കേട്ടു. അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹൈക്കോടതി വിധിച്ച വിധി ഒന്ന് തപ്പിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുക്കം കണ്ടെത്തി, വായിച്ചു.

(സലീംകുമാർ പറയുന്നതു പോലെ..) സന്തോഷമായി മക്കളേ, സന്തോഷമായി!

സൂര്യനെല്ലി പെൺകുട്ടി പണ്ടേ പഠിച്ച കള്ളിയാണെന്നും, നാല്പതു ദിവസത്തിനിടയിൽ അവൾ ഓടി രക്ഷപെടാതിരുന്നത് സമ്മതലക്ഷണമാണെന്നും ഒക്കെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന വിധി.  കെ.എ. അബ്ദുൾ ഗഫൂറും, ആർ. ബസന്തും ചേർന്നു് 2005 ജനുവരി 20-നു അടിച്ചു വിട്ടത്.

( കെ.എ. അബ്ദുൾ ഗഫൂറാണെന്നു തോന്നുന്നു കൂട്ടത്തിൽ  കൂടുതൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധൻ? although, ബസന്തും i wholly concur with the final judgment dictated by my learned brother   എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇളിച്ച് നില്പുണ്ട് വിധിന്യായത്തിൽ. )


 IN THE HIGH COURT OF KERALA AT ERNAKULAM

CRL A No. 590 of 2000(B)


1. JOSEPH @ BABY
           ... Petitioner

            Vs1. S.I. OF POLICE
            ...    Respondent

        For Petitioner :SRI.T.G.RAJENDRAN

^        For Respondent :PUBLIC PROSECUTOR

Coram

 The Hon'ble MR. Justice K.A.ABDUL GAFOOR
 The Hon'ble MR. Justice R.BASANT

 Dated :   20/01/2005

: O R D E R
     K.A. ABDUL GAFOOR &
     R. BASANT, JJ.
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     Crl.A.Nos. 590, 591, 599, 600, 602, 603, 604
     605, 606 to 619, 627, 632, 633, 633 and 637 of 2000
     877 of 2002, Crl.M.C. Nos.7136 of 2001,
     3862 of 2002 & 4141 of 2003
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     Dated this the 20th day of January, 2005
     JUDGMENT
    Abdul Gafoor, J.
     Thirty five accused persons were convicted in
    S.C.No.187 of 1999.  They have filed the above appeals
    except Crl.A.No.877 of 2002. Crl.A.No.877 of 2002 is by
    the sole convicted accused in S.C.No.241 of 2001. At the
    outset we may mention that the facts relating to both the
    cases emanate out of the same occurrence of alleged
    kidnapping, wrongful confining, procuration of a minor girl
    and rape and gang rape of the victim, PW3, in this case.
    PW3 was reported missing from 16.1.1996. Initially the
    case was registered under the caption `man missing' based
    on information furnished by PW1, the father of the victim
    on 16.1.96 itself. For about 40 days, in spite of the
    investigation conducted by PW82, the local Asst.  Sub
    Inspector, the whereabouts of the girl could not be found
    out.  The girl later appeared in the office of her father
    PW1 on 26.2.1996. Next day she gave a statement to PW82
    revealing information about the commission of cognizable
    offences including  kidnapping,  wrongful  confinement,
    procuration of minor girl, rape and gang rape on her.
    Investigation thereafter proceeded in that line and the
    investigators came to the conclusion that altogether 45
    persons were involved. Two of them could not be traced
    out. Out of the remaining 43 persons, one was deleted from
    the array of accused.  Two were absconding. Charges were
    laid against the remaining 40 persons and the case against
    them was taken on file by the Sessions Court, Kottayam as
    S.C.No.187 of 1999. During the trial, the 40th accused
    died. Accused Nos. 23, 26, 32 and 36 were acquitted. The
    remaining 35 accused, convicted on different counts of
    offences have filed the appeals as mentioned, except
    Crl.A.No.877 of 2002. During the pendency of these appeals
    Accused No.4, the appellant in Crl.A.No.607 of 2000,
    committed suicide.
     2. After the trial of S.C.No.187 of 1999 was
    terminated,  one  among the absconding accused, viz.,
    Dharmarajan, surrendered. Thereafter his case was also
    committed.  It was tried as S.C.No.241 of 2001 on the same
    set of charges. He was also convicted.  Crl.A.No.877 of
    2002 is at his instance.
     3.  In the first case the convicted accused were
    found guilty of all or any one or more of the offences
    punishable under Sections 120-B, 363, 365, 366A, 368,
    376(1) and 376(2)(g) I.P.C. They have been sentenced to
    undergo rigorous imprisonment for terms ranging from 4
    years to 13 years depending on the offences found proved
    against them.  Sentence of fine and consequent default
    sentences have also been imposed. Fine, if realised, was
    directed to be paid to the victim.  The appellant in
    Crl.A.877 of 2002 was found guilty of the  offences
    punishable under Sections 120-B, 365, 363, 366A, 368,
    376(2)(g), 372 and 392 I.P.C. He was sentenced to undergo
    life imprisonment for the offence punishable under Section
    376(2)(g) alone. So, no separate sentence was imposed on
    any other count.
     4.  The accused will be described as arrayed in
    S.C.No.187 of 1999 and the sole accused in S.C.No.877 of
    2002 will be mentioned by his name Dharmarajan hereafter in
    this judgment for the sake of convenience. The exhibits,
    witnesses and MOs, unless otherwise specified, are referred
    to as in S.C.No.187 of 1999.
     5. The prosecution case is that PW3, as a result
    of a  conspiracy hatched by accused Nos.  1, 2 and
    Dharmarajan, was persuaded, induced and kidnapped  by
    accused No.1 from the lawful guardianship of her parents to
    go away from the school hostel in Munnar to join him at
    Adimali and thereafter to  go  along  with  him  to
    Kothamangalam at about 4.30 P.M..  on 16.1.1996. Before
    reaching there, he disappeared.   In  such  perplexed
    situation, late in the evening at about 7.30 P.M. PW3
    decided to go from Kothamangalam to her mother's sister's
    house at  Kottayam.   She boarded a private bus to
    Muvattupuzha. She noticed accused No.2, Usha, in that bus.
    Thereafter she alighted at Muvattupuzha and went in an
    autorickshaw to K.S.R.T.C.  bus station there, to catch a
    bus to Kottayam. She boarded a Trivandrum Fast Passenger
    bus wherein also she noticed the presence of accused No.2.
    She got down at Kottayam bus stand. She was frightened to
    go through the bylanes to reach her aunt there. Therefore
    she decided to catch a bus to Mundakkayam so as to go to
    her uncle's house.  But there was no bus to Mundakkayam
    during that night. It was at that time, accused No.2
    approached her calling her name. Later she introduced PW3
    to one person by name Sreekumar, whom she later realised as
    Dharmarajan.  He promised to take her to Mundakayam.
    Thereafter Dharmarajan took her to Metro lodge near the bus
    stand where, he told her, his mother was staying. With the
    hope that she would be taken to her uncle's house at
    Mundakayam, she followed Dharmarajan.  But Dharmarajan
    raped her during that night in the lodge room. On the next
    day morning she was taken to Ernakulam in a transport bus
    and thereafter to different places like Kumali, Kambam,
    Palakkad  and Vanimel at Kozhikode, again to Kumali,
    Muvattupuzha, Aluva,  Theni,  Kanyakumari,  Trivandrum,
    Kuravilangad, Kottayam, again to Kumali, Muvattupuzha and
    again to Kottayam, still again to Theni, Kumali, Kambam,
    again to Kumali, Kottayam and to Muvattupuzha and finally
    enfreed her on the morning of 26.2.1996. In the meantime
    she  was  presented to several persons including the
    appellants/convicted accused, except accused Nos.  2, 17,
    38 and 39, who committed rape or gang rape on her. The
    said four persons, according to the prosecution, aided
    others to commit the said offences. They also wrongfully
    confined her. PW3 had, as admitted by both sides, crossed
    the age of 16, but had not attained 18 years, at the
    relevant time.
     6. The evidence in the first case consists of the
    oral testimony of PWs.1 to 97 and Exts.P1 to P182 and MOs.1
    to 21 on the side of the prosecution. The defence evidence
    consists of the oral evidence of DWs 1 to 10 and Exts.D1 to
    D30.  PWs 1 to 57 were examined and Exts.P1 to 102 were
    marked on the side of the prosecution in the latter case.
    MOs 1 to 21 were also identified. The defence evidence in
    that case consists of the oral testimony of DWs 1 to 6 and
    Exts.D1 to D43, apart from the witnesses' exhibits 1 to 40
    and court exhibit C1.  The court below considered the
    evidence on record and convicted the accused as mentioned
    above.
     7.  When we scanned through the evidence we could
    understand that several new materials could be brought out
    by the accused to strengthen their defence, in the second
    case. On going through the said evidence we are also
    convinced that few of such pieces of evidence could be used
    by the accused in the first case as well, for the purpose
    of their effective defence. Accordingly, as these cases
    arise out of the same occurrence, we are of the view that
    the evidence in both the cases can be considered together
    for the purpose of finding the truth in this case.
    Whatever available in these cases in favour of the accused
    shall be made use of in their favour, irrespective of where
    it was let in, but not vice versa.
     8. It is contended by the appellants that they
    have been falsely implicated in the case due to political
    enmity. Few of them are political workers or interested in
    politics. There are others also who are not involved in
    politics. Sufficient materials have not been placed by the
    accused to show that they have been thus falsely implicated
    with political motive.  There is nothing to show that any
    of the accused was holding any such position of eminence
    politically or to justify an inference that they were
    implicated falsely on political considerations.
     9. It is submitted by the appellants that no
    conspiracy is proved in this case.  There is no cogent
    evidence in that regard. On the other hand the letter said
    to be written by PW3 to DW3 in the second case which has
    been suppressed by the prosecution will cut at the root of
    the allegation of conspiracy, it is contended.
     10. The other contention raised is that there is
    no reliable evidence in this case to act upon and enter
    conviction for serious offences as mentioned above.  The
    only material and vital evidence available is that of PW3,
    who cannot be reckoned as a trustworthy witness.  Her
    evidence deserves careful scrutiny, because of her past
    conduct of squandering the amount given by her parents for
    remitting hostel fees and even daring, admittedly, to
    pledge her ornaments on 1.1.1996.  Certain other aspects
    were  also  brought to our notice to elucidate this
    contention.
     11. It is further contended that even if PW3 is
    found to be believable otherwise, a conjoint reading of her
    evidence in toto will show that she was not an unwilling
    partner for intercourse.  So far as the accused are
    concerned, there was no resistance from her part, so that
    those who approached her could discern that she was not
    willing for intercourse or there was absence of consent
    from the part of PW3. Absence of consent on the part of
    PW3 has not been satisfactorily proved in this case to
    bring home the guilt of the accused under Section 376(1) or
    376(2)(g). It is further contended that the unwillingness
    now spoken to by PW3 before the court below is really an
    excuse found out by her to save her face in the family and
    among the relatives for her long absence of 40 days from
    her house.  It is further submitted that the normal
    approach adopted for appreciating the evidence of a rape
    victim cannot be applied in this case, taking into account
    the incidents occurred in those 40 days. Therefore, the
    court should always seek corroboration for the evidence of
    PW3 before finding the accused guilty of the offences under
    Sections 376(1) or 376(2)(g). In this regard the counsel
    for the appellants have relied on the decisions reported in
    Kali Ram v. State of Himachal Pradesh (1973 SCC (Cri.)
    1048), Deelip Singh @ Dilip Kumar v. State of Bihar (JT
    2004 (9) SC 469), State of Maharashtra v.  Chandraprakash
    Kewalchand Jain (AIR 1990 SC 658), Sudhansu Sekhar Sahoo v.
    State of Orissa (2003 Crl.LJ 4920), Gopi Shanker and ors.
    v. State of Rajasthan (AIR 1967 Rajasthan 159), Kuldeep K.
    Mahato v. State of Bihar (1998) 6 SCC 420), Jagannivasan
    v. State of Kerala (1995 Supp (3) SCC 204), Jinish Lal Sah
    v.  State of Bihar (2003) 1 SCC 605), Vimal Suresh Kamble
    v. Chaluverapinake Apal S.P. & anr. (2003) 3 SCC 175)
    and S.A. Nanjundeswara v. M.S.Varlak Agrotech Pvt. Ltd.
    (AIR 2002 SC 477). The consent is thus discernible from
    the conduct of PW3; submit the appellants' counsel. No
    rape punishable under Section 376(1) is proved.
     12.  It is contended that even going by the
    evidence of PW3, the offence punishable under Section
    376(2)(g) has not been made out. No jointness in action by
    several persons alleged to have raped her on any single
    occasion had been spoken to by her. In this regard the
    decisions reported in Ashok Kumar v. State of Haryana (AIR
    2003 SC 777), Devendra Das and ors. v. The State of Bihar
    (1999 Crl.LJ 4805), Jai Bhagwan & ors.  v.  State of
    Haryana (1999) 3 SCC 102), State of Orissa v. Arjun Das
    Agrawal & anr. (1999) 8 SCC 154) and Ashok Kumar v. State
    of Haryana (2003) 2 SCC 143) are relied on. It is further
    contended that apart from the evidence of PW3 the only
    other  evidence  introduced  by  the  prosecution  to
    substantiate the offence under Section 376(2)(g) is that
    coming from the mouth of PW8. She was really accused No.42
    in the first case and was arrested and remanded.  She was
    later transformed as a prosecution witness, in reward of
    her giving evidence against the accused.  Such a witness
    cannot be treated as trustworthy, the appellants submit,
    relying on the decision reported in Vemireddy Satyanarayan
    Reddy & ors.  v. State of Hyderabad (A.I.R.1956 SC 379).
    Thus there is no evidence to fasten guilt under Section
    376(2)(g), they submit.
     13.  It is further contended that the entire
    investigation in this case was totally unfair, suppressing
    material  particulars  gathered  in the investigation.
    Certain material witnesses cited by the prosecution had
    also been withheld and withdrawn without examining them.
    Even one among the investigating officers had not been
    examined in the second case.  He had to be cited as a
    defence witness. PW3 did allegedly have some connection
    with the accused in a case relating to the death of a nun
    in a convent and she had been questioned in that regard.
    The amount given by her father for remitting the hostel fee
    was allegedly made use of to pay to an accused in that
    case. This ought to have been spoken to by DW6, who was
    questioned by police.  But she was given up by the
    prosecution. It is also submitted based on the evidence of
    DW3, Kochumon, in the second case who spoke about a letter
    written by PW3 on the day when she disappeared, that the
    entire case of conspiracy projected by the prosecution
    falls down. Suppression of those relevant materials speaks
    a lot about the unfairness shown by the investigating
    agency and such unfairness has resulted in prejudice so far
    as the accused are concerned. The decisions reported in
    Rampal Pithwa Rahidass & ors.  v. State of Maharashtra
    (1994 Crl.LJ 2320) and Vemireddey Satyanarayan Reddy & ors.
    v. State of Hyderabad (AIR 1956 SC 379) are relied on in
    this regard.
     14.  It is further contended that apart from the
    unfairness shown in the investigation and the consequent
    unfairness  in  the  trial, the prosecution also had
    suppressed the relevant materials which the accused are
    entitled in terms of the Code, thereby disabling them to
    mould their defence properly from the initial stage of the
    trial.  It is submitted and is borne out from the evidence
    that at least 10 statements, including one disputed by the
    prosecution,  had  been obtained from PW3 by various
    investigating officers in this case.  According to PW82,
    who started the investigation in the case when Ext.P1 F.I.
    statement was furnished and  Ext.P1(a)  F.I.R.   was
    registered, PW3 on her reappearance had given a statement
    to him on 27.2.1996, which he had written down in his own
    hand.  At the same time, it is submitted relying on the
    evidence of DW10 that there was yet another statement taken
    from PW3 on the same date by PW82 himself.  This was not
    disclosed to the court.  When PW95 had been in charge of
    the investigation he had also recorded another statement
    dt.28.2.1996 from PW3.  Apart from these two statements,
    three statements had been recorded on 8.3.96, 10.3.96 and
    15.3.96 by PW93, who conducted the investigation between
    27.2.96 and 8.3.96.  Two statements  were  thereafter
    recorded by PW91, who continued the investigation and two
    more statements were recorded by PW97,  who  finally
    investigated the case. It is submitted that the statement
    of PW3 initially recorded by PW82, that recorded by PW95 on
    28.2.96 and the three statements recorded by PW93, Circle
    Inspector, Devicolam, were not produced before court in
    time or furnished to the accused, as enjoined under Section
    173(5) and 207(iii)  Cr.P.C.   respectively.   Thus,
    suppression of details spoken to by the victim in this case
    really prejudiced the accused in shaping their defence.
    Those statements stated to be recorded by PW93 on 8.3.96,
    10.3.96 and 15.3.96 and the statements stated to be
    recorded by PW95 on 28.2.1996 were produced at a later
    stage in the first case. That was far later than PW3 had
    spoken to about the incident and been cross examined.
    Though the prosecution offered PW3 again to be cross
    examined on the basis of the materials so belatedly
    produced, it was not a real and effective opportunity to
    defend the allegations, as PW3 had made up her mind when
    she had been already cross examined extensively. It was
    too late for the accused to mould or remould their defence.
    Such belated production of documents in court and offering
    PW3 for further examination are not sufficient to render
    any real opportunity to the accused to mould their defence
    at the initial stage.  It is further submitted that the
    mere production of these documents is not sufficient to
    satisfy the requirement of Section 207(iii) Cr.P.C. The
    accused have to be furnished with the copies thereof.  It
    has not been done. They could not and did not, therefore
    avail of the opportunity to cross examine PW3 further.  So
    suppression of these materials indicates absence of fair
    trial, which prejudiced the accused from moulding their
    defence at the initial stage. Such prejudice percolated
    throughout the trial. Thus the accused had been denied a
    fair opportunity to defend themselves, it is submitted.
     15.  It is their further case that no first
    information report as could be called so in law under
    Section 154 Cr.P.C.  is available in this case. Ext.P1
    F.I. statement did not reveal commission of any cognizable
    offence. A reading of Ext.P1 will disclose that even the
    complaint of PW1, the father of the victim, was that she
    had gone away from the hostel.  `I do not know why my
    daughter had run away' is the specific averment in Ext.P1.
    He had no case that she had been kidnapped by any one or
    that he had suspected so. Exts.P1 and P1(a) cannot satisfy
    the requirements of an F.I. statement in terms of Section
    154 Cr.P.C., for commencement of investigation in a case
    relating to cognizable offence. Cognizable offence, if at
    all, was revealed for the first time when PW3 had been
    questioned by PW82, the Assistant S.I. of Munnar police
    station on 27.2.1996. Her statement ought to have been
    registered as  F.I.R.   In the absence of that, the
    investigation conducted cannot be said  to  be  fair
    investigation in this case.  Absence of an F.I.R., which
    can be legally acted upon, vitiates the trial in this case.
    In that regard the decisions in The State of Assam v.
    Upendra Nath Rajkhowa (1975 Crl.LJ 354), Aru Kumar Banerjee
    & anr.  v.  The State (AIR 1962 Calcutta 504) and Mani
    Mohan Ghose v. Emperor (AIR 1931 Calcutta 745) are relied
    on.
     16.  It is also submitted that had the police
    followed the right, fair, proper and legal method mentioned
    in Section 154 Cr.P.C., the controversy as to which of the
    two statements dt.  27.2.1996 had been really recorded
    would not have arisen at all. The statement so recorded
    revealing commission of cognizable offences ought to have
    been, in law, forwarded to the concerned  Magistrate
    forthwith and there would not have been any dispute on
    that.
     17. It is submitted by the learned Special Public
    Prosecutor in answer to the above contentions of the
    appellants that the conspiracy had been proved in this case
    by the evidence of PW3, PW66, MO1, PW59, though hostile,
    PW60 and Exts.P115 trip sheet of the buses in which the
    victim girl travelled from Munnar to Adimali and from
    Adimali to Kothamangalam produced by PW78 R.T.O. PW3 moved
    from the school campus to Adimali and thereafter to
    Kothamangalam only at the persuasion of accused No.1.
    Intimacy with him was revealed by the handing over of MO1
    photo album. That the first accused had a conversation
    with the second accused with respect to the arrival of a
    girl was categorically spoken to by PW60, an autorickshaw
    driver.  In such circumstances the conspiracy in this case
    stands proved. The first accused induced PW3 to come out
    of the school campus and kidnapped her, so that she could
    be placed, through accused No.2, in  the  hands  of
    Dharmarajan, who was waiting, as is revealed by Ext.P57, in
    Metro Lodge right from 2.1.1996.
     18.  The Special Public Prosecutor also draws our
    attention to the version spoken to by PW3 regarding the
    attempt to mortgage her ornaments and spending of the
    amount given by her parents to remit the hostel fees.
    According to him, PW3 wanted to raise money only to pay the
    first accused to avoid him. MO1 album was taken by accused
    No.1 from PW66 to give it to PW3.  This reveals his
    intimacy with PW3. Thus involvement of the first accused
    and his intimacy with PW3, to kidnap her are manifest from
    this evidence. Non-examination of Kochumon, DW3, in the
    second case, by the prosecution will not be fatal to prove
    the conspiracy. It is also submitted that even though the
    police did not find out the letter said to be written by
    PW3 as spoken to by DW3, it will not affect the prosecution
    case. Therefore the conspiracy hatched by accused Nos. 1,
    2 and Dharmarajan stands proved. The further acts of the
    remaining accused were in continuation of this conspiracy.
    So they have also continued the conspiracy to commit the
    offences alleged.  Thus there was real conspiracy in this
    case to commit various offences charged against  the
    accused.
     19.  It is further contended by the Special Public
    Prosecutor that there is no reason to disbelieve PW3 at
    all. PW3 is the victim of a sex offence. Appreciation of
    evidence in rape cases shall be different from  the
    appreciation of evidence of the victim in any other case.
    In this regard he has relied on the decisions reported in
    State of Maharashtra v.  Chandraprakash Kewalchand Jain
    (1990 SCC (Cri) 210), State of Maharashtra v. Kalu Sivram
    Jagtap & ors. (1980 SCC (Cri) 946) and State of Punjab v.
    Ramdev Singh (AIR 2004 SC 1290). It is further submitted
    that when the evidence of PW3 is viewed in that angle, it
    can be seen that she can be believed. It is evident that
    there was total absence of consent and PW3 was not willing
    for intercourse with any of the accused in this case.
    Absence of consent was, therefore, successfully proved by
    the prosecution.
     20. It is further contended that consent is to be
    proved by the accused.  In this respect the decision in
    State of Himachal Pradesh v. Shree Kant Shekari (AIR 2004
    SC 4404) is relied on. Even if there was consent, it shall
    be further proved that the consent so expressed by the
    victim is one made voluntarily and consciously and based on
    reasons after understanding the good and evil of the act to
    be done by the person who so consents. Reliance is placed
    on the decision reported in Rao Harnarain Singh Sheoji
    Singh & ors. v. The state (AIR 1958 Punjab 123) and Uday
    v. State of Karnataka (AIR 2003 SC 1639).
     21.  It is further contended that any absence of
    sign of resistance by the victim shall not be a reason for
    presuming consent.   This contention is urged placing
    reliance on the decision in State of Himachal Pradesh v.
    Mange Ram (2000 Crl.LJ 4027). It is further submitted by
    the learned Public Prosecutor placing reliance on the
    decision in State of Maharashtra v. Prakash & anr. (1992
    Crl.LJ 1924) that even in the case of prostitutes consent
    is an essential requirement. Otherwise, it will amount to
    rape. There is no reason to disbelieve PW3, when she
    submits that the accused had intercourse with her without
    her consent, he contends. He therefore submits that the
    fact of rape by several accused as alleged in this case has
    been proved by the evidence of PW3 who speaks about her
    express unwillingness and absence of consent.
     22. It is contended that the theory of consent by
    such a young girl aged less than 17 years is inherently
    improbable. Whey should she consent? A girl could have
    consented to sexual relationship only out of love, lust or
    lure for money. PW3 had none of these.  Her detractors
    even admittedly had no love for her. There is nothing to
    show that she was prompted by any such uncontrollable lust
    to agree to such intercourses.  Her parents were both
    employed. She had no reason to crave for money. In these
    circumstances she could not have consented for any of the
    three possible reasons. Her statement that she did not
    consent must, in these circumstances, be accepted, contends
    the learned Special Public Prosecutor.
     23.  It is his further contention that there is
    evidence from PW3 revealing the situations of rape by more
    than one person on a single day at a particular time and
    such persons had come together to approach PW3.  Therefore
    gang rape punishable under Section 376(2)(g) is also proved
    in this case. There need not be completed acts of rape by
    each and every rapist involved in gang rape.   Some
    involvement is sufficient. The Public Prosecutor relies on
    the decisions in Pramod Mahto & ors. v. State of Bihar
    (1990 SCC (Cri) 206), Justus v. State of Kerala (1987 (2)
    KLT 330), Moijullah alias Puttan v. State of Rajasthan
    (AIR 2004 SC 3186) and Bhupinder Sharma v.  State of
    Himachal Pradesh  (AIR 2003 SC 468).  It is further
    contended that when PW3 deposed that more persons had raped
    her together, the provisions contained in Section 114 A of
    the Evidence Act comes to play and therefore absence of
    consent has to be presumed. Thus this is a case where gang
    rape is conclusively proved. The decision in Bodhisattwa
    Gautam v. Subhra Chakraborthy (Ms) (1996 SCC (Cri) 133) is
    also relied on.  Presumption under Section 114A is hence
    available, it is contended.
     24. Replying to the contentions urged by the
    appellants  with  regard  to  the  unfair  manner of
    trial/investigation resulting in prejudice, it is submitted
    by the Special Public Prosecutor that in the first case all
    the statements taken from PW3 by different investigating
    officers, except the one disputed by the prosecution, were
    produced though later.  The initial prejudice, if any,
    caused is thus wiped off and the accused had sufficient
    opportunity to cross examine PW3 with reference to those
    statements.  So there was no prejudice in the first case.
    In the second case also the entire statements, except the
    disputed one, said to be recorded on 27.2.1996, have been
    supplied to the accused. So in that case also there was no
    prejudice. Every accused had opportunity for his full say
    when copies were so produced.
     25.  It is further contended that the disputed
    statement said to be written by DW10 in the first case is
    one manipulated to screen off several accused with the
    involvement of his superior officer, PW95. So the admitted
    statement of PW3 recorded by PW82 now forming part of the
    C.D.  records  is  the  real  and  true  statement.
    Non-production or non-furnishing of the disputed statement
    dt.  27.2.96 allegedly recorded from PW3 is not one of
    relevance as the said statement is not recorded in terms of
    Section 161 and is not liable to be produced in court in
    terms of Section 173(5) or to be furnished to the accused
    under Section 207(iii) Cr.P.C. So there was no occasion
    for any prejudice in this case.
     26.  It is submitted by the Public Prosecutor that
    PW82 had, when PW1, father of the girl furnished the
    information  regarding  the  missing of his daughter,
    registered an F.I.R. Ext.P1(a) and forwarded it promptly
    to the Magistrate court concerned. That was necessary in
    the light of the instructions contained in the Police
    Manual.  That is the long established practice adopted by
    the police whenever a man missing case is reported.
    Depending upon the facts revealed in the investigation, the
    case will be moulded based on the very same F.I.R.
    Appropriate further reports will be filed before Court by
    the Investigators. No fresh F.I.R. is filed. That is the
    practice followed. In this case, when PW3 reappeared after
    40 days on 26.2.1996, her statement was recorded on the
    next day, which revealed commission of certain cognizable
    offences.  It  was  recorded,  in the light of the
    registration of Ext.P1(a) F.I.R. earlier on the basis of
    the information furnished by PW1, only as a statement under
    Section 161 Cr.P.C.  That cannot in any way vitiate the
    investigation or the trial.  No prejudice has resulted
    therefrom.  The police was only following the practice
    hither to followed based on the Police Manual and the
    instructions contained therein.
     27.  In the light of these rival contentions by
    either party we have to examine the evidence in this case
    and the situations spoken to by PW3 revealing any offence.
     28.  As  already mentioned above, the entire
    prosecution case is based on a conspiracy allegedly hatched
    by accused Nos. 1, 2 and Dharmarajan some time prior to
    16.1.1996 to kidnap PW3, to move her from place to place,
    to confine her and to procure her for prostitution by
    others, to sell or buy her and to commit rape or gang rape
    on her.  So the conspiracy is the beginning of the
    occurrence.  Necessarily the conspiracy has to be examined
    first.
     29. As already mentioned above, PW3 speaks about
    the intimacy developed by her towards accused No.1, who was
    a Cleaner/Checker in a bus in which she used to travel
    while attending tuition classes.  According to her, MO1
    album which she had brought to show her friend, PW66
    Fathima, came to be in the hands of accused No.1, when PW66
    brought it back to return to PW3, who was not available in
    the bus on that day. The first accused took it from PW66
    promising to hand it over to PW3 later. The photographs in
    MO1 were threatened to be made use of to blackmail PW3.
    She was threatened that unless she accompanied him, those
    photographs would be made use of to tarnish her as well as
    her parents.  PW60, an autorickshaw driver available in
    Adimali bus stand, speaks about the conversation between
    accused Nos.  1 and 2 on 16.1.96, about the anticipated
    arrival of a girl.  He had seen PW3 arriving, shortly
    thereafter, in the bus named "Anjali" at Adimali and
    accused No.1 accompanying PW3 to the bus stand and accused
    No.2 following them. So, the evidence of PW60 reveals the
    case of conspiracy. The timing of the bus in which PW3
    travelled, had been spoken to by PW78 on the basis of
    Ext.P115 trip sheet produced by him. It is a supporting
    evidence on conspiracy to corroborate PW3. This is the
    prosecution case and evidence on conspiracy.
     30. The main trump-card of the defence to torpedo
    this conspiracy is the evidence of DW3 and Ext.X13 letter
    dt. 14.3.1996 produced from the custody of a police
    officer upon summons from the court, in the second case.
    DW3 is one Kochumon. According to him, he was the driver
    of a bus plying between Alwaye Sooryanelli. On 16.1.96
    while his bus was on its trip, another one coming from the
    opposite direction stopped as they were passing each other
    and the driver in the said bus one Joy handed over a letter
    to him. He put it in his pocket and later read it when his
    day's work was over at Sooryanelli. He could realise that
    it was a letter written by PW3 who had regularly travelled
    earlier in his bus. There was such a friendly relationship
    between PW3 and DW3, an employee in a bus.  She felt it
    necessary to write such a letter to DW3. The contents of
    the letter are also almost spoken to by him in his
    evidence.  The contents do not make reference to accused
    No.1, as can be ascertained from the evidence of DW3.
     31. Ext.X13 is an official document written by the
    Dy.S.P., Munnar to S.P. of Idukki with regard to certain
    reports in Crime No.6 of 1996 giving rise to the present
    case. It reveals that the evidence given by DW3 regarding
    the letter written by PW3 is true.
     32.  When there is a letter contemporaneously
    written by PW3 on the day when she disappeared from the
    campus, it must in all probability reveal why she had so
    disappeared.  It must also reveal whether there  was
    involvement of any one including the first accused. It
    should show whether she was going with the first accused as
    induced by him or whether she had been leaving her parents
    of her own.  It was the suggestion of the accused during
    cross examination that PW3, as of her own, had left her
    house, because of certain domestic reasons.  There was
    subsisting quarrel between her parents.  It is suggested
    that the home environment was unsatisfactory. Father was
    an alcoholic and mother was deviant, it was suggested.
     33. In order to cross check the version of DW3, as
    he was seen to have been questioned by PW82 as revealed by
    Ext.X13, we chose to exercise our powers under Section
    172(2) Cr.P.C. We perused the case diary from the hands of
    the Public Prosecutor as to whether the said Kochumon, DW3,
    had spoken to the police about the letter said to be
    written by PW3. It is also revealed from Ext.X13 that the
    police has questioned the driver Joy who handed over the
    letter to DW3, also.  Ext.X13 also speaks about the
    contents of the letter. We are satisfied that existence of
    the letter written by PW3 was revealed by DW3 to the
    police.
     34.  When there is such a contemporaneous letter
    written by PW3, necessarily it will reveal the reason for
    her disappearance.  Existence of that letter was known to
    the police as revealed by DW3 and Ext.X13. But none of the
    investigating officers has spoken about the existence of
    the letter or their effort or incapability to trace it out
    when they gave evidence in the court below.  The public
    prosecutor was also cross examining DW3, as if there was no
    such letter.  Thus the prosecution was really suppressing
    that letter, though known to them as revealed by DW3 and in
    Ext.X13. It has to be borne in mind that the investigating
    officers did not move their little finger to find out this
    letter and to ascertain the reason revealed therefrom for
    the disappearance of PW3. Or else they were withholding it
    from court and the accused. According to DW3 he entrusted
    the letter to the police. Necessarily the evidence of DW3,
    the contents of the letter spoken to by him and Ext.X13,
    which refers to that letter do create a doubt as to the
    reason for the disappearance of PW3. That PW3 had left the
    campus as of her own cannot be, therefore, ruled out. In
    such circumstances it cannot be said, conclusively, that
    PW3 was kidnapped consequent to a conspiracy hatched by
    accused Nos. 1, 2 and Dharmarajan.
     35. True, as contended by the Public Prosecutor,
    there is evidence of PWs.59 and 60. PW59 turned hostile
    completely and nothing beneficial to the prosecution has
    come out from him. PW60 is an autorickshaw driver who has
    spoken about the conversation between accused Nos. 1 and 2
    about the arrival of PW3 on 16.1.1996, the date of
    commencement of the series of occurrences in this case.
    That witness was found out and questioned far belatedly on
    23.7.1996 by PW97.  By that time this case had become
    sensational.  PW60 also did not  volunteer  to  give
    information to the police promptly. He offers no cogent
    explanation for this. There had been five Investigating
    Officers earlier than PW97. None of them had any knowledge
    about the existence of such a witness and no one had reason
    to doubt so obviously because of their knowledge about the
    letter written by PW3, mentioned in Ext.X13.  So the
    belated questioning of PW60 and bringing that evidence to
    support conspiracy do arouse suspicion and cannot be
    sufficient to fasten guilt for conspiracy. On the other
    hand, the evidence of DW3 in the second case speaks about
    the contents of the letter said to be written by PW3 that
    she had gone out of her house as of her own.  In this
    context it will not be inapposite to note that the earliest
    versions indicate that PW3 was requested to "go for a trip"
    by her lover and not to elope and get married. PW1 or PW3
    has not been asked anything about the said letter by the
    prosecution.  That course of conduct must certainly cause
    suspicion. The clear indication is that the investigators
    were attempting to black out all indications about the said
    letter.
     36.  The evidence of a person over hearing a
    conversation is too weak an evidence to prove conspiracy as
    held by the Supreme Court in Darshan Singh & ors.  v.
    State of Punjab (AIR 1983 SC 554).  The Apex Court
    observed:

     "On the question of conspiracy, the prosecution led
        the usual kind of puerile evidence, as for example,
        of someone over-hearing something while on way to
        answering a call of nature. Here the strain was
        changed by alleging that Suran Singh (PW27) heard a
        most damaging conversation between the accused
        while he was negotiating the purchase of a tractor.
        Evidence was also produced to show that a wallet
        was found at the scene of offence, containing a
        letter (Ext.P53) sent by one of the accused to
        another of them, discussing  the  threads  of
        conspiracy."
    It is not safe to rely on PW60, as the alleged conspirators
    would not have spoken about their plan so loudly in a busy
    bus stand, so that it could be heard by others, so clearly
    as spoken to by PW60. So the alleged conversation between
    accused Nos. 1 and 2 as perceived by PW60, and kept it to
    himself till PW97 came into the picture belatedly could not
    be relied on to prove conspiracy. That evidence revolts
    against commonsense and prudence.
     37. More over, PW60 is a witness found out by
    PW97, far belatedly.  On that reason also no reliance can
    be safely placed on him.  The Apex Court in Vijayabhai
    Bhanabhai Patel v.  Navnitbhai Nathubhai Patel & ors.
    (2004) SCC (Cri) 2032) observed as follows:


     "The delay in questioning these witnesses by the
        investigation officer is a serious mistake on the
        part of the prosecution. We do not think that the
        High Court erred in disbelieving these witnesses."
     38.  It has come out in the second case that as
    PW59, who was also introduced to prove conspiracy, turned
    hostile to the prosecution, he had to face harassment from
    police and had to move a police protection writ petition
    before this court.  (See Ext.D24 in the second case).
    These facts relating to the threat to PW59 from police as
    he did not support the prosecution case were not available
    in the first case when the court below considered the
    evidence on  conspiracy.   This fact cannot also be
    neglected.
     39. Added to this is the alleged round about turn
    by PW60 discussed in para 25 of the impugned judgment in
    the first case.  After PW60 had given  evidence  on
    conspiracy in the first case, he wrote a letter to the
    accused about the circumstances that led him to speak so in
    court. Later he himself filed a petition alleging that he
    was made to write such a letter. On the face of the new
    facts brought in as regards PW59 in the second case, this
    somersault by PW60 shakes the credence of his evidence; in
    the light of the decision in Darshan Singh referred supra.
    Thus his evidence on conspiracy is not believable.
     40. There is a further fact that PW3, who had left
    the campus allegedly upon the persuasions from accused
    No.1, had never enquired about him after she realised that
    accused No.1 had vanished before she reached Kothamangalam.
    This long silence of PW3 with respect to her alleged
    partner, accused No.1, is also relevant in this regard.
    The version of the victim, in both the cases reveals that
    she had never enquired about accused No.1 with any one, at
    all.  This conduct of hers is inconsistent with her theory
    that she left the school campus out of love towards or
    under the threat of the first accused.  The theory of
    simultaneous threat as also love both acting as reasons
    prompting PW3 to accompany the first accused is inherently
    uninspiring also.
     41. Apart from these there is no connecting link
    proved between accused Nos.1 and 2 and Dharmarajan. The
    presence of accused No.2 in the bus does not in any way
    connect accused No.1 to the alleged conspiracy.  The
    prosecution has no case of any previous acquaintance
    between accused No.2 and PW3. The evidence of PW66 does
    not speak about any conspiracy. She speaks about giving
    MO1 album to accused No.1 who undertook to give it to PW3.
    This will reveal only acquaintance among the said three who
    happened to see in the bus regularly and does not give any
    support to the theory of conspiracy.
     42.  The trip sheet of the buses, Ext.P115,
    produced by PW78, R.T.O. speaks about timing of the buses
    in which PW3 had travelled from Munnar to Kothamangalam on
    16.1.96 and nothing else. In the absence of production of
    the letter written by PW3 as is discernible from the
    evidence of DW3 and Ext.X13 in the second case, this travel
    can be as of her own in the nature of the contents of the
    letter spoken to by DW3.
     43. There is also no case for the prosecution that
    the alleged conspiracy among the three persons had been
    continued by Dharmarajan with other accused by presenting
    the girl for rape and gang rape to them and also in
    confining PW3 in the house of Accused No.38 and 39.  We
    have gone through the evidence again and we could not find
    any allegation of meeting of mind of any of these persons
    except the alleged phone call made by Dharmarajan or by
    accused No.4 to Accused No.10. Nobody has spoken about the
    meeting of minds by these accused to have a further
    conspiracy regarding the commission of rape or gang rape.
    The second part of the conspiracy is alleged as the
    integral part of the initial conspiracy itself.  The
    prosecution could not prove the initial conspiracy and thus
    any continuing conspiracy as well.
     44. It has to be borne in mind that even going by
    the prosecution case accused No.1 did not have any role at
    all after 16.1.96. The prosecution has no evidence, theory
    or even semblance of a suggestion that the first accused
    had any role to play after 16.1.96 or had enjoyed any
    benefit from the alleged agreement to commit crimes.  The
    allegations against the first accused are thus found to be
    inherently uninspiring.   About  the  involvement  of
    Dharmarajan in the conspiracy prior to his alleged meeting
    PW3 in the Bus stand at Kottayam, there is no evidence
    worth the name except his presence there on 16.1.96. The
    case of the prosecution that Dharmarajan was waiting at
    Metro  lodge from 2.1.96 anticipating that the other
    conspirators would bring PW3 to Kottayam bus stand on some
    day thereafter is, to say the least, improbable and
    uninspiring. Thus these facts are sufficient to conclude
    that the prosecution has failed to prove the conspiracy,
    including its commencement from the alleged kidnapping of
    PW3. The prosecution has not thus succeeded in proving the
    case of conspiracy alleged against any of the accused
    beyond reasonable doubt. Thus the conviction under Section
    120-B has to be reversed.
     45. Next we will consider the case of kidnapping.
    It is the case of the prosecution that the first accused
    had kidnapped PW3 so that he could hand her over to
    Dharmarajan and other accused.  While considering the
    conspiracy alleged by the prosecution we referred to a
    letter written by PW3 as spoken to by DW3 and as referred
    to in Ext.X13 in the second case. We have also come to the
    finding that that letter would reveal the reason for her
    disappearance.  The contents is spoken to by DW3 that, she
    was going on her own from the family. Though the letter is
    known to the police, they did not reveal it.  If it
    contained the version that she had gone on her own,
    allegation of kidnapping of PW3 from lawful custody of her
    parents cannot be sustained. The letter thus also takes us
    a long way to disprove the case of kidnapping. That letter
    cannot any more be disputed by the prosecution in the light
    of Ext.X13 in the second case.  Non production of this
    letter, the existence and contents of which are proved by
    DW3 and Ext.X13, creates a doubt against the theory of
    kidnapping alleged by the prosecution. From S.Varadarajan
    v. State of Madras (AIR 1965 SC 942) it is clear that if a
    minor girl leaves her parents on her own, the persons who
    subsequently come across the minor cannot be held to be
    guilty of "taking or enticing" the minor out of the lawful
    keeping of its guardian. Non production of the letter and
    suppression  of the same must in these circumstances
    certainly entitle the accused to the benefit of doubt on
    this crucial aspect.  So the conviction under Section 363
    IPC shall also have to be reversed, giving the benefit of
    doubt to the accused.
     46.  We will now consider the other offences
    related to kidnapping viz., those punishable under Sections
    365 and 368 I.P.C. No kidnapping is proved satisfactorily
    and beyond doubt as found above. So there arises no case
    of confining a kidnapped minor nor concealing such a person
    revealing offences punishable under Sections 365 and 368
    I.P.C.  Consequently the conviction under Section 365 and
    368 shall also have to be vacated.  Under Section 368,
    accused No.38 and 39 alone had been convicted and their
    conviction is on those counts alone.
     47. Next we will have to deal with the alleged
    rape. The evidence regarding rape is spoken to by PW3. A
    reading of the evidence of PW3 will categorically reveal
    that  there  had  been  several  occasions of sexual
    intercourses with her by several of the accused during the
    40 days period from 16.1.1996 to 25.2.1996, except by
    accused Nos. 1, 2, 17, 38 and 39. The Public Prosecutor
    is justified in submitting that appreciation of evidence of
    a victim in a rape case shall be on a different footing
    from the evidence of any other injured witness in other
    criminal cases. The evidence of the rape victim shall have
    to be given due weight as held by the Supreme Court in the
    decision in State of Maharashtra v.   Chandraprakash
    Kewalchand Jain (1990 SCC (Cri) 210) and Rafiq v. State of
    U.P (1980 SCC (Cri) 947). In the former it was held that:


     "The prosecutrix of a sex offence cannot be
        put on par with an accomplice. She is in fact a
        victim of the crime. The Evidence Act nowhere says
        that her evidence cannot be accepted unless it is
        corroborated in  material particulars.  She is
        undoubtedly a competent witness under Section 118
        and her evidence must receive the same weight as is
        attached  to an injured in cases of physical
        violence. The same degree of care and caution must
        attach in the evaluation of her evidence as in the
        case of an injured complainant or witness and no
        more. What is necessary is that the court must be
        alive to and conscious of the fact that it is
        dealing with the evidence of a person who is
        interested in the outcome of the charge levelled by
        her.  If the court keeps this in mind and feels
        satisfied that it can act on the evidence of the
        prosecutrix, there is no rule of law or practice
        incorporated in the Evidence Act  similar  to
        illustration (b) to Section 114 which requires it
        to look for corroboration. If for some reason the
        court is hesitant to place implicit reliance on the
        testimony of the prosecutrix it may look for
        evidence which may lend assurance to her testimony
        short of corroboration required in the case of an
        accomplice. The nature of evidence required to
        lend assurance to the testimony of the prosecutrix
        must necessarily  depend  on  the  facts  and
        circumstances of each case. But if a prosecutrix
        is an adult and of full understanding the court is
        entitled to base a conviction on her evidence
        unless the same is shown to be infirm and not
        trustworthy.  If the totality of the circumstances
        appearing on the record of the case disclose that
        the prosecutrix does not have a strong motive to
        falsely involve the person charged, the court
        should ordinarily have no hesitation in accepting
        her evidence. We have, therefore, no doubt in our
        minds that ordinarily the evidence of a prosecutrix
        who does not lack understanding must be accepted.
        The degree of proof required must not be higher
        than is expected of an injured witness. For the
        above reasons we think that exception has rightly
        been taken to the approach of the High Court as is
        reflected in the following passage:

     "It is only in the rarest of rare cases if
            the court finds that the testimony of the
            prosecutrix is so trustworthy, truthful and
            reliable that other corroboration may not
            be necessary.

     With respect, the law is not correctly stated. If
        we may say so, it is just the reverse.  Ordinarily
        the evidence of a prosecutrix must carry the same
        weight as is attached to an injured person who is a
        victim of violence, unless there are  special
        circumstances which call for greater caution, in
        which case it would be safe to act on her testimony
        if there is independent evidence lending assurance
        to her accusation."


    In the latter one, it was observed by the Apex Court that:


     "Hardly a sensitized judge who sees the
        conspectus of circumstances in its totality and
        rejects the testimony of a rape victim unless there
        are very strong circumstances militating against
        its veracity."
     48. The Public Prosecutor has also relied on the
    recent decision of the Supreme Court reported in State of
    Himachal Pradesh v. Shree Kant Shekari (AIR 2004 SC 4404),
    wherein it was held that:


     "It is well settled that a prosecutrix
        complaining of having been a victim of the offence
        of rape is not an accomplice after the crime.
        There is no rule of law that her testimony cannot
        be acted  without  corroboration  in  material
        particulars.  She stands at a higher pedestal than
        an injured witness. In the latter case, there is
        injury on the physical form, while in the former it
        is physical as well as psychological and emotional.
    But even in that decision, the Apex Court has made it
    explicitly clear that:


     However, if the Court on facts finds it difficult
        to accept the version of the prosecutrix on its
        face value, it may search for evidence, direct or
        circumstantial, which would lend assurance to her
        testimony. Assurance, short of corroboration as
        understood in the context of an accomplice would
        suffice."
     49. In State of Maharashtra v.  Chandrapakash
    Kewalchand Jain (AIR 1990 SC 658) also the Apex Court ruled
    in the same lines that:


     "We think it proper, having regard to the
        increase in the number of sex-violation cases in
        the recent past, particularly cases of molestation
        and rape in custody, to remove the notion, if it
        persists, that the testimony of a woman who is a
        victim of sexual violence must ordinarily  be
        corroborated in material particulars except in the
        `rarest of rare cases'. To insist on corroboration
        except in the rarest of rare cases is to equate a
        woman who is a victim of the lust of another with
        an accomplice to a crime and thereby  insult
        womanhood"
    indicating that, there can be rarest of rare cases where
    corroboration shall be insisted.  We do agree - not
    corroboration,  not  even  assurance,  but  certainly
    satisfaction of the judicial conscience must be insisted.
     50. Reversing conviction by Sessions Court and its
    confirmation in appeal by the High Court, the Apex Court in
    Surjan & anr. v. State of M.P. (AIR 2002 SC 476) held
    that:


     "In a case where six indicated persons should be
        visited with a minimum sentence of 10 years' RI,
        the  Court  cannot  afford  to  act  on  the
        uncorroborated testimony of the prosecutrix unless
        the said evidence is wholly reliable. When looked
        at the testimony of PW1 from all the different
        angles highlighted above, we are unable to hold
        that her testimony is wholly reliable. In such a
        situation,  materials  for  corroborating  the
        testimony of PW1 could not be obviated.  But
        unfortunately there is none."
    Therefore the legal position is as held in Vimal Suresh
    Kamble v. Chaluverapinakeapal S.P. & anr. {(2003) 3 SCC
    175} that:


     "It is no doubt true that in law the conviction of
        an accused on the basis of the testimony of the
        prosecutrix alone is permissible, but that is in a
        case where the evidence of the prosecutrix inspires
        confidence and appears to be natural and truthful.
    Because as held by the Apex Court in Sudhansu Sekhar Sahoo
    v. State of Orissa (2003 Crl.LJ 4920),


     "It is also reasonable to assume that no woman
        would falsely implicate a person in sexual offence
        as the honour and prestige of that woman also would
        be at  stake.   However, the evidence of the
        prosecution shall be cogent and convincing and if
        there is any supporting material likely to be
        available, then the rule of prudence requires that
        evidence of the victim may be supported by such
        corroborative material."
     51. In yet another recent decision reported in
    State of Punjab v.  Ramdev Singh (AIR 2004 SC 1290), the
    Supreme Court again reiterated that:


     "It is well settled that a prosecutrix
        complaining of having been a victim of the offence
        of rape is not an accomplice after the crime.
        There is no rule of law that her testimony cannot
        be acted  without  corroboration  in  material
        particulars.  She stands at a higher pedestal than
        an injured witness. In the latter case, there is
        injury on the physical form, while in the former it
        is both physical as well as psychological and
        emotional. However, if the Court of facts finds it
        difficult to accept the version of the prosecutrix
        on its face value, it may search for evidence,
        direct or  circumstantial,  which  would  lend
        assurance to her testimony.  Assurance, short of
        corroboration as understood in the context of an
        accomplice would do."
     52.  At the same time the defence has a contention
    that appreciation of evidence of PW3 in this case, who is
    said to have withstood the alleged atrocities committed on
    her for a long period of 40 days shall have to be viewed in
    a different angle rather than in an ordinary rape case or a
    rape for one or two days. As held in Rafiq's case cited
    supra:


     " We do not agree.  For one thing, Pratap
        Misra case laid down no inflexible axiom of law on
        either point.  The facts and circumstances often
        vary from case to case, the crime situation and the
        myriad psychic factors, social conditions  and
        people's life-style may fluctuate, and so, rules of
        prudence relevant in one fact-situation may be
        inept in another. We cannot accept the argument
        that regardless of the specific circumstances of a
        crime and criminal milieu,  some  strands  of
        probative reasoning which appealed to a Bench in
        one reported decision must mechanically be extended
        to other cases. Corroboration as a condition for
        judicial reliance on the testimony of a prosecutrix
        is not a matter of law, but a guidance of prudence
        under given circumstances. Indeed, from place to
        place, from age to age, from varying life-style and
        behavioural complexes, inferences from a given set
        of facts, oral and circumstantial, may have to be
        drawn  not with dead uniformity but realistic
        diversity lest rigidity in the shape of rule of law
        in this area be introduced through a new type of
        precedential tyranny.  The same observation holds
        good regarding the presence or absence of injuries
        on the person of the aggressor or the agressed."
     53.  Even in C.K.Jain (supra) it was pointed out
    that:


     "We think it proper, having regard to the increase
        in the number of sex violation cases in the recent
        past, particularly cases of molestation and rape in
        custody, to remove the notion, if it persists, that
        the testimony of a woman who is a victim of sexual
        violence  must  ordinarily  be corroborated in
        material particulars except in the rarest of rare
        material particulars except in the rarest of rare
        cases."
    Thus there can always be rarest of rare cases where
    corroboration is required.  Based on the facts in this
    case, is it one of that sort? If the answer is in the
    affirmative, the evidence of the victim in this case shall
    be viewed in the same angle as an injured witness who is
    always interested in the outcome of the case. In such
    circumstances the court shall always have to seek materials
    to offer satisfaction to the judicial conscience, if not
    corroboration or even assurance.  The materials must be
    such as to induce satisfaction in the judicial mind.  Or
    else the evidence should have been one which shall inspire
    implicit confidence in the mind of the court.  In other
    words, as held in Vimal Suresh Kamble's case (supra) if,


     "The evidence of the prosecutrix in this case is
        not of such quality, and there is no other evidence
        on record which may even lend some assurance, short
        of corroboration that she is making a truthful
        statement",
    it is of no use to fasten conviction.
     54.  We are unable to persuade ourselves to accept
    the argument that in all cases the rigid rule of acceptance
    of the evidence of prosecution is to apply. Precedents can
    only guide and assist the courts in the matter  of
    appreciation of evidence - whether of a rape victim or
    other victims or witnesses. It is the prudence and sound
    judgment of the court, its assessment of circumstances, its
    knowledge  of  men  and  matters,  its assessment of
    probabilities, its knowledge of the common course of events
    and behaviour and conduct of individuals and its trained
    intuitions which should help it to resolve subtle questions
    of appreciation of evidence.  An emotional approach or
    insistence that the evidence of all rape victims have to be
    accepted is not warranted or permitted by law and would
    result in negation of justice.
     55.  The Investigating Officers have attempted to
    secure evidence to corroborate the evidence of PW3 about
    her movements and residence at various places between
    16.1.96 and 26.2.96. Evidence of PW3 on those aspects have
    been substantially corroborated. But the million dollar
    question in this case is not whether PW3 had stayed at
    these places and whether the indictees had intercourse with
    her.  The question is whether such intercourses were
    without her consent to be called rapes. It is on that
    subtle, finer and sublime aspect that the evidence deserves
    to be scrutinised with care. Is PW3 after returning to the
    fold of her parents on 26.2.96 attempting to wish away all
    consensual sexual intercourses between 16.1.96 and 26.2.96
    by calling them rapes without her consent? Is she trying
    to paint herself white and attempting to place the blame
    for her unfortunate predicament on the shoulders of all
    with whom she had sexual intercourse by making convenient
    omnibus assertions that they were all rapes?  We cannot
    assume that the consent is no consent because PW3 was a
    young girl who had just crossed 16 years.  Under law she
    had reached that age of consent. Why did she consent and
    was it prudent on her part to consent are not certainly the
    questions before Court. Did she consent - whether for the
    proper reasons or the improper ones?  Is such consent
    vitiated on any grounds recognised by law? These are the
    questions to be considered. Her young age by itself cannot
    be legally accepted as a sufficient reason to vitiate
    consent, because she was admittedly above the age of 16
    years at the relevant time.  These questions have to be
    considered cognisant of the law relating to burden of proof
    and benefit of doubt wherever applicable. The yardstick of
    the ordinarily prudent person in the polity has to be
    adopted by the court.
     56.  When we read the evidence of PW3, we have to
    be cognisant of her psyche - her mental make up. Her past
    conduct and behaviour have to be borne in mind. She was
    only a student of 9th standard.  She had squandered
    Rs.450/- entrusted to her by her father for remitting
    hostel fees, whether it was given to Arun as stated by the
    appellants or to the first accused as stated by the
    Prosecutor. That piece of conduct is admitted by her.
    Though there is no such statement earlier in the C.D. she
    now explains it away saying that she had paid the amount to
    the first accused. A school girl will always be obliged to
    account when hostel fee is not remitted.  She must have
    known that she will have to account. Her conduct showed
    that she was still unmindful of it. She was prepared to
    take that risk.  Added to this is, as suggested by the
    counsel for the appellants, that she was even courageous
    enough to approach a jeweller for pledging an ornament of
    hers which her parents had given her to wear, meaning
    thereby that she had that much capability or courage of
    even withstanding a question by her parents as to the loss
    of such ornament.  She admitted during evidence that she
    had done so. So this gives indications about the conduct
    and mental make up of PW3. She is shown to be one who was
    prepared to take such risks. She was mentally ready to
    take that risk for raising money. She needed money. She
    was prepared to raise it. She had needs which her parents
    did not know.  She was prepared mentally to advance a
    different false version to justify herself.  The jeweller
    was a kind soul.  He became suspicious. She gave a false
    identity to him. He verified her books. He realised her
    ploy. He informed PW1. She is thus shown to be a girl of
    deviant character. She was not a normal innocent girl of
    that age.  She was a different person. The peculiarity in
    her personality must realistically be borne in mind.  The
    evidence of a person of her age with such a conduct
    certainly has to be viewed seriously and with caution.  A
    court cannot meekly swallow her version.  It requires
    serious critical assessment.
     57. It is also brought to our notice that a
    question was asked during cross examination as to whether
    she was interrogated by the Investigating Officer in
    "Abhaya case".  Abhaya case is a notorious one known to
    every one in Kerala. Her answer was that she did not
    remember whether she was questioned in that case. This is
    an evading answer. No one could have forgotten that if she
    were really questioned in such a case.  This shows her
    attitude.  Her capability not to reveal to others what she
    does not feel inclined to.  The aspect by itself is
    irrelevant.  But the attitude is certainly relevant while
    appreciating the evidence.
     58.  Referring to her evidence in court, the
    non-identification of accused No.23, a Professor, by her is
    also highlighted by the appellants. Even according to her,
    accused No.8 and 23 raped her while in Samudra Hotel in
    Kanyakumari on 2.2.1996.  Next day she was taken to
    Thiruvananthapuram in a car.  This Professor, accused
    No.23, was also in the car while on the journey from
    Kanyakumari to Thiruvananthapuram. Thus he was with her on
    2.2.96 and 3.2.96 for quite a long time. In spite of that
    she did not identify him in court, though she says that she
    had noticed him, specifically, as a man aged 50 to 55
    years,  among the persons who came to her while in
    Kanyakumari. PW97, the final Investigating Officer has
    admitted that, accused No.23 was the Professor while he
    studied in College. It is thus suggested that she is
    prepared to implicate any one or avoid another, even at the
    instance of the of the Investigating Officer. Though this
    contention as such has no bearing on this case, her
    inability to identify the professor who was with her for
    two days including in a journey and whom she had noticed as
    the aged among the lot, is something to be kept in mind,
    while appreciating her evidence.  We repeat careful and
    cautious assessment, not naive acceptance is the imperative
    necessity.
     59. It was suggested by the defence inviting our
    attention to the evidence of PW3 that she was speaking
    untrue version about her leaving Mount Carmel School,
    Kottayam while in standard VIII to join the Little Flower
    Girls High School at Nallathanni.  According to  the
    appellants it was because of her expulsion from the former
    school due to bad conduct that she could not carry on her
    studies for an year there. That was why she had gone for
    tuition under PW55. But her version is that she had been
    in  the  habit of bed wetting and therefore had to
    discontinue the studies in the Mount Carmel School as she
    lost the help of her elder sister, who left the school on
    completion of her study, for cleaning the urine soaked bed
    linen.  But her evidence further shows that she attained
    puberty at the age of 10 1/2 years, obviously while
    studying in 5th or 6th standard. It is pointed out that it
    is too unbelievable that such a girl studying in Standard 8
    then could not clean by herself, her urine soaked bed
    wetted night linen. That means she is always seeking for
    some or other excuse for her acts, one way or other. Even
    though we do not attribute any importance by itself to the
    change of school, the attitude of PW3 is revealed by this
    also.
     60. It is also revealed from the evidence of PW1,
    the father of PW3, that even though PW3 was in a hostel
    managed by nuns, he was keeping an unusually vigilant eye
    on her.  There is evidence in this case that the nuns had
    contacted him over phone as to whether PW3 should be
    granted permission to go out of the hostel on 16.1.96
    itself in order to give her clothes to the launderer. This
    is so unusual and it speaks about the deep apprehension of
    her father about her conduct and movements. Such telephone
    calls from the hostel became necessary only as insisted by
    him, as he was suspicious and unsure of his daughter.  PW1
    apprehended that she may run away, it is compellingly
    indicated. Even when she was found missing his first
    statement in Ext.P1 is that he did not know why "she had
    run away" (.................  .......).  It  is  also
    discernible from the evidence of DW3 and from Ext.X13 and
    the letter spoken to by DW3 in the second case, that she
    had written a letter to DW3, Kochumon, the driver of a bus.
    Kochumon had also deposed that PW3 had a conduct of easily
    getting acquaintance with all.  Her inclination to have
    such friendly relationship with a stranger like Kochumon
    must also be taken note of while appreciating her evidence.
     61. When such a girl had gone out of the custody
    of her parents for about 40 days and had been with several
    other persons, it cannot be said that her  evidence
    regarding her unwillingness for sexual intercourse should
    be believed as such without insisting on satisfactory
    materials for assurance, as in the case of a rape victim of
    a solitary instance or being ravished by one or a group of
    persons for one or two days.
     62. Added to these is the fact that during the
    long period of 40 days she had been taken from place to
    place in public conveyances and she had been kept in lodges
    where others had also sought accommodation. She was also
    taken to hospitals twice, as admitted by her during this
    period. But there was no attempt on her part to escape
    from  the clutches of any of the accused, including
    Dharmarajan.  While appreciating the evidence on this
    aspect one cannot lose sight of the state of mind of her
    detractors - the indictees. If they had even a suspicion
    that she was unwilling, would they have even from the very
    next day i.e. 17.1.96 withstood the risk of taking her
    along public roads to public places in public conveyances
    and through places which she was familiar with?  While
    appreciating her evidence about her consent or otherwise
    such conduct of her detractors, which is inconsistent with
    the assertion of absence of consent by PW3 cannot be
    ignored or lightly wished away.
     63. After she had allegedly realised on the night
    of 16.1.1996, on the first day, in the Metro lodge at
    Kottayam that the mission of Dharmarajan was not to save
    her or to entrust her to her uncle at Mundakayam, but to
    ruin her, when she was taken on the morning of 17.1.96 from
    the lodge and reached Kottayam bus stand; there should
    normally have been an attempt for escape. There was none
    else at that time. According to her even on the previous
    night, she came to Kottayam bus stand, on her own decision
    to go to her aunt residing in Kottayam. So she could have
    easily  attempted  to  escape as it was a place of
    acquaintance for her. She knows the house of her aunt.
    She had been studying, admittedly, in Kottayam earlier.
    Instead, she was, in a public conveyance, as admitted in
    her evidence, accompanying Dharmarajan to Ernakulam. Was
    that transportation, through territory not alien to her, of
    a captive minor who could at any moment have foiled the
    designs of the only detractor at that time by reacting
    against him or was it a willing journey of a misguided girl
    above 16? The question requires and demands closer and
    anxious search The response has to be rational and not
    emotional.
     64. Ext.P57(a) register discloses that room taken
    by Dharmarajan in Metro lodge, Kottayam was vacated in the
    morning of 17.1.96 itself and he took a room in Anand lodge
    at Ernakulam only at 6.45 P.M. on 17.1.96 as is revealed
    by Ext.P58 and 58(a). She was thus for long hours in day
    light in the open space in Ernakulam, a busy city.
    Necessarily there were occasions for her to escape from
    Dharmarajan who had, according to her, really spoiled her
    on the previous night, at least by attracting the attention
    of the public.  As admitted by PW3, there was none other
    than him at that time with her. At least Dharmarajan must
    have been wary of that possibility.  An assessment on
    probabilities has to take into account all the realities of
    the situation - including the apprehension which must have
    worked in the mind of Dharmarajan, the alleged tormentor,
    who took the risk of taking PW3 the alleged captive minor
    in that manner.
     65.  She also did not attempt to escape when she
    had been kept in a room at Hotel Geeth in Trivandrum while
    on their way from Kanyakumari to Kuravilangad, by the 4th
    accused. Even going by the evidence of PW3, after an over
    night stay in Hotel Geeth, in the next morning, accused
    No.4 had left the room keeping her alone in the room and
    locking it from outside.  He came late in the evening.
    Necessarily a person who was not consenting to  the
    allegedly atrocious acts of the 4th accused or any one
    else, could not have remained alone there without thinking
    of the option to escape after two or three hours or even
    half a day, if she had been suffering atrocities from the
    accused persons  as  deposed  by  her.   These human
    possibilities and probabilities cannot be ignored.
     66. It is also revealed that PW12 Jacob Sait had
    approached her in Hotel Geeth. But as admitted by PW3 he
    did not commit any mischief on her.  He was sympathetic
    towards her.  She was alone in the room at that time, and
    on allegedly seeing her plight, PW12 withdrew from the
    room. It was on 4.2.1996.  According to her, she was
    suffering a lot for about three weeks by that time.  Even
    to PW12, a person of such a nature found by her for the
    first time after 16.1.1996, she did not admittedly reveal
    her identity and alleged plight, which she had admittedly
    spoken to other rapists; so that she could manage to escape
    from the 4th or other accused.
     67. It is also pointed out that from Kumali
    Dharmarajan had taken PW3 to Palghat and stayed in Hylex
    lodge at Palghat. After an overnight stay, they went over
    to Vanimmel in Kozhikode, where accused No.16 was residing.
    He was an employee in the Panchayat and a friend of
    Dharmarajan.  Even going by  the  evidence  of  PW3,
    Dharmarajan had gone out leaving PW3 in the house and came
    back only on the next day. She had been alone there for a
    long time, when two teachers, who were the inmates of the
    house and the 16th accused had gone for their job. A close
    neighbour of the house of accused No.16 has been examined
    as DW5.  He was also a witness to the scene mahazar
    prepared by the police after inspecting the house of 16th
    accused.  He had deposed that he had seen PW3 in the
    courtyard and veranda of the house and the owner of the
    house Nabeesa told him about the girl in the house of
    accused No.16. Thus in spite of the fact that she had an
    occasion to be alone in that house she did not make any
    attempt to escape. She had been in that house for three
    days from 22.1.96 to 25.1.96. If the version given by PW3
    is correct, by that time, she had suffered almost every day
    from 16.1.96 onwards continuous rapes by Dharmarajan,
    Accused No.5, one Devassiachen, an absconding accused and
    Accused Nos.4, 7 and 16 at different places.  Any one in
    such situation will think of an attempt to escape, if not
    an escapade.
     68. It is also pointed out that she had been taken
    for journey for a long distance throughout the breadth and
    length of the State and even beyond the State, during these
    40 days.  She had travelled between Kanyakumari in the
    south and Vanimel in Calicut in the north, as spoken to by
    her.  It is also stated that she had travelled in the
    breadth of the State right from Ernakulam to Kumali, a hill
    station, and even crossed the border to Kambam and Theni in
    Tamil Nadu. Mundakkayam and Kottayama, as admitted by PW3,
    are familiar places for her. In Kottayam she had studied
    for few years.  More over, when she was placed in a
    helpless situation at Kothamangalam due to vanishing of the
    first accused on 16.1.1996, she had deliberately decided to
    go to Kottayam even during night to reach her aunt there.
    She had come to Kottayam on more than two occasions during
    these 40 days in public conveyance and even to bus stand.
    But she had not attempted to escape.  It is also in
    evidence that she  had  passed  through  Mundakkayam.
    Mundakkayam is also a place where she decided to go on the
    night of 16.1.1996 to reach her uncle.  She had been a
    commuter from Mundakkayam to Kottayam while studying in
    Kottayam, as spoken to by her in the court below. She had
    passed through Mundakkayam in a public conveyance during
    the said 40 days. In spite of that she had not tried to
    escape so that she can reach the house of her uncle, whom
    she had telephoned earlier.
     69. As admitted by PW3, while in the custody of
    the accused, she had made a phone call to her uncle PW57.
    She alone knew that telephone number. That telephone call
    is of vital significance. Why did she make that call? Did
    she make it on her own? Certainly her detractors could not
    have asked her to make the call. That would not serve
    their purpose at all. She was, it is evident, free to make
    a telephone call to her relatives.  If she were in
    captivity her detractors would not have permitted her to
    make a call. What did she tell PW57 when she made the
    call?  If she had told PW57 (or if the conversation
    conveyed to PW57) that she was in captivity the reactions
    of  PW57  and PW1 (to whom PW57 admittedly conveyed
    information of that conversation) must have been different.
    In Ext.P1 the allegation of PW1 was that the girl had run
    away.  If the evidence of PW3 and PW57 were true, here was
    information received by PW57 and PW1 that she was captive.
    The first response must have been to run to the police and
    inform them that the girl had not run away; but was taken
    captive detained illegally.  What followed the telephonic
    conversation was not that. The marked portions of the C.D.
    statement of PW1 indicates that PW57 told PW1 that PW57 had
    asked PW3 "to return". Not only PW57 but his daughter in
    law had also spoken to her. Was PW3 calling PW57 on her
    own free will? Did PW57 then feel the need to advise her
    to return?  Why did not PW57 or PW1 choose to inform the
    police after that call that it was not a case of the girl
    running away as perceived at the time of lodging Ext.P1,
    but one of kidnapping of PW3 by some miscreants?  We must
    look for answers to these disturbing questions also.
     70. It is also her version that she had been taken
    to two doctors.  First in Periyar Hospital in Kumali on
    21.2.96 and then in Anpu Hospital at Elappara on 25.2.96.
    By that time, she allegedly had pain in her private parts.
    On account of painful compelled intercourses, puss was
    allegedly  coming from vagina and she was too weak,
    according to her. She had been taken by the 2nd and 17th
    accused to PW27, the doctor at Periyar hospital. Ext.P24
    is the O.P. card in that hospital.  The only ailment
    spoken to by her is sore throat, as seen from Ext.P24.
    Whatever that be, she had been in the safe hands of a
    doctor and in a secure place like a hospital. She had,
    according to her, as spoken to in court, very painful
    ailments at that time including in her Vagina.  But
    according to PW27, the doctor, "she appeared normal in gait
    and appearances". She told him that she went for a visit
    in Thekkady, a place of tourist attraction and was going
    back to Ponkunnam. Ponkunnam is not her place, but the
    place of one of the accused. Even if it had been said so
    by any one else, nothing prevented her to disclose her
    plight to the doctor while in that hospital. This cannot
    be the words and attitude of a girl subjected to rape for
    several days together. She did not even disclose her true
    name to the Doctor.  Ext.P24 O.P.  card discloses a
    different name. If she was in real difficult situation she
    could at least try at that moment to escape from the
    clutches of the accused and Dharmarajan and can safely
    reach her parents or her uncle. A person suffering the
    trauma described by her for a month will certainly try for
    that; because nobody can snatch her away from the hospital
    and from the hands of a doctor. Her conduct that she did
    not do so even in that situation certainly speaks volumes.
     71.  It is also in her evidence that the third
    accused Jamal took her to his relatives and kept her with
    his relatives for an over night stay on 25.2.96. During
    the night she developed stomach pain.  She had  not
    admittedly revealed her identity or plight to the inmates
    of that house, who were only ladies. They had taken her to
    Anpu hospital for treatment by PW28, the doctor there. She
    did not reveal her correct name to the doctor there also.
    In Ext.P25 prescription card her name is written as
    `Anjali'. According to her she had constipation and back
    pain. She was very weak. It is in evidence of PW.28, the
    doctor and PW29, the nurse there, that she had been
    administered enema. For this the nurse had to undress her.
    Necessarily if any discolouration or inflammation was
    there, it would have been noticed by the nurse. The doctor
    had deposed that she was not terrified. PWs.28 and 29 have
    deposed that after administration of enema, she became
    normal and was relieved of her debilities. She could at
    that time reveal her identity to PW28, the doctor or to
    PW29, the nurse.  She did not do so. So unusual a conduct
    of a person, if she really did not like the company of the
    accused.
     72.  Visits to the doctors assume significance and
    relevance. Even for a comparatively minor ailment of sore
    throat for a day she was taken to a doctor. Does that
    indicate cruel conduct of the captors or sympathetic
    conduct of friendly individuals? If her version were true
    she was going on telling the persons brought by her captors
    for prostitution that she was unwilling.  She fully knew
    that such persons would tell her detractors of her conduct.
    The evidence is that her detractors knew that she was
    telling so to such persons. She was allegedly taken to
    task for such behaviour.  If she would tell so to such
    persons, knowing the risk involved, why did she not tell
    the independent doctors?  If her detractors knew or had
    reason to think that she may divulge inconvenient details
    even to persons brought by them, would they have taken the
    risk of taking her to respectable doctors for such a minor
    ailment like sore throat? It doesn't appear to be normal
    conduct of ordinary individuals to do so. These disturbing
    possibilities have also to be taken into account while
    considering the acceptability of the evidence of PW3.
     73.  It is also to be noted at this juncture that
    whenever a rapist came to her, she had revealed that she
    had heavy pain and she was cheated, she was the daughter of
    Munnar Postmaster and she had also revealed her correct
    name. It is unbelievable that such a person did not reveal
    her identity to PWs. 27, 28 and 29, in whose hands she was
    safe, She could have revealed her identity or at least her
    alleged ailments on those two occasions and attempted to
    escape from the jaws of the rapists.
     74.  These are sufficient indications in  the
    conduct on the part of PW3 that her evidence as a rape
    victim cannot be treated as in the case of any other rape
    victim in the decided cases cited before us. As held in
    Rafiq (1980 SCC (Crl) 947) extracted supra, the facts and
    circumstances often vary from case to case, the crime
    situation and the myriad psychic factors and so on.  So
    rules of prudence relevant in one fact situation may be
    inept in another. To quote the words of Justice Krishna
    Iyer once again,


     "We cannot accept the argument that regardless of
        the specific circumstances of a crime and criminal
        milieu, some standard of probative reasoning which
        appealed to a Bench in one reported decision must
        mechanically be extended to other cases."

     75.  So taking all the aforesaid circumstances
    together a person like PW3, who deposed that more than 30
    persons were having intercourse with her at different
    places like Kumali, Theni, Kambam, Palaghat and Vanimmel,
    it cannot be believed from her evidence alone that she was
    not a consenting partner. As a guidance of prudence under
    the given circumstances, at least convincing assurance if
    not corroboration has to be searched for judicial reliance
    on the testimony of the prosecutrix in this case. In this
    case necessarily apart from assurance, corroboration may
    really be required before a conviction is entered into in
    respect of a serious offence under Section 376(1) or
    376(2)(g) believing her testimony.  The evidence of PW3
    does not appear to be cogent and convincing to inspire
    confidence for the aforesaid reasons, because as held in
    Vimal Suresh (2003 (3) SCC 175):


     "the evidence of the prosecutrix in this case is
        not of such quality"
    to  be acted upon without corroboration or at least
    assurance that she is making a truthful statement.
     76. Whether PW3 was a consenting/willing partner
    for the intercourse is the moot question.  As already
    mentioned, this is not an occasion of a sudden and solitary
    instance of rape, nor a situation of a forcible abduction
    and consequent rape for a day or two. According to her she
    had been raped continuously for nearly 40 days except when
    she was on her menstrual periods once, by several at
    different places in the State and outside, in hotels and
    rest houses including in places of tourist attraction like
    Kanyakumari and Kumily.  Absence of consent on all such
    occasions, in spite of several instances when she could
    have escaped as mentioned above, cannot be gathered only
    from her evidence or from what she says in  court.
    Assurance/corroboration not ocular, but from circumstances
    and broad probabilities, must be searched for. It has to
    be examined in the light of the peculiar fact situation of
    this case.
     77. As held in Rao Harnarain Singh v. State (AIR
    1958  Punjab  123); relied on by the Special Public
    Prosecutor:


     "A woman is said to consent, only when she
        freely agrees to submit herself, while in free and
        unconstrained possession of her physical and moral
        power to act in a manner she wanted. Consent
        implies the exercise of a free and untrammelled
        right to forbid or withhold what is being consented
        to;  it  always is a voluntary and conscious
        acceptance of what is proposed to be done by
        another and concurred in by the former."

    The decision in State of Maharashtra v. Prakash and anr.
    (1992 Crl.LJ 1924) relied on by the Public Prosecutor, has
    no relevance to the fact situation in this case. It was a
    case of rape by a police constable at whose instance the
    victim was called out from the house in the late hours at 2
    a.m. It is in such peculiar fact frame that the Apex Court
    held that:


     "To these poor rustic helpless villagers, the
        police constable represents absolute authority.
        They had no option but to submit to his will. In
        all the facts and circumstances of the case,
        therefore, we are of the opinion that the learned
        single Judge was in error in acquitting  the
        accused. Accordingly, we set aside the judgment of
        the learned single Judge and restore that of the
        learned Sessions Judge."

    The other decision relied on by the Public Prosecutor
    reported in State of Himachal Pradesh v. Mange Ram (2000
    Crl.LJ 4027) is a case where:


     According to the prosecutrix she resisted the
        accused by scratching him with nails",


    and where


     she also stated that the accused gagged her mouth
        when she attempted to cry aloud."

    In the 590 pages long deposition in the first case and
    another 520 pages long deposition in the second case, PW3
    has no case that she had made any resistance even on any of
    the occasions of alleged rapes.  The alleged physical
    threat by the rapist was only once on the first occasion of
    rape.  So the said decision also has no application to the
    facts situation here.
     78. Even in Uday v. State of Karnataka (AIR 2003
    SC 1639) relied on by the Public Prosecutor, the Supreme
    Court has made it clear that:


     In the ultimate analysis, the test laid down by the
        Courts provide at best guidance to the judicial
        mind while considering a question of consent, but
        the Court must, in each case, consider the evidence
        before it and the surrounding circumstances, before
        reaching a conclusion, because each case has its
        own peculiar facts which may have a bearing on the
        question whether the consent was voluntary or was
        given under a misconception of fact. It must also
        weigh the evidence keeping in view the fact that
        the burden is on the prosecution to prove each and
        every ingredient of the offence, absence of consent
        being one of them.

     79. In this background it is advantageous to refer
    to two decisions of the Apex Court.  The first one is
    Jinish Lal Shah v. State of Bihar (2003 (1) SCC 605). The
    facts there are almost similar to the case on hand. In the
    case on hand in the light of the letter written by PW3 it
    cannot be ruled out that she had not left her parents on
    her own.  She was away from her house from 16.1.96 to
    25.2.1996. She went away with clothes and money.  Keeping
    this in mind, the following dictum in Jinish Lal Sha
    (supra) can be read.


     If we see the sequence of events starting from
        30.4.1989 to 10.5.1989 it is clear that she has
        accompanied the appellant willingly.

     xx xx xx

     On the contrary, we notice she was with him from
        30th April to 10th May, during which period she had
        travelled by train, tempo and stayed with the
        appellant without there being any evidence of her
        having protested or having made any effort to seek
        help from others or even trying to run away. Apart
        from that from the record, it is seen that PW6 in
        the FIR had stated that "I got information from my
        wife in the house that Geeta went away by taking
        clothes and a gold chain and she took Rs.500/- in
        cash in total amounting to Rs.8500/-" This evidence
        though subsequently resiled by PW6 indicates that
        PW1 had planned her departure from the house in
        advance and had willingly gone away with the
        appellant which also indicates that there was no
        threat or inducement either in regard to her
        leaving the house or in regard to accompanying the
        appellant. In such situation in the absence of any
        other material to show to the contrary, it will be
        difficult to accept the prosecution case that
        either there was a forcible marriage or rape as
        contended by the prosecution to find the appellant
        guilty under Section 366 or 376 IPC.  Since the
        courts below proceeded on the basis that PW1 was a
        girl below the age of 18 on the date when she left
        the house they have not properly appreciated the
        evidence in regard to her consent which is a
        mandatory  requirement before finding a person
        guilty under Section 366 or 376 IPC.


    The other decision is Kuldeep Mahato v.  State of Bihar
    ((1998) 6 SCC 420). It was held:


     "Then coming to the conviction of the
        appellant under Section 376 IPC, although both the
        courts below have held after accepting the evidence
        of the prosecutrix as being truthful that the
        appellant had forcibly committed the rape, we are
        of  the  opinion  that  the  said finding is
        unsustainable.  The prosecutrix had  sufficient
        opportunity not only to run away from the house at
        Ramgarh but she could have also taken the help of
        the neighbours from the said village. The medical
        evidence of Dr.Maya Shankar Thakur, PW5  also
        indicates that there were no injuries on the person
        of the prosecutrix including her private parts.
        Her entire conduct clearly shows that she was a
        consenting party to the sexual intercourse and if
        this be so, the conviction of the appellant under
        Section 376 IPC cannot be sustained. There is one
        more additional factor which we must mention that
        it is not the case of the prosecutrix that she was
        put in physical restraint in the house at Ramgarh,
        with the result that her movements were restricted.
        This circumstance also goes to negative the case of
        forcible intercourse with the prosecutrix by the
        appellant."

    In the light of the facts discussed above, these dicta as
    aforesaid can safely be applied to this case to come to the
    conclusion that there is no convincing evidence to show
    that she was not an unwilling partner for the sexual
    intercourse. The claim of the accused to at least the
    benefit of doubt has to be considered anxiously.
     80.  It cannot be contended any more, as the
    learned Public Prosecutor did, that the absence of consent
    is a matter beyond the burden of proof by the prosecution.
    The definition of rape under Section 375 I.P.C.  reveals
    that a person having intercourse with a woman against her
    will and without her consent is guilty of that offence.  A
    man shall be said to commit rape if he had sexual
    intercourse with a woman against her will, without her
    consent or with the consent generated by putting her or any
    person in whom she is interested in fear of death or of
    hurt. Admittedly, according to the prosecution, PW3 had
    crossed the age of consent, viz.,. 16 years. So want of
    consent is an ingredient of the offence and that ingredient
    has to be proved by the prosecution by some reliable
    evidence.  Then alone rebuttal by proving positive consent
    arises. The Supreme Court in Uday (AIR 2003 SC 1639) has
    made it explicit in unequivocal terms that court:


     "must also weigh the evidence keeping in view the
        fact that the burden is on the prosecutrix to prove
        each and every ingredient of the offence, absence
        of consent, being one of them".

    This was again reiterated in Deelip Singh v. State of
    Bihar (JT 2004 (9) SC 469) that:     "the burden is on the prosecutrix to prove that
        there was absence of consent."

     81.  Consent is certainly "an act of reason,
    accompanied with deliberation, the mind of weighing, as in
    a balance, the good and evil on each side". The Public
    Prosecutor is justified in contending so. Consent supposes
    three things - a physical power, a mental power and a free
    and serious use of them. These ensure only the avoidance
    of intimidation, force, undue influence etc. It does not
    mean  that use of these factors shall result in an
    intelligent, wise and righteous decision. In other words,
    it should not be a mere act of helpless resignation, non
    resistance and passive giving in.  Therefore as held in
    State of Himachal Pradesh v.  Mango Ram (JT 2000 (9) SC
    408):


     "Whether there was consent or not is to  be
        ascertained only on a careful study of all relevant
        circumstances."

     82. Section 90 I.P.C.  specifies what cannot be
    regarded as consent under the Code.  Consent given under
    fear of injury and under misconception of fact is not
    consent at all. That is what is enjoined by the first part
    of Section 90. This is from the point of view of the
    victim.  The second part of Section 90 envisages that the
    indictee must have knowledge or reason to believe that the
    consent was given by the victim in consequence of fear of
    injury or misconception of fact. Thus the second part lays
    emphasis on the knowledge or reasonable belief of the
    person who obtains the tainted consent. The requirements
    from the points of view of both the parties have to be
    cumulatively satisfied.  It has been held in Deelip Singh
    (JT 2004 (9) SC 469) that:


     "In other words, the court has to see whether the
        person giving the consent had given it under fear
        of injury or misconception of fact and the court
        should also be satisfied that the person doing the
        act i.e. the alleged offender, is conscious of the
        fact or should have reason to think that but for
        the fear or misconception, the consent would not
        have been given. This is the scheme of Section 90
        which is couched in negative terminology."


    Again as cautioned in that decision itself:


     The decided cases on the issue reveal different
        approaches  which  may  not  necessarily  be
        dichotomous.  Of course the ultimate conclusion
        depends on the facts of each case."

     83.  We have  pointed  out  earlier,  several
    situations including in hospitals when the victim in this
    case had the sure chances for escaping from the accused
    who, according to her, put her in great trauma of sexual
    exploitation.  Reversing the conviction under  Section
    376(1) as confirmed by a High Court, the Supreme Court held
    in Kuldeep K.Mahato v.  State of Bihar (1998) 6 SCC 420)
    that:


     "Then coming to the conviction of the
        appellant under Section 376 IPC, although both the
        courts below have held after accepting the evidence
        of the prosecutrix as being truthful that the
        appellant had forcibly committed the rape, we are
        of the opinion  that  the  said  finding  is
        unsustainable.  The prosecutrix had sufficient
        opportunity not only to run away from the house at
        Ramgarh but she could have also taken the help of
        the neighbours from the said village. The medical
        evidence of Dr.  Maya Shankar Thakur, PW5 also
        indicates that there were no injuries on the person
        of the prosecutrix including her private parts.
        Her entire conduct clearly shows that she was a
        consenting party to the sexual intercourse and if
        this be so the conviction of the appellant under
        Section 376 IPC cannot be sustained."

     84. More over, is it safe to sentence three dozens
    of persons solely on the uncorroborated testimony of PW3
    which arouses in the mind of the court the dissatisfactions
    referred above? Even in a rape case involving half a dozen
    persons, that too in an alleged rape only on a day, the
    Supreme Court in Surjan & ors. v. State of M.P.  (AIR
    2002 SC 476) observed - we may quote on fear of repetition
    - as follows:


     "In a case where six indicted persons should be
        visited with a minimum sentence of 10 years' RI,
        the  Court  cannot  afford  to  act  on  the
        uncorroborated testimony of the prosecutrix unless
        the said evidence is wholly reliable."
    In the line of the reasoning adopted by the Supreme Court
    in Sudhansu Sekhar Sahoo v. State of Orissa (AIR 2003 SC
    2136):


     "All these factors cast a serious doubt on the
        prosecution case.  Though there is no apparent
        motive for Ms.X to falsely implicate the appellant,
        it may be that Ms.X must have changed her mind when
        she came to know that others must have come to know
        of her conduct. So there are so many loose ends in
        the prosecution case. On a consideration of the
        broad probabilities of the case, we feel that
        various factors cast a serious doubt about the
        genuineness of the case of Ms. X that she had been
        forcibly ravished by the appellant. The appellant
        is certainly entitled to the benefit of doubt."

     85. In the aforesaid circumstances, we have to
    seek corroboration or at least some assurance to the
    evidence of PW3 on the precise aspect of want of consent.
    It is not enough if there is evidence of presence and
    intercourse between PW3 and the indictees.  Assurance and
    satisfaction is needed on the precise aspect of want of
    consent. Keeping in mind the aspects dealt with earlier,
    we are hesitant to place implicit and absolute reliance on
    the testimony of the prosecutrix alone on this vital
    aspect. The judicial conscience does not get the assurance
    which it is strenuously searching for on this vital aspect.
    The Supreme Court in Chandraprakash Kewalchand Jain's case
    (supra) observed that:


     "If for some reason the Court is hesitant to place
        implicit  reliance  on  the  testimony of the
        prosecutrix it may look for evidence which may lend
        assurance to her testimony short of corroboration
        required in the case of an accomplice."

    We did not get any assurance on absence of consent.
    Necessarily it is to be held that the prosecution failed to
    prove that there was absence of consent in this case.
    Therefore, giving the benefit of doubt the conviction under
    Section 376(1) I.P.C.  shall have to be reversed in this
    case.
     86. It is also to be noted that during the sojourn
    of 40 days, there was no physical restraint of P.W.3.  She
    had been allowed to travel freely. She does not have a
    case that she was confined in the house of Accused No.38.
    As spoken to by D.W.4, she was seen in the courtyard and
    verandah in the house of Accused No.16. She was alone in
    Hotel Geeth at Trivandrum in a room for a whole day.
    P.W.12 was compassionate towards her while in that hotel.
    No body else was there at that time. When there is no
    physical restraint, that will speak much about the consent
    for sexual intercourse. This is one more additional factor
    to be considered as held in Kuldeep K. Mahato v. State of
    Bihar (1998 (6) SCC 420) as follows:

     "There is one more additional factor which we must
        mention that it is not the case of the prosecutrix
        that she was put in physical restraint in the house
        at Ramgarh, with the result that her movements were
        restricted.  This  circumstance  also goes to
        negative the case of forcible intercourse with the
        prosecutrix by the appellant."

     87.  There were several occasions for P.W.3 to
    reveal her identity to the non-rapists with whom she had
    come across and sought help. That she did not do so is an
    indicative factor that she may not have been unhappy with
    those who had been keeping her.  She did not raise any
    objection with the treatment that she was receiving from
    their hands.  If she had any humiliating or unbearable
    treatment, she could have, while in bus or bus stand on
    several occasions or in hospitals on two occasions or with
    P.W.12 who showed mercy towards her or while in the house
    of A16, A38 or A39 or in the house of the relatives of
    accused No.3, escaped or at least attempted to escape from
    the clutches of the accused.
     88.  The medical opinion available in this case
    also is of no help to the prosecution to prove that there
    was intercourse using force.  As admitted by the victim,
    P.W.3, on 21/2/1996, the accused Nos.2 and 17 took her to
    the Periyar Hospital at Kumily. P.W.27 is the Doctor there
    and Ext.P24 is the O.P. card. The ailment as disclosed by
    Ext.P24 was sore throat since a day and mild cough. Her
    real name was not disclosed there. According to her, she
    was taken by them to the Hospital from the rest house at
    Kumily. She was brought there on 15/2/96. At that time,
    she says in evidence that, there was puss in her vagina and
    that accused No.3 and Dharmarajan took several persons to
    her room. From 15/2/96 to 21/2/96 when she was taken to
    the hospital, according to her, inspite of puss coming from
    her vagina, accused Nos.12, 11, 15, 13, 20, 37, 24, 31, 26,
    25, 19, 18, Dharmarajan and Devassiachan had raped her.
    Few of them had raped her even more than once.  According
    to her, during those days her condition was precarious.
    She had acute pain on the back of her hip.
     89. To rape a girl with such ailments, pain and
    infected vagina may be humanly impossible, as contended by
    the appellants, except with roaring cry of the victim. She
    has no case that she cried aloud on any occasion. It is in
    this background, the ailment of sore throat complained of
    to P.W.27 Doctor on 21/2/96 has to be viewed. Even if as
    stated by P.W.3, the ailment has been told by any of the
    accused who accompanied her or even if any one had
    threatened her not to disclose her true name or cause of
    ailments, nothing prevented her to disclose her full
    details and predicament to P.W.27, a doctor while in his
    hospital.  She was in the protection of a doctor in a safe
    place like hospital wherefrom no one could snatch her away.
    A person like P.W.3 with the ailments as spoken to by her
    during those days could not be believed to have not
    disclosed such ailments if there had been such ailments.
    P.W.27, the doctor also deposed that she was normal in gait
    and appearance and that P.W.3 told him, that she was on
    visit to Thekkady a hill resort and was on her return
    journey to Ponkunnam. Thus, she had told these details to
    the doctor. If somebody else told so, she could have
    revealed the truth to the doctor, while in that hospital.
    This is indicative of the fact that there was no forced
    intercourse by nearly 15 persons as mentioned above during
    that week. If she suffered any such pain or ailment as to
    make intercourse painful and hence impossible, it is
    unlikely that she would not have complained to the doctors.
     90. Again, the relatives of Accused No.3 took her
    to Anbu Hospital, Elappara on 25/2/96. It is to be noted
    that from Periyar Hospital she was taken to Kambam where
    according to her two persons including accused No.35 raped
    her. Later she was taken to Kumily again. She was unable
    to walk, she says.  She stayed with accused Nos.2 and 17
    for two days. Later she was taken to the house of the
    relatives of accused No.3. It was from that house she was
    taken to Anbu Hospital.
     91. P.W.28 is the Doctor in Anbu Hospital. P.W.29
    is the nurse there. Ext.P25 is the treatment card.  This
    discloses that her only complaint was constipation and back
    pain.  There also she did not disclose her true name and
    identity. The doctor prescribed enema and an injection.
    According to him, "she was not terrified", "her heart beat
    was normal", though "she was very weak", and "after the
    treatment, patient was relieved of her symptoms". He says
    that "repeated intercourse may cause constipation". P.W.29
    nurse administered enema. According to her, she had been
    with P.W.3 for about 30 minutes. P.W.3 did not during this
    time reveal her plight to this nurse also. This evidence
    of P.W.28, P.W.29 and Ext.P25 also do not reveal any rape.
    P.W.3 could have, if she had been in the beastly clutches
    of the accused, told the doctor her true situation, if she
    had been in such predicament. The inescapable probability
    is that even on such second occasion when she visited the
    doctor she did not suffer from any such ailment as to make
    intercourse painful and unbearable. Her physical condition
    then cannot convincingly contra indicate consent.
     92. As already mentioned above, her sojourn of 40
    days ended on 26/2/96 when she reappeared in the office of
    her father, P.W.1. According to him, she was very weak and
    was not in a position to walk. Inspite of that she was not
    taken to any doctor on that day. Her mother is a nurse in
    a Hospital.  She also did not take her to any hospital.
    She was brought near the police station of P.W.82 who was
    investigating the man missing case registered as per
    Ext.P1(a) FIR. He did not take her statement. He did not
    even see her.  She was not produced before a Magistrate.
    Inspite of all these she was allowed to go home with P.W.1.
    According to P.W.1, she disclosed the entire story to her
    mother.  She, being a paramedical staff, did not think of
    taking her to hospital. Next day also she was not taken to
    hospital. She was brought to the police station by P.W.1
    again.  These reveal at least a doubt that she was not in
    such an unhealthy position as P.W.3 or P.W.1 says in court.
    The theory that she could not have consented to any sexual
    intercourse on 25/2/96 or the immediately preceding days is
    not supported by her physical condition as perceived by
    P.W.1 or his wife, who did not take her to a doctor till
    28/2/96.
     93.  She was taken to a doctor for medical
    examination only on 28/2/96 by P.W.95.  P.W.73 is the
    Doctor who examined her at about 2.30 P.M. on that day.
    Ext.P95 is the report of that medical examination. It did
    not reveal any struggle by P.W.3, perhaps because of the
    passage of time as submitted by the Public Prosecutor. But
    it is crucial that even P.W.3 had no case of any such
    violent physical resistence by her against the rapist at
    any time.
     94. Vaginal examination was painful, valva was
    oedematous. There was infection. There was purulent foul
    smelling discharge.  P.W.73 says that  intra  uterine
    contraceptive device  can  also  cause infection.  In
    chief-examination he says that "she would have suffered
    severe pain during the sexual act if it had continued as
    stated by her during the period of infection'. In further
    cross, he says that, he examined vaginal wall and that he
    did not find it lacerated.  He also agreed that during
    violent intercourse "laceration in vaginal wall occurs
    posteriorly". In further cross-examination by the accused
    he answered specific questions as follows:

     "On the condition you had seen when P.W.3 was
        examined by you, I put it you that it is not
        possible to have sexual intercourse with P.W.3(Q).

     It is possible provided force and intimidation is
        used (A). If force is used she would cry loudly
        (Q) Yes (A)".

    P.W.3 has no case that she had even wept while during the
    alleged rapes continuously, much less any loud cry. Even
    on the night of 24/2/96, there was, allegedly, rape on her.
    In spite of that no resistance mark was found on her body.
    According to P.W.73, the Doctor "there was no signs or
    evidence of resistance".  According to him, sign  of
    resistance is the most common feature in a case of rape and
    as she was subjected to violent sexual intercourse "there
    can be signs of resistance". Of course, as submitted by
    the Special Public Prosecutor, signs of resistance is not a
    conclusive factor to determine consent as such. But, in
    the over all circumstances of this case and alleged rapes
    continuously  for  days  together by several persons,
    necessarily, it must be reckoned as a relevant input.
    Thus, the medical evidence in this case also does not offer
    any specific and satisfactory probative corroboration to
    the testimony of P.W.3.
     95.  We are unable to persuade ourselves to accept
    the omnibus explanation that P.W.3, a girl of less than 17
    years of age, was terrified and all the pieces of conduct
    and circumstances which are incongruent to the theory of
    absence of consent deserves to be ignored on that score.
    The Investigating Officer - P.W.97 appears to have felt,
    perhaps rightly, as it seems to us, that he need not unduly
    worry about the acceptability of the evidence of P.W.3
    about want of conseent. He appears to have swallowed the
    later assertions of P.W.3 leaving it to the court to
    consider whether P.W.3 should be believed or the benefit of
    doubt should be conceded to the accused.  One should not
    approach the question of acceptability of the evidence in
    an over simplified manner - that P.W.3 is a girl of tender
    age i.e.  sixteen plus; that she has no reason to consent
    to sexual intercourse; that love, lust or money could not
    have persuaded her to consent; and that consequently she
    would not have consented.
     96. Money she needed. She was willing to raise
    the same even by objectionable manner admittedly - by
    misappropriating Rs.450/to be paid as hostel fees, and by
    clandestinely pledging her ornaments to the jeweller. She
    was admittedly willing to "go on a tour" with Accused No.1
    without any specific plan for marriage and family life with
    him.  She cladestinely took her mother's sarees and cash
    with her when she left her home planning all the time to
    deceive her parents.  The learned Sessions Judge was too
    unsuspecting, non-cautious and willing to accept P.W.3's
    evidence on want of consent. Perhaps the error in approach
    lay there.  The question of consent was decided by the
    learned Sessions Judge without cautious consideration,
    without  critical  assessment,  without  assessment of
    probabilities, without refering alertly to the law relating
    to burden of proof and benefit of doubt. We are unable to
    endorse that very approach. The appreciation of evidence
    by court cannot be that of an indulgent unfortunate parent
    of the victim girl.  Even in the wake of the unfortunate
    plight of P.W.3 and the trauma of the parents, the court
    cannot lose its poise and be swayed.  Objective and
    critical analysis is the unavoidable duty of the court.
     97. We do also note that the learned Sessions
    Judge did not at all consider the question whether there
    was manifestation of the alleged absence of consent on the
    part of P.W.3 and whether the same was signified to those
    who had sexual intercourse with her. Going by the case of
    the prosecution, many of the accused went to her only
    assuming that she is a prosotitute. Going to a prostitute
    is improper  and  immoral.  It offends the sense of
    righteousness of the enlightened members of the polity.
    But the criminal court is not pronouncing on morality but
    culpability. When most of them entered her room or she
    (P.W.3) entered their room, the male indictees were guilty
    only of the immorality of going to a woman, who they
    thought was a prostitute.  It becomes rape only when she
    conveyed her unwillingness within the closed room.  Her
    omnibus statement that to all who approached her inside the
    closed room she had verbally conveyed and signified her
    absence of consent cannot be readily swallowed considering
    the anterior, immediate and subsequent conduct of hers. At
    any rate, we are persuaded to favourably consider the plea
    for benefit of doubt.
     98. That most, if not all, the accused had not
    specifically pleaded consent cannot persuade this Court not
    to consider that plea which arises on probabilities and on
    the basis of arguments raised.  The conduct alleged is
    certainly  immoral,  by accepted norms of respectable
    behaviour.  That the accused  did  not  admit  their
    indiscretion/immorality cannot persuade us to ignore that
    contention.
     99. While assessing broad proabilities, we must
    note that P.W.3 and her parents needed an explanation to be
    offered for consumption by the other members of the family
    and public. They could not have accepted the theory of
    voluntary departure and immoral life of P.W.3, even if that
    were true even.  To save their honour, a version that
    pictures P.W.3 as an unwilling victim was essential.  The
    theory that no victim would advance a false version of rape
    as it would harm her as much or more than it would harm the
    indictee has no application in the facts of the instant
    case.
     100. Here was a case where an explanation which
    absolves P.W.3 of contumacious behaviour was needed to save
    P.W.3 and her family. The hypothesis of the accused that
    such theory was pressed into service on 27/2/96, after
    P.W.3 returned on 26/2/96 after due contemplation and
    reflection deserves  cautious  consideration.    That
    hypothesis cannot be discounted without careful evaluation.
     101.  In such circumstances, we find that there is
    no satisfactory proof of absence of consent so far as P.W.3
    is concerned or to show that the alleged rapist did have
    the knowledge that she was not consenting willingly. The
    benefit of doubt shall have to be given to the accused so
    far as the accusation for the offence punishable under
    Sec.376(1) IPC is concerned. Therefore, giving them the
    benefit of doubt, the conviction under Sec.376(1) IPC shall
    have to be reversed in this case.
     102.   But  the  offence  punishable  under
    Sec.376(2)(g) IPC, as rightly pointed out by the Special
    Public Prosecutor is on a different pedestal. The consent
    aspect when spoken to by the victim gives rise to a
    presumption that occurrence was in the manner that she had
    spoken to, going by Sec.114A of the Evidence Act.  P.W.3
    had stated that there was no consent from her part when
    more than one person raped her.
     103. A detailed examination of the evidence given
    by P.W.3 reveals that there had been only two occasions,
    when there were more than one person simultaneously inside
    the room when such alleged intercourse had been committed
    on her. One is in Hotel Trisea in Kanyakumari and the
    other in Hotel Geeth at Trivandrum. On the morning when
    she reached Hotel Trisea along with Dharmarajan, Accused
    Nos.2, 3 and P.W.8, Dharmarajan committed rape in the
    presence of others and Accused No.3 had asked that she
    shall keep quiet; otherwise she would have to face the
    consequences. The second occasion is the one when Accused
    Nos.4 and 28 were found lying naked on either side of
    P.W.3, by P.W.10 room boy of Hotel Geeth who came there
    raising objection against three persons occupying a double
    room and to supply an extra bed for them.  There was a
    wordy quarrel between Accused No.4 and P.W10 at that time.
     104.  On the first occasion, P.W.3 had gone to
    Trisea Lodge with Dharmarajan and Accused No.3 from Theni.
    Necessarily, in the light of the facts discussed above, her
    theory of absence of consent cannot be believed as such
    without due assurance. Sec.114A enacts only a rebuttable
    presumption of  fact  and  not  law.  The amount of
    circumstances ncessary to rebut the presumption would
    certainly vary from case to case. The consent aspect has
    already been discussed above and found that it cannot be
    held beyond doubt that there was absence of consent. These
    are the circumstances in rebuttal of the presumption also.
    The only corroboration for her evidence on gang rape is
    from P.W.8.  She was an accused initially. She was later
    transformed as a witness.  It was held in Vemireddy
    Satyanarayan Reddy v. State of Hyderabad (1956 SC 379) as
    follows:

     "There is no warrant for the  extreme
        pro-position that if a man sees the perpetration of
        a crime and does not give information of it to
        anyone else, he might well be regarded in law as an
        accomplice and that he could be put in the dock
        with the actual criminals. Indeed, there can be no
        doubt that the evidence of such a man should be
        scanned with much caution and the Court must be
        fully satisfied that he is a witness of truth,
        especially when no other person was present at the
        time to see the murder.

     Though he was not an accomplice, the Court
        would still  want  corroboration  on  material
        particulars as he is the only witness to the crime
        and as it would be unsafe to hang the accused (four
        in this case) on his sole testimony unless the
        Court feels convinced that he is speaking the
        truth. Such corroboration need not, however, be on
        the question of the actual commission of the
        offence; What the law requires is that there should
        be such corroboration of the material part of the
        story connecting the accused with the crime as will
        satisfy reasonable minds that the man can be
        regarded as a truthful witness."

    It is not therefore safe to implicitly believe P.W.8.
    P.W.8 who continued on the array of accused was on fine
    morning transposed from the array of accused to the array
    of witnesses by PW.97. From the date of her arrest viz.,
    9/4/96 till 24/8/99 when she was deleted from the array of
    accused as per Ext.P181 report, she was an accused.  The
    remand report submitted after her arrest shows that her
    statement under Sec.161 Cr.P.C. was recorded.  But after
    she was transposed as a witness it is asserted that there
    was no earlier statement recorded from her. The contention
    of the accused that the prosecution is suppressing that
    statement and the present 161 and 164 statements were
    obtained by her on the price of her transposition from the
    array of accused to that of witnesses does appear to be one
    with force.   One weak piece of evidence cannot be
    strengthened by another one of the same type.  So the
    alleged gang rape at Hotel Trisea is not conclusively
    proved.
     105. Coming to the second occasion, when P.W.10
    found P.W.3 in between the two naked males, she had been
    hiding her face in the bed lying face down.  P.W.10 has
    spoken so.  Even in spite of quarrel between Accused No.4
    and P.W.10, she did not seek any help from P.W.10 to get
    out of the pains of the alleged gang rape committed by
    Accused Nos.4 and 28. Therefore, absence of consent is not
    at all discernible from that conduct. It is also to be
    noted that Accused Nos.4 and 28 had been sleeping inside
    the room on either side of P.W.3 without even locking the
    door from inside.  That is evident from what P.W.10 had
    spoken to. According to him, when he knocked the door
    there was no response Hence he just opened the door and
    found three persons inside the room. It does not stand to
    commonsense that two persons will commit gang rape without
    even taking the precaution of locking the room.  When the
    room had not been locked, it would have been easy for her
    to escape or to attract the attention of others, so that
    she could be rescued. The confidence of the male indictees
    is indicative of the situation inside the room. It is
    certainly not suggestive or confirmative of the theory of
    absence of consent. The presumption available in terms of
    Sec.114A of the Evidence Act stands rebutted in so far as
    the accused are concerned in respect of the said two
    incidents.
     106. The other incidents of gang rape alleged by
    the prosecution is in the Panchayat Rest House in Kumaly
    and elsewhere. It is true, as spoken to by P.W.3, more
    than one person had sexual intercourse with her in the same
    place on the same day.  It has also come out in her
    evidence that more than one person had simultaneously
    approached her or was brought to show her.  But her
    evidence is that there was none other than the individual
    rapist when the alleged rape had occurred. At the risk of
    repetition, we must note that according to the prosecution,
    more than one person came to her for the purpose of illicit
    sexual intercourse. Till they entered the room and she
    allegedly  signified  her  unwillingness, they had no
    intention or common intention of committing rape or gang
    rape.  Admittedly, at that place, at the time of alleged
    rape none else than the alleged rapist was present.  Their
    individual separate acts of intercourse become rape only
    when inside the room P.W.3 allegedly  signified  her
    unwilligness.  Ingredients of common intention to commit
    rape or jointness in action are significantly absent.  In
    order to bring a rape within the definition of gang rape,
    as per Explanation-I to Sec.376 IPC a woman must have been
    raped by " one or more in a group of persons acting in
    furtherance of their  common  intention".   In  such
    circumstances, each such person shall be deemed to have
    committed gang rape. The Special Public Prosecutor is well
    justified in contending that there need not be a completed
    act of rape by all the companion rapists. His contention
    is supported by the decision reported in Bhupinder Sharma
    v.  State of Himachal Pradesh (AIR 2003 SC 4684) where it
    was held that:

     "In cases of gang rape the proof  of
        completed act of rape by each accused on the victim
        is not  required.  The statutory intention in
        introducing Explanation (1) in relation to Section
        372(2)(g) appears to have been done with a view to
        effectively deal with the growing menace of gang
        rape.  In such circumstances, it is not necessary
        that the prosecution should adduce clinching proof
        of a completed act of rape by each one of the
        accused on the victim or on each one of the victims
        where there are more than one in order to find the
        accused guilty of gang rape and convict them under
        Section 376, IPC. (See Promod Mahto and Others v.
        The State of Bihar (AIR 1989 SC 1475)".

    But at the same time, all the persons must be acting in a
    group in furtherance of their common intention, thereby the
    rapists must form a group at the time of the commission of
    the offence.
     107.  The Public Prosecutor submits that rape by
    one after another also comes within the definition of `gang
    rape', even if one is not present when the other committed
    rape.  He cited the decision in Pramod Mahto and Others v.
    State of Bihar (1990 SCC (Cri) 206) where it was held that:

     "Once it is established that the appellants had
        acted in concert and entered the house of the
        victims and thereafter raped P.W.1 Jaiboon Nisa,
        then all of them would be guilty under Section 376
        IPC in terms of Explanation I to clause (g) of
        sub-section (2) of Section 376 IPC irrespective of
        whether she had been raped by one or more of them.
        The Explanation in question reads as under:

      "Where a woman is raped by one or
            more in a group of persons acting in
            furtherance of their common intention, each
            of the persons shall be deemed to have
            committed gang rape within the meaning of
            this sub-section."

    This dictum does not in any way support his contention.
     108.  A measure of jointness in action and forming
    of a single group is essential. It was held by the Supreme
    Court in Ashok Kumar v. State of Haryana (AIR 2003 SC 777)
    that:

     "Charge against the appellant is under
        S.376(2)(g), IPC. In order to establish an offence
        under S.376(2)(g), IPC, read with Explanation I
        thereto, the prosecution must adduce evidence to
        indicate that more than one accused hadf acted in
        concert and in such an event, if rape had been
        committed by even one, all the accused will be
        guilty irrespective of the fact that she had been
        raped by one or more of them and it is not
        necessary for the prosecution to adduce evidence of
        a completed act of rape by each one of the accused.
        In other words, this provision embodies a principle
        of joint liability and the essence  of  that
        liability is the existence of common intention;
        that common intention presupposes prior concert
        which  may be determined from the conduct of
        offenders revealed during the course of action and
        it could arise and be formed suddenly, but, there
        must be meeting of minds. It is not enough to have
        the same intention independently of each of the
        offender.  In such cases, there must be criminal
        sharing marking out a ccertain measure of jointness
        in the commission of offence."

    The person acting in a group in furtherance of their common
    intention is distinguishable from several persons coming
    with the similar intention of having sexual intercourse
    with a girl individually. Then there will not be, acting
    in furtherance of common intention by group of persons as
    enjoined by the Explanation I to Sec.376.  Even going by
    the evidence of P.W.3, persons came together with the
    similar intention and approached her for intercourse.  But
    at the time of intercourse, as spoken to by her, there was
    presence of only one. Even if she expressed unwillingness
    to that person who had intercourse to make such intercourse
    amount to rape, it cannot be said that the person waiting
    outside for his turn of intercourse is a party joined in a
    group in the commission of the offence of rape allegedly
    committed by the person already inside. There was no act
    in furtherance of common intention by the person who was
    waiting out side who did not know that the girl had not
    consented.  If at all there was any intention, it was only
    immoral similar intention of having intercourse and not a
    culpable common intention to commit rape.
     109.  Thus there is no proof of any gang rape
    committed by any  of  the  accused  in  this  case.
    Consequently, the conviction in that regard shall also have
    to be set aside.
     110.  There  is  also  an allegation against
    Dharmarajan that he had robbed PW.3 of her money and
    ornaments.  He was found guilty of the offence punishable
    under Sec.392 IPC. Even going by the evidence of P.W.3,
    she was alone in the room on several occasions including in
    Metro Lodge at Kottayam, Anand Lodge at Ernakulam and in
    the house of Accused No.16 at Vanimel in Calicut.  If at
    all he had an intention of taking away the jewellery or
    cash from the hands of P.W.3, it was easy for him to grab
    it when she was alone with him there. On the other hand,
    the case of P.W.3 is that she had been taken to the
    jewelers and on the way while in autorickshaw and in the
    jewellery shop she was forced to part with the jewellery
    like ear stud, ear drops, silver anklets etc. That story
    cannot be believed. If at all Dharmarajan had an intention
    to rob her, he had ample opportunity to do so in several
    places at Kottayam, Ernakulam and at Vanimel while she was
    alone in a room with him. The idea of taking the victim
    also to the jewellers and threatening and compelling her
    there to part with ornaments does not inspire us.  The
    allegation of robbery is thus inherently improbable and not
    convincing. Therefore, the conviction under Sec.392 IPC in
    so far as Dharmarajan is concerned also cannot be stated to
    be justified.  The evidence of P.Ws.34 and 35, the owner
    and the salesman in the jewelleries concerned where the
    ornaments of P.W.3 had been sold is also not helpful so far
    as the prosecution is concerned.  It will, at best, be
    revealed from their evidence that P.W.3 was also a party to
    give away the ornaments to Dharmarajan for being sold.
    What are recovered are only M.Os.19 and 20 ingots and not
    the ornaments allegedly taken away.  Necessarily  the
    conviction under Sec.392 IPC is not justified and it is to
    be reversed.
     111. Now we will come to other offences under
    Secs.366A and 372 IPC relating to sex trade. The offences
    under Secs.372 and 373 IPC have been alleged against all
    the accused in the 1st case. But all of them have been
    acquitted of the offences under the said counts. No appeal
    has been preferred by the State against the acquittal of
    the 35 accused in S.C.No.187/99 of the offences punishable
    under Secs.372 and 373 relating to sex trade.  So we
    cannot, in the absence of an appeal by the State, examine
    whether the said 35 persons are guilty of the offence of
    sex trade punishable under Sections 372 and 373 IPC.
     112. Accused No.1 in the first case alone had been
    convicted under Sec.366A IPC principaly. Accused Nos.1 to
    8, 12, 14 and 17 had been convicted for the offence under
    Sec.120B read with Sec.366A IPC.  The conspiracy has
    already been found against the prosecution.   Placing
    reliance on the indications regarding letter of P.W.3,
    involvement of accused No.1 has been ruled out as he had no
    role in the alleged conspiracy.  Even according to the
    prosecution, he had no role at all except on the initial
    day to kidnap the girl. Kidnapping is also found against
    the prosecution. So there arises no question of commission
    of the offence under Sec.366A by accused No.1 in the light
    of the prosecution case itself. Therefore, the conviction
    of Accused No.1 under Sec.366A IPC and Accused Nos.1 to 8,
    12, 14 and 17 for the offence of conspiracy to commit that
    offence cannot be sustained.
     113.  Even  going  by  the admitted case of
    Dharmarajan in his Sec.313 statement, P.W.3 had come in his
    hands at the park in Ernakulam.  Thereafter, as further
    admitted by him, he had taken her from the park to Anand
    Lodge in Ernakulam, to Palakkad, to Vanimel, to Kumali and
    to Theni.  During the journey and stay at those places,
    there had been sexual intercourses by several with P.W.3.
    Admittedly, P.W.3 was below the age of 18 years and was
    therefore a minor. P.W.3 has also deposed that she had
    been moved from place to place and subjected to sexual
    intercourse. Dharmarajan has no case that she is in any
    way related to him. She did not and could not have moved
    from place to place on her own. So, in order to take the
    girl  with him, there must have been inducement; in
    whatsoever form. Thus, it is clear from the evidence of
    P.W.3 and as admitted by Dharmarajan that he had taken
    P.W.3 from place to place. At such places she had been
    subjected to illicit intercourse. She was thus taken from
    place to place knowing that she was likely to be used for
    such purpose.  The intercourse, the others had with P.W.3
    was illicit intercourse. Thus, going by the evidence of
    P.W.3  and  in  the light of the admitted stand of
    Dharmarajan, it has been conclusively and beyond doubt
    proved that the offence under Sec.366A IPC has been
    committed by Dharmarajan.
     114. It has also come out in the evidence of P.W.3
    that several other persons did have inter course with her.
    This had happened and could only happen if Dharmarajan had
    disposed her for that purpose. Otherwise she will not come
    in the hands of others for such intercourse. She was not
    married to  any one of them.  So those are illicit
    intercourses coming within Explanation 2 to Sec.372 IPC.
    Thus, it is clear that Dharmarajan has committed the
    offence punishable under Sec.372 IPC as well.
     115. It is submitted by counsel for Dharmarajan
    that there was no monetary transaction to reveal the
    offence under Sec.372 IPC and there is no evidence to show
    that PW.3 had been sold for money or let to hire for money.
    Apart from the facts admitted by him, it is clear that
    Dharmarajan had taken her to several places including to
    Kanyakumari and thereafter from the house of Accused No.38
    to Kuravilangadu. Exts.P59 and P59(a) and the evidence of
    P.W.47 show that Dharmarajan has taken P.W.3 to Hylux Lodge
    in Palghat.  Q.8 identified by P.W.76 handwriting expert
    corroborates this aspect. Exts.P62 and 62(a) prove his
    presence with P.W.3 at Indira Lodge, Kambam. This is duly
    fortified by Q.22 and 22(a). P.W.50 the Manager of Thottam
    Lodge, Muvattupuzha, testifies his presence with P.W.3
    there.  Exts.P74 and 74(a) fortified by Q.29 and 29(a)
    satisfactorily prove this fact.  P.W.4 Receptionist in
    Aroma Lodge identifies Dharmarajan as the son-in-law of one
    among their permanent customers and that he had been there
    with a girl. P.W.3 deposes that she had been taken there.
    Thus, it is proved beyond doubt that he had taken P.W.3 to
    several places. There is also evidence that during the
    sojourn there had been intercourses with her by several and
    such intercourses are illicit intercourses so far as a girl
    like P.W.3 under the age of 18 years was concerned. There
    is evidence from the mouth of P.W.3 herself.  It is also
    the admitted case of Dharmarajan that she had been taken
    from place to place. This was done knowing that it was
    likely that she would be seduced and offered for illicit
    intercourse with others. Accused Dharmarajan can, in these
    circumstances, safely be held to have committed  the
    offences punishable under Secs.366A and 372 IPC subject of
    course to the decision on the question of unfairness in
    investigation/ trial and consequent prejudice.
     116.  We have not in detail adverted to the
    evidence of P.W.3 about the details of her movements after
    she left the hostel on 16/1/96 and reached her father's
    office on 26/2/96.  We are satsified broadly that her
    evidence regarding her movements and the persons with whom
    she had intercourses  need  not  be  doubted.   The
    Investigators have cross checked such movements. Inasmuch
    as we have conceded the benefit of doubt to the indictees
    on the question of consent we are not proceeding to
    consider the evidence in detail. We do take note of the
    contentions raised by some of the accused that there is no
    sure substantive evidence of identification in court and
    that the learned Sessions Judge has improperly chosen to
    place reliance on evidence of identification in the Test
    Identification  parade  in the absence of substantive
    evidence of identification.  Contentions have also been
    raised by the accused regarding the propriety of the Test
    Identification parade held.  In view of our findings
    rendered earlier, we are not embarking on a detailed
    discussion on those aspects.
     117.  We shall now consider  the  contentions
    regarding  infraction of procedural safeguards in the
    interests of fair trial and the consequent prejudice that
    has resulted.  In this regard it is contended by the
    accused including Dharmarajan that the prosecution having
    not furnished to the accused the entire statements given by
    P.W.3 to the Investigating Officers, there was prejudice in
    moulding their defence. Even according to the prosecution
    the statements of P.W.3 recorded by P.W.93 on 8/3/96,
    10/3/96 and 15/3/96 which in any view of the matter the
    prosecution is bound to produce and furnish compies had not
    been produced in court initially as  enjoined  under
    Sec.173(5) Cr.P.C.  and copies thereof were not furnished
    to the accused as enjoined under Sec.207(iii) Cr.P.C.
    According to the accused, two other statements from P.W.3
    were also not furnished to them.  This disabled them to
    mould their defence from the initial stage, before P.W.3
    faced cross-examination. It may be true that the said
    statements had been produced belatedly in the first case.
    That did not wipe off the prejudice already occasioned, it
    is submitted.  Though produced, copies were not furnished
    to them, it is further contended.  Certainly, these are
    contentions which have to be considered at length.
     118.  The decision cited by the accused in this
    regard reported in Kottaya v.  Emperor (AIR (34) 1947
    P.C.67) fortifies this contention.  When the statements
    relied on by the prosecution are not made available to the
    accused, "an inference, which is almost irresistible, of
    prejudice to the accused" arises.  The counsel for the
    accused has also relied on the decision of a Division Bench
    of this Court reported in Murali v. State of Kerala (2003
    (3) KLT 226) where this Court had held that non-supply of
    Sec.161 statement obtained from the occurrence witnesses
    will cause prejudice. At the same time, the learned Public
    Prosecutor has relied on the decision reported in Sunita
    Devi v. State of Bihar (AIR 2004 SCW 7116) to substantiate
    that every non-supply shall not be reckoned as amounting to
    prejudice.  There must be proof of miscarriage of justice
    as held in by a Full Bench of this Court in Rugmini v.
    State of Kerala (1986 KLT 1356).
     119.  In the decision of the Privy Council it had
    been held that the non-supply of certain statements relied
    on by the prosecution will result in an irresistible
    inference of prejudice to the accused. There cannot be two
    opinions on this proposition of law. It has also been held
    by a Division Bench of this Court in Murali's case to which
    one among us (Abdul Gafoor,J.) was party that non-supply of
    the document would result in prejudice. But that decision
    has to be read in the light of the facts therein. The
    facts in Murali's case were that P.W.2 deposed that he had
    seen the injury being inflicted by the accused on his
    step-father, the deceased.  But some how or other the
    accused got smell about an earlier statement made by that
    witness to the police wherein he had not stated that he had
    seen the occurrence. The copy of the statement available
    with the officer superior to the Investigating Officer was
    summoned to be produced.  P.W.23,  the  Investigating
    Officer, thereupon deposed that he had recorded an earlier
    statement from P.W.2, wherein he had not stated that he had
    seen the occurrence. It was also revealed that P.W.23 had
    counselled P.W.2 and obtained a different statement as was
    spoken to before the trial court. Thereafter, the original
    of the the earlier statement given by P.W.2 was torn off.
    It was in the above circumstances P.W.23 admitted that he
    had obtained statement of P.W.2 wherein P.W.2 had stated
    that he had not seen the occurrence. It had also come out
    in that case that P.W.4 had come to the scene of occurrence
    and had seen the accused waiting there. After he had gone,
    he heard the cry and rushed back to the scene of occurrence
    to see the deceased lying injured and the accused running
    away with weapon.  It had also come out in evidence that
    Sec.161 statement recorded from P.W.4 on 13/7/96 had not
    been produced before the court below. The court could not
    guess what really he had told to the police on 13/7/96.
    Equally so was the accused. Therefore, in that case the
    version of both the occurrence witnesses was not in
    conformity with the statements that had been given earlier
    to the Investigating Officer, as admitted by P.W.23 in that
    case. It is in that situation that the non-production or
    non-furnishing of copies of Sec.161 statements recorded
    from the only occurrence witnesses were found to be causing
    prejudice in a case of murder.  Necessarily that dictum
    cannot ipso facto apply to this case in toto to hold that
    there was total prejudice. In the recent decision of the
    Supreme Court reported in Sunita Devi v. State of Bihar
    (AIR 2004 SCW 7116) the Apex Court has made it clear that:

     "The documents in terms of Sections 207 and 208 are
        supplied to make the accused aware of the materials
        which are sought to be utilized against him.  The
        object is to enable the accused to defend himself
        properly. The idea behind the supply of copies is
        to put him on notice of what he has to meet at the
        trial. The effect of non-supply of copies has been
        considered by this Court in Noor Khan v. State of
        Rajasthan (AIR 1964 SC 286) and Shakila Abdul Gafar
        Khan (Smt.) v. Vasant Raghunath Dhoble and Another
        (2003 (7) SCC 749). It was held that non-supply is
        not necessarily prejudicial to the accused. The
        Court has to give a definite finding about the
        prejudice or otherwise."

    It was thus held that non-supply of any document is not
    necessarily prejudicial to the accused always.  The court
    has to give a definite finding about the prejudice or
    otherwise occasioned. It is, in these circumstances, that
    we have to consider the effect of non-supply or belated
    supply of the copies of the statements from P.W.3.
     120.   Non-production/non-furnishing  of  the
    statements taken from PW.3 under Section 161 Cr.P.C. is
    the reason for prejudice, according to the appellants.
    Altogether, ten statements were allegedly obtained from
    PW.3 - one by PW.82, three by PW.93, two by PW.91 and two
    more statements by PW.97. Apart from these admitted eight,
    it is also admitted by the prosecution that a statement
    stated to be taken from PW.3 on 28.2.1996 by PW.95 also
    forms part of the case diary.  But, according to the
    prosecution, this is not a truly recorded one.  So, they
    disown it.   This  statement,  for  the  purpose of
    consideration of the contention regarding prejudice, will
    hereafter be referred to as the "disowned statement".
     121.  It is alleged by the counsel for the
    appellant/accused that on 27.2.1996, a statement had been
    taken by PW.82 from PW.3 as transcribed by DW.10, who is
    also DW.6 in the second case. It is submitted that this is
    the real statement obtained by PW.82 from PW.3 and not the
    one now forming part of the case records.  But the
    prosecution does not admit such a statement. According to
    them, the statement recorded by PW.82 is the one now
    available in the case records. We will, for the sake of
    convenience, to discuss the aspects on this point, describe
    the statement admittedly taken by PW.82, now forming part
    of the case records, as the `admitted statement' and the
    statement claimed by the appellants as taken originally
    from PW.3, which is disputed by the prosecution, as
    "Ext.C2", marking  it  so.   Ext.C2 is the "disputed
    statement."
     122. It is the contention of the appellants that
    in order to move a bail application on behalf of Regi, the
    4th accused, one among his friends had approached some
    political leaders to obtain certain case records, so as to
    instruct his advocate. In that attempt, his friend came in
    contact with DW.1 in the second case and he had obtained a
    photo copy of Ext.C2 statement of PW.3 then available in
    the case records with the help of a police constable.  It
    was produced in the court during trial, but the court did
    not allow it to be admitted in evidence. Thereupon, it is
    common case that, that issue had come up for consideration
    before this court and this court in Dharmarajan v.  State
    of Kerala {2002(2) KLT 161} held as follows:

     "The impugned order cannot be sustained and is set
        aside. If the learned Sessions Judge is satisfied
        on the basis of the materials available before him
        in the course of trial that the statement of the
        prosecutrix, alleged to have been recorded by the
        investigating officer (ASI-P.K.Balakrishnan)  on
        27.2.1996, is in fact recorded by him personally or
        at his dictation or direction by another police
        officer, effective opportunity should be given to
        the accused/revision petitioner after supplying
        copy of that statement to test the veracity of the
        evidence given by her by allowing him to contradict
        her with that previous statement in the manner
        provided under S.145 of the Evidence Act drawing
        attention of her to that part of the statement."

    In the light of this pronouncement, it was the bounden duty
    of the court below to examine as to whether such statement
    had really been recorded by PW.82. When such a dispute had
    arisen, necessarily, it goes deep into the root of the
    case.  Any court is bound to examine it at the threshold
    itself, even without any direction.  Accordingly, in the
    second case, it was specifically dealt with and found by
    the court below that no such Ext.C2 statement had really
    been recorded at the instance of PW.82 from PW.3 and that
    there was no occasion for DW.10 to transcribe  that
    statement.  The decision in that regard also is very much
    assailed in these appeals.
     123. It has also come out that three statements
    recorded by PW.93 Circle Inspector, Devicolam from PW.3 on
    8.3.1996, 10.3.1996 and 15.3.1996 were also not produced in
    the court or furnished to the accused in the first case.
    Of course, later, on a petition and after hearing, based on
    an order, those three statements were produced in court far
    belatedly, after the examination of PW.3 was over in that
    case.  Those statements will be referred to as  the
    statements dated 8.3.1996, 10.3.1996 or 15.3.1996, as the
    case may be, even though the second among them does not
    bear any date.  Even in the second case, those were not
    initially produced by the prosecuting agency. The accused
    Dharmarajan had to move a petition for production and it is
    based on an order from the court, those had been produced
    and made available before the  commencement  of  the
    examination of PW.3, who was examined as PW.1 in that case.
    Thus, Ext.C2, disowned statement and the statements dated
    8.3.1996, 10.3.1996 and 15.3.1996 are the five statements
    not produced or furnished to the accused resulting in
    alleged prejudice.
     124. So, we have now to consider which among the
    two statements, stated to be recorded on questioning by
    PW.82, is the real statement recorded from PW.3  on
    27.2.1996.  For this purpose, we have to go through the
    case diary and ascertain the contents of the "admitted
    statement", notwithstanding the provision contained in
    Section 162 Cr.P.C., but keeping in mind that it should not
    be made use of as evidence in this case. At the same time,
    as the copies of Ext.C2 are with either party and as either
    party has knowledge about its contents and as it is
    referred to in the impugned judgment, the contents thereof
    shall also be dealt with, keeping in mind the same
    precaution.  That was why we refrained from considering
    this aspect earlier in this judgment, while discussing the
    evidence adduced.
     125.  To substantiate that Ext.C2 is the real
    statement recorded from PW.3 by PW.82, several aspects are
    pointed out by the appellants. First, it is submitted that
    a copy of this was obtained on behalf of the accused, by
    DW.1 for the purpose of moving a bail  application.
    Secondly, it is submitted that when the case diary was made
    available to the District and Sessions Judge, Thodupuzha,
    during the hearing of that bail application, the Judge
    seems to have examined this statement given by the victim.
    This is evident from the reference to the prosecution case
    made mention of in the bail order Ext.D14, which is Ext.D29
    in the second case. The reference to the statement of the
    victim therein has similarity to the contents contained in
    Ext.C2.  Thirdly it is submitted that Ext.X2 crime ledger
    kept by PW.95 shows that the pages relating to the case
    diary mentioned in Ext.X2 correspond to the number of the
    pages of Ext.C2, rather than the "admitted statement".
    Fourthly, it is submitted that Ext.C2 refers to one Sivaji,
    who is alleged to have molested the victim. But in the
    admitted statement, no such name is appearing.  The name
    "Stephenji" appears  therein.   Linking Ext.C2 to the
    statement dated 10.3.1996 recorded by PW.93,  it  is
    submitted that PW.3 had clarified to PW.93 that she had
    stated that:

     "     
       
       ."
     (I have stated to police as Stephenji. I have not
        stated as Sivaji).

    This portion of that statement has come in evidence as
    Ext.D2(b). If PW.3 had to say so to PW.93 on 10.3.1996,
    there must have been a reference to Sivaji in any of her
    earlier statements, so that  PW.93  had  to  get  a
    clarification.  On the basis of Ext.D2(b) it is submitted
    that the existence of Ext.C2 is probabilised. Fifthly, it
    is also submitted referring to the evidence of the victim
    who was examined as PW.1 in the second case that she had
    deposed in the court below that Dharmarajan had taken her
    to the Park in Ernakulam before they checked into Anand
    Lodge at Ernakulam, on 17.1.1996. Ext.C2 also refers to
    the visit to the park along with Dharmarajan on the said
    day.  There was no reference to the visit to the park in
    any statement including the admitted one recorded by PW.82.
    Sixthly, it is contended by the appellants that Ext.C2 also
    contains a version by the victim that she had gone along
    with Dharmarajan for a Hindi movie, after checking into the
    Anand Lodge, Ernakulam at about 6.45 P.M. To substantiate
    this, Dharmarajan had attempted to produce a newspaper
    dated 17.1.1996 to show that a Hindi film "Gambler" was
    being exhibited in one among the theatres in Ernakulam.
    Almost similar name is referred to in Ext.C2. But the
    court did not permit due proof of the said news paper by
    summoning its circulation manager, on the ground that it
    was a protracting tactic adopted by the accused.  It is
    submitted that this aspect is referred to, to show that the
    accused Dharmarajan had taken effective steps to prove the
    real existence of Ext.C2 referring to this movie aspect as
    well.
     126.  Existence  of  Ext.C2 is sought to be
    substantiated by pointing out reference to certain minute
    details like name of one class mate of PW.3 viz., Little
    Flower, names of her teachers viz., Sister Linet and Sister
    Andrissamma, route to the house of Accused No.39 where PW.3
    had stayed etc. which were known to PW.3 alone at that
    time.  So Ext.C2 could not have been recorded without PW.3
    disclosing those facts known to her alone.  These details
    were not available in any other records.
     127.  The existence of Ext.C2 is also sought to be
    substantiated by referring to the "disowned statement"
    stated to  be  recorded by PW.95, as well.  It is,
    admittedly, a part of the case records. That statement has
    been recorded on the next day i.e. 28.2.1996.  There is
    much dispute from the side of prosecution about the
    veracity of the `disowned statement', as according to them,
    it was one manufactured by PW.95 to screen off several of
    the accused.  `Disowned statement' also refers to one
    `Vikasini', with whom PW.3  had  been  entrusted  by
    Dharmarajan for a stay for four days. The very same name
    appears in Ext.C2 in the same context.  Referring to the
    `disowned statement', it is submitted that existence of
    Ext.C2 is thus fortified. The admitted statement does not
    refer to Vikasini.  Instead, it refers to that person as
    "Vilasini". If Ext.C2 was not there and the admitted
    statement was the real statement, the name Vikasini could
    not have crept into the disowned statement,  it  is
    contended.
     128.  It is further submitted that the contention
    of the prosecutor that there was no occasion for P.W.95 to
    record `disowned statement' is belied by Ext.X 11(a),
    weekly diary of PW.95, which shows that the victim had been
    questioned on 28.2.1996 at about 10.30 A.M. Ext.X 11(a) is
    a document duly kept in the normal course of duty.  There
    is no reason to disbelieve it. In her evidence PW.3 also
    admits that she had been questioned by PW.95. It is also
    evident from Ext.X 11(a) that PW.3 had been taken by PW.95
    to PW.73, the doctor, for medical examination at 1 P.M. on
    that day. PW.3 had also deposed before the court below
    that she had come to the Munnar Police Station by about 11
    O' clock. Necessarily, there was much probability of her
    being questioned by PW.95, who had admittedly taken up
    investigation of the case by that time. The entry in Ext.X
    11(a) that she had been questioned by him at 10.30 A.M. on
    that day becomes more probable in the light of the evidence
    on record as discussed above.
     129.  When PW.3 had admitted that PW.95  had
    questioned  her,  necessarily, facts revealed in that
    questioning, in the normal course, as in the case of any
    investigating officer, must have been reduced to writing
    based on the note he may prepare. It is also spoken to by
    PW.3 that she came to the station at 11 A.M. and that she
    had been taken to the doctor from the station at 1 P.M.
    Necessarily,  there was sufficient time available for
    questioning PW.3 and to ascertain the details from her. As
    admitted by the prosecution, PW.95 had been entrusted with
    the investigation of the case by that time. It is also to
    be noted that an investigating officer like the Circle
    Inspector who takes up investigation immediately would have
    questioned the victim in the normal circumstances and in
    the normal course of his duty. It is also to be noted
    that, even according to PW.93, the investigating officer
    who succeeded PW.95, the `disowned statement' was available
    in the case diary when he had taken up investigation of the
    case, on transfer from PW.95 on 8.3.1996.  Thus, these
    details are sufficient enough to show that the disowned
    statement dated 28.2.1996 is one duly recorded by PW.95,
    the investigating officer in this case at that time in the
    normal conduct of the investigation and there was all
    probabilities that it has been recorded after the admitted
    questioning of PW.3 on 28.2.1996, it is submitted.
     130. It is also submitted to substantiate this
    point, that Accused No.28, George Cherian was implicated as
    an accused only by Ext.P157 report dated 21.3.1996. His
    name appears in the "admitted statement" dated 27.2.1996.
    Allegedly based on the `admitted statement', a list of
    accused was submitted to the court on 11.3.1996 as per
    Ext.P166 report. But that report does not contain the name
    of Accused  No.28 George Cherian.  Had the `admitted
    statement' been in the case records, necessarily, there was
    no reason for not including the name of Accused No.28 in
    Ext.P166 report dated 11.3.1996.  Absence of the name of
    Accused No.28 in the list of eighteen accused mentioned in
    Ext.P166 shows that the victim had not disclosed his
    complicity on that date.  There is yet another report,
    Ext.P121 dated 18.3.1996 adding 8 more accused. There also
    his name was not included. Such non inclusion of Accused
    No.28 at that time is more probable on the basis of the
    contents of Ext.C2 and the `disowned statement', both of
    which did not refer at all about the complicity of A28
    George Cherian.  So, the non-inclusion of the name of
    Accused 28 in Ext.P166 report or in the latter report
    Ext.P121  dated  18.3.1996 suggests that the admitted
    statement was not available in the case records until
    18.3.1996, the counsel contends.
     131.  It is further submitted that the statement
    admittedly recorded by PW.93 from PW.3 on  10.3.1996
    (undated) shows that she had spoken to him as follows:

     "      
        
       
         ."
     (The ASI and CI of Munnar station had taken my
        statement.  What I have  stated  therein  are
        correct).

    This has been duly confronted to PW.3 and marked as Ext.D2
    in the second case and PW.93 had admitted that he had
    recorded the said statement, as spoken to by PW.3. If she
    had to say that she had given a statement to ASI and CI of
    Munnar Station, there must have been a statement taken by
    the C.I. of Munnar Station, who is none other than PW.95.
    The only statement of PW.3 recorded by PW.95 available in
    the case diary is the `disowned statement'.  Therefore,
    that also probabilises the existence of the `disowned
    statement', it is submitted.  It was unlikely that the
    Munnar CI referred to in Ext.D2 could be PW.93 who was
    himself recording that statement.  That explanation is
    improbable, artificial and unworthy of acceptance.
     132.  It is further submitted that the prosecution
    is now introducing a statement dated 8.3.1996 said to be
    taken by PW.93 from PW.3 which reveals as follows:

     "   
       
       
       
       ."
       (I have not
        given a statement as now read over to me to the CI,
        Munnar.  CI Munnar had never taken any detailed
        statement from me, nor had he questioned me in
        detail).

    This statement, admittedly taken by PW.93, from PW.3 does
    not reveal anything more.  Necessarily, any inquisitive
    investigating officer, with an urge to find out the truth,
    should have questioned her further then and there to
    ascertain what were the details that she had (or had not)
    spoken to PW.95, Circle Inspector, Munnar,  when  he
    questioned her.  This aspect is not seen pursued on
    8.3.1996 or at any time thereafter by PW.93 or any of the
    later three  investigating  officers.  That is indeed
    strange. If such a statement was really recorded, it must
    have occurred to PW.93 that his predecessor PW.95 was
    guilty of gross indiscretion.  No investigating officer
    worth his salt would have left matters there without
    subjecting PW.3 to closer questioning to ascertain what
    portion of the disowned statement was true and what not.
    In this regard, our attention is drawn to the three
    statements produced by the prosecution as of 8.3.1996,
    10.3.1996 and 15.3.1996 and pointed out that the statement
    recorded on 8.3.1996 contains the date, that recorded on
    10.3.1996 does not contain any date, whereas that recorded
    on 15.3.1996 is given a date. It is submitted that the
    statement now produced as of 8.3.1996 is one prepared later
    and ante dated 8.3.1996 to cover up  the  `disowned
    statement'. This is evident from Ext.X 13 dated 14.3.1996,
    which does not refer to the statement taken on 8.3.1996.
    To quench our curiosity, we requested the Public Prosecutor
    to show us any entry made by any Investigating Officer
    after PW.95 handed over investigation to indicate that the
    subsequent  Investigators  had  perceived  any  such
    indiscretion on the part of PW.95. In fact, the subsequent
    report marked as Ext.X 13 prepared by PW.91 would indicate
    that  the  subsequent  Investigating  Officers/superior
    officers had no grievance that PW.95 had committed any such
    indiscretion except a casual statement made by PW.97 at the
    time of filing the charge sheet that action may have to be
    contemplated against PW.95 after completion of trial.
    There is no contemporaneous entry which would indicate that
    PW.93 or subsequent Investigating Officers had expressed
    reservations about the investigation conducted by PW.95.
    No such contemporaneous record is available in the case
    diary until PW.97 chose to submit his final report.
     133. In answer to these contentions, the Public
    Prosecutor submits that PW.82 had categorically disclosed
    in the court below that so long as he was in charge of the
    investigation, until the afternoon of 27.2.1996, PW.3 had
    been questioned by him once only and he himself had taken
    down the admitted statement in his own handwriting, without
    the aid of any scribe. Therefore, there was no occasion
    for DW.10 to record a statement from PW.3 upon questioning
    by him.  This evidence of PW.82 is sufficient to discard
    Ext.C2, the prosecutor submits.  Our attention is also
    invited to the evidence given by PW.95. When he commenced
    investigation, he had never seen Ext.C2 in the case
    records.  It is also submitted by the Public Prosecutor
    that there was no occasion for DW.10 to write down Ext.C2
    because, even according to DW.10, he had been deputed for
    the investigation of Crime No.34/96, as is revealed by
    Ext.X 10 case diary relating to that case. There is a
    report, Ext.P102 by DW.10 revealing the investigative steps
    that he had taken in connection with Ext.X 10 case at
    Kumali, Kambam and Theni, which lie far away from Munnar.
    Therefore, based on the contents of that report given by
    DW.10 to PW.95, there was no occasion for him to be present
    in Munnar Police Station earlier than 5 P.M. on 27.2.1996.
    The report Ext.P119 detailing the counts of offences, based
    on the information revealed by PW.3 to PW.82 had reached
    the magistrate on 27.2.1996 itself.   Therefore,  the
    statement given by PW.3 to PW.82 could not have been
    transcribed by DW.10.
     134.  It is further submitted by the Special
    Prosecutor that the evidence of DW.1 that he had obtained a
    copy from the police station at Devicolam also cannot be
    believed. According to that witness, he had obtained a
    photo copy of Ext.C2 on a Maundy Thursday which was really
    on 4.4.1996. By that date, the case diary had already been
    transferred to PW.91. So, there was no occasion for DW.1
    to get copy of Ext.C2 from the Devicolam Police Station.
    Therefore, what he had stated before the court below cannot
    be believed.
     135. The Public Prosecutor also submitted that
    reference in Ext.D 14 bail order about the case of the
    prosecution is not with reference to what the victim had
    spoken to the investigating officers, but with reference to
    the  notes  of  investigating  officers based on the
    information collected from the accused persons as well.
    That was why Ext.D14 order refers to a cash transaction of
    Rs.1,600/-. It does not have any bearing on Ext.C2.
     136. It is further submitted that PW.93 had to
    cross check with PW.3 about Sivaji on 10.3.1996 and had to
    obtain a clarification, because on arrest of Accused No.4
    on 10.3.1996 at about 10.45 P.M. at his house, he had said
    about Sivaji.  He referred to Accused No.10 as Sivaji. It
    is to clarify that position that PW.3 was questioned on the
    mid night of 10.3.1996 itself and therefore, reference to
    Sivaji in the statement dated 10.3.1996 has nothing to do
    with Ext.C2.
     137. Coming to the `disowned statement', it is
    submitted  by  the  Public  Prosecutor that PW.3 had
    categorically deposed before the court below that PW.95 had
    never recorded a statement.  Therefore, much veracity
    cannot be attributed to the `disowned statement' dated
    28.2.1996, or to the contents therein.  It is submitted
    that, it was prepared only to screen off several of the
    accused. Even according to PW.95, the disowned statement
    had been recorded by none other than PW.96. Based on his
    diary produced in court and Ext.P178 note book of PW.96, it
    is contended that PW.96 was not available in Munnar at the
    time when PW.3 was questioned by PW.95 and therefore, there
    was no occasion for him to record the disowned statement.
     138. It is further submitted that the reference to
    Vikasini in the `disowned statement' was designed by PW.95
    and 96 deliberately to probabilise the contents in Ext.C2.
    They prepared the disowned statement with a motive to
    substitute the `admitted statement' which they could not do
    as the case diary had been transferred to PW.93.  So
    reference to Vikasini in the disowned statement and Ext.C2
    does not have any bearing at all.
     139. Referring to the class mate of PW.3 named
    Little Flower, the two teachers and to the route to the
    house of PW.18, a relative of Accused No.3 Jamal at
    Elappara, mentioned in the `disowned statement', it is
    submitted by the Special Public Prosecutor that those are
    included to probabilise that PW.3 was questioned.
     140.  With reference to the contention regarding
    non-inclusion of Accused No.28 in the array of accused
    until 21.3.1996 in Ext.P157 statement, it is submitted by
    the Public Prosecutor that it was only an inadvertent
    mistake.
     141. So, according to the Public Prosecutor, there
    cannot be any prejudice at all with reference to Ext.C2
    which had never been recorded from PW.3. Therefore, it is
    not a statement under Section 161 Cr.P.C. The `disowned
    statement' had also never been recorded. So, these are not
    really part of the case records or documents, the copies
    whereof have to be produced in court and furnished to the
    accused. Necessarily, no prejudice whatsoever arises in
    this case.
     142.  It is a statutory requirement in terms of
    Section 173(5) Cr.P.C. that all documents and statements
    recorded  from the witnesses on whom the prosecution
    proposes to rely, have to be produced in court.  That
    includes all the statements, if more statements had been
    taken from a particular witness and not any one statement
    or the final one.  If the prosecution chooses to place
    reliance on any witness, all statements of that witness
    recorded under Section 161 Cr.P.C. have to be produced,
    whether the prosecution wants to rely on or disown any one
    of such statements.  Section 207(iii) Cr.P.C.  further
    enjoins that copies of all such statements and documents
    shall be furnished to the accused. These are the mandates
    to ensure a fair trial.
     143. The concept of fair trial entails familiar
    triangulation of interests of the accused, the victim and
    the society.  A trial which is primarily  aimed  at
    ascertaining truth has to be fair to all concerned. As
    held by the Supreme Court in Zahira Habibulla H.Sheikh v.
    State of Gujarat {2004 (4) S.C.C.158}.


     "There can be no analytical all comprehensive or
        exhaustive definition of the concept of fair trial,
        and it may have to be determined in seemingly
        infinite variety of actual situations with the
        ultimate object in mind, viz., whether something
        that was done or said either before or at the trial
        deprived the quality of fairness to a degree where
        a miscarriage of justice has resulted."

    The Apex Court further pointed out:


     "Failure to accord fair hearing either to the
        accused or the prosecution violates even minimum
        standards of due process of law. It is inherent in
        the concept of  due  process  of  law,  that
        condemnation should be rendered only after the
        trial in which the hearing is a real one, not sham
        or a mere farce and pretence.  Since the fair
        hearing requires an opportunity to preserve the
        process, it may be vitiated and violated by an
        overhasty stage-managed, tailored and  partisan
        trial."


    Denial of fair trial is as much injustice to the accused as
    is to the victim and the society. Thus assurance of fair
    trial is the first imperative of justice. The fair trial
    for a criminal offence consists not only in technical
    observance of the frame and forms of law, but also in
    recognition and just application of its principles in
    substance, to find out truth and prevent miscarriage of
    justice. As pointed out by the Apex Court:


     "It is as much the duty of the Prosecutor as of the
        Court to ensure that full and material facts are
        brought on record so that there might not be
        miscarriage of justice."

    Therefore, it need not be stated in the background of the
    statutory provisions, that non-production or non-furnishing
    of the relevant documents or the statements will result in
    prejudice so far as the accused is concerned.
     144.  It is now trite law in the light of the
    decision in Pulukuri Kottaya and others v.  Emperor {AIR
    (34) 1947 PC 67} that the non-furnishing of the copies
    shall result in irresistible conclusion of prejudice.
    Therefore, it need not further be enquired into whether non
    furnishing of a relevant document or statement recorded
    will result in prejudice.
     145. But, when more statements are recorded from a
    particular witness and few of such statements had been
    given to the accused, it must be shown what is the extent
    of prejudice caused to the accused in not furnishing the
    copies of  one or few of such statements.  In such
    circumstances, prejudice cannot be assumed to hold that
    trial was totally unfair.  The extent of prejudice shall
    have to be examined by the court. In the decision reported
    in Rugmini v. State of Kerala {1986 KLT 1356}, it has been
    held, though in yet another context that:

     "The question whether such irregularities, if any
        would lead to miscarriage of justice is a matter to
        be decided during trial and in the light of
        evidence."

    The Supreme Court has also held in the decision reported in
    Sunitha Devi v. State of Bihar and another (AIR 2004 SCW
    7116), examining the case law on the subject that:

     "the court has to give a definite finding about the
        prejudice or otherwise".

     146. In this case, the court below had come to the
    conclusion that Ext.C2 had never been recorded. Therefore,
    there was no prejudice in not furnishing the said copy.
    But that finding has to be again tested in this appeal
    based on the contentions and the law as aforesaid. We have
    to come to a definite finding as to which among the
    statements - `admitted statement' or Ext.C2 was really
    recorded on 27-2-1996.
     147. The contention centered around Ext.P157 dated
    27-2-1996 is a weighty contention. It is the admitted case
    of the prosecution that Accused No.28 George Cherian had
    been included among accused only on 21-3-1996.  If the
    admitted  statement had been on record on 27-2-1996,
    normally, he should have been included when the first list
    of accused was furnished to the court on 11-3-1996 as per
    Ext.P166 report.  If there were any omissions due to
    oversight in including his name, his name could have,
    necessarily, been included in Ext.P121  report  dated
    18-3-1996, because that report was filed by yet another
    investigating officer who could, after examining the case
    diary detect that omission based on the contents in the
    `admitted statement'. That Accused No.28 was included only
    on 21-3-1996 shows that there was no material until that
    date divulged by PW.3 regarding the complicity of Accused
    No.28. The admitted statement cannot be in existence,
    therefore, until 21-3-1996.  This convincingly shows the
    probability of the existence of not only Ext.C2, but also
    the `disowned statement' stated to be recorded by PW.95.
    Both these statements do not refer to any criminal act said
    to be committed by Accused No.28, though his name has been
    specifically referred to by PW.3. Further those statements
    exonerate Accused No.28 from any complicity and he was
    styled as a person who prompted and persuaded PW.3 to
    escape from the clutches of Accused No.4. Necessarily,
    PWs.82, 93, 95, and PW.85 Dy.S.P.  Jose who investigated
    the case, successively could not have omitted to notice the
    alleged omission of each of their previous investigating
    officers in not including Accused No.28 in the array of
    accused. It was not an omission at all. It was only on
    21.3.1996 he was included.  Necessarily, it is  thus
    probable that Ext.C2 was in existence all the while and not
    the `admitted statement'.
     148. As regards the evidence given by DW.1, in the
    second case it has to be borne in mind that the defence
    need not conclusively, disclose the source from which a
    photo copy of Ext.C2 had been obtained by DW.1. It may be
    a practice that deserves condemnation. As far as DW.1 is
    concerned, he could manage a copy because of the defect in
    the police machinery in the State, perhaps.  Anyhow, when
    viewed in the angle of defence, necessarily, it cannot be
    omitted to be reckoned though obtained not through fair
    means.
     149.  Both sides agree that Ext.D14 bail order
    refers to payment of Rs.1,600/-, when Dharmarajan sent PW.3
    home on 26.2.1996. That version given by PW.3 is available
    only in Ext.C2. When the court, while passing Ext.D14
    order, referred to some facts as the prosecution case and
    when admittedly the case diary had been passed on to the
    court for reference and when it is discernible from the
    order that the case diary had been perused by the court,
    the prosecution case recited in para 4 of Ext.D14 must
    necessarily be as stated by the victim as then disclosed by
    the case diary. Therefore, the reference to these aspects
    in Ext.D14 probabilises the existence of Ext.C2. It is
    very difficult to swallow the contention of the Public
    Prosecutor that the court in Ext.D14 had referred to such
    particulars from out of the statement of the accused
    Dharmarajan or from the notings of the investigating
    officer based on the disclosure made by Dharmarajan.  This
    circumstance also probabilises the existence of Ext.C2.
     150.  Of course, the Public Prosecutor is well
    justified in submitting that much veracity need not be
    attributed to Ext.X2 crime ledger which had been prepared,
    kept and maintained at the office of PW.95, the Circle
    Inspector.
     151.  But the explanation given by the Public
    Prosecutor with regard to the reference to Sivaji in
    Ext.D2(b) in the second case is most unconvincing. We have
    extracted supra the real words of the victim as recorded by
    PW.93 that what she had stated to the police was Stephenji
    and that she had never said to the police as Sivaji.  From
    the tenor of the statement dated 10.3.1996, we find that
    Ext.D2(b) therein was with reference to her own previous
    statement referring to Sivaji. It cannot be with reference
    to a statement said to be given by Accused No.4 as
    suggested by the Public Prosecutor.  Accused No.4 was
    arrested at about 10.45 P.M. on 10.3.1996 from his house
    at Kottayam. Even admittedly, as submitted before us, his
    statement was not recorded on 10.3.1996. It was recorded
    only on the next day. So, there arises no situation for
    obtaining  any  clarification on Sivaji from PW.3 on
    10.3.1996. Therefore, the reference to Sivaji appearing in
    Ext.D2(b) in the second case could not be based on the
    statement given by Accused No.4; but can only be with
    reference to the statement given by PW.3 herself on an
    earlier occasion. The only such statement is Ext.C2. This
    also convincingly probabilises the existence of Ext.C2.
     152. There is yet another aspect as well. Even
    going by the prosecution case, Stephenji is a close friend
    of Accused No.4 Reji, who had, while at Kuravilangad,
    telephoned to Stephenji to come there  to  have  an
    intercourse with PW.3. Such an invitation can only be to a
    close friend in the normal circumstance. Mistake in the
    name of such a close friend as Sivaji instead of Stephenji
    by Accused No.4 is certainly incompatible to commonsense.
    Therefore, on that reason also the contention advanced by
    the  Public  Prosecutor  cannot  be  accepted,  again
    probabilising the existence of Ext.C2.
     153. Though, not of much importance, the admitted
    version of PW.3, when examined in the second case as PW.1,
    is that she had visited the park on 17.1.1996 at Ernakulam.
    This also appears in Ext.C2. This is also in tune with the
    check out time from Metro Lodge at Kottayam on the morning
    of 17.1.1996 {Ext.P-57(a)} and the checking in, in Anand
    Lodge at Ernakulam at about 6.45 P.M. {Ext.P-58(a)} on the
    same day. Necessarily, PW.3 and Dharmajan would have spent
    this long time during day light somewhere together.  This
    also probabilises the existence of Ext.C2.
     154.  Further, reference to Little Flower, the
    class mate, two teachers of PW.3 and the route to certain
    places where she had been taken and other minor and
    intricate details in Ext.C2 also probabilise that such
    information could have been divulged to the one who had
    recorded it only by PW.3, as such details were not
    available at that time from anywhere else.  This also
    probabilises the existence of Ext.C2.
     155. Further, the name of the film mentioned in
    Ext.C2 has also resemblance to the Hindi film `Gambler'
    shown on 17.1.1996 in one of the theatres at Ernakulam as
    disclosed by the news paper attempted to be brought in
    evidence by Dharmarajan, as mentioned above.  As per
    Ext.C2, PW.3 has seen the film with Dharmarajan after their
    check in at Anand Lodge at about 6.45 P.M. Gambler is the
    only Hindi cinema exhibited at that time in Ernakulam,
    going by the said news paper. This could not have been
    known to the policemen in Munnar on 27.2.1996 except as
    told by PW.3.  This also probabilises the existence of
    Ext.C2.
     156.  It is admitted by PW.3 that PW.95 had
    questioned her  on  28.2.1996.   PW.95  started  the
    investigation of the case only on that day. As admitted by
    PW.3 she reached the police station at about 11 A.M.  and
    at about 1 P.M. she had been taken from the police station
    to PW.73 doctor for detailed examination. Necessarily, she
    was available in the station for two hours. So, in all
    probabilities, PW.95 who took up investigation of the case
    on that day would have questioned her for ascertaining
    details and recorded such details.  He would have thus
    prepared a statement with the details he had gathered from
    PW.3 with regard to the commission of the offence.  Even
    though PW.96 who had transcribed the statement recorded by
    PW.95 was deputed for investigation of Crime 34/96, {Ext.X
    10 (e) in the second case}, at Kumali on 27th and 28th
    February, 1996, it cannot be stated that he would not have
    been available on 28th, to transcribe that statement.
    Ext.P178 note book shows that he was available on 28th
    night in Munnar police station. The entries in such note
    book need not be taken as gospel truth with every minute
    details therein.  As he had been present on that day,
    necessarily, whatever information gathered by PW.95 on
    questioning PW.3 could have been transcribed by PW.96. So,
    the disowned statement cannot be brushed aside and it being
    one recorded under Section 161 Cr.P.C. by PW.95, a copy
    thereof must be produced before the court and furnished to
    the accused, as insisted by the Code.
     157.  When such statement is thus available,
    reference therein to Vikasini, has much force to relate it
    to Ext.C2. This Vikasini is none other than Accused No.39,
    who is named, as now disclosed, as "Vilasini". Vikasini is
    an uncommon  name  in Kerala.  Necessarily, the name
    appearing as Vikasini in the `disowned statement' must have
    crept in there, because of the reference to that name in
    Ext.C2 thereby again probabilising the existence of Ext.C2
    apart from the `disowned statement'.
     158. The existence of the disowned statement is
    also probabilised by reason of the reference to a statement
    given by PW.3 to Munnar Circle Inspector as contained in
    her another statement dated 10.3.1996 (Ext.D2 in the second
    case) recorded by PW.93. It is again probabilised by the
    statement dated 8.3.1996 in which PW.3 refers that she had
    not given a statement to PW.95 as had been read over to
    her.  In such circumstances, as already mentioned above,
    the officer who recorded that statement, ought to have
    ascertained from her as to what had been really spoken by
    her to PW.95, because as admitted by her PW.95 had
    questioned her.  It is the duty of the investigating
    officer like PW.93 when he had his fingers on the `disowned
    statement' to put each of the statements contained therein
    to  PW.3 to ascertain the veracity of each of such
    statement. As it has not been done so by PW.93 who
    recorded the statement dated 8.3.1996, the probability is
    that PW.95 would have recorded the statement from PW.3.
    These details are sufficient enough to probabilises the
    existence of the `disowned statement'.
     159. In the light of the controversy with regard
    to the two statements dated 27.2.1996, we had, taking much
    pain, compared both the statements as transcribed.  Though
    the contents are almost same, no allegation of rape against
    Dharmarajan had been revealed by PW.3 in Ext.C2. She has
    also not attributed any absence of consent specifically to
    any of the present alleged rapes. We have also noticed
    that something more is added with reference to  the
    complicity  of  Dharmarajan  and  with regard to the
    ingredients of rape in the `admitted statement' dated
    27.2.1996  as an improvement to Ext.C2, the disputed
    statement. A close examination of both these statements
    discloses,  from the striking off and corrections at
    different places in the `admitted statement', that it had
    been attempted to be copied and improved from Ext.C2. The
    contention of the Public Prosecutor that PW.95 designed the
    `disowned statement' to probabilise the existence of Ext.C2
    which he, along with PW.96, wanted to substitute later in
    place of the `admitted statement' is too far fetched and is
    supported with no evidence or probabilities.
     160.  Thus,  these  are  the  situations and
    circumstances which probabilises that the first statement
    given by PW.3 to any of the investigating officer was
    Ext.C2 and not the `admitted statement' and that the
    `disowned statement' is the one recorded by PW.95 on
    questioning PW.3 on 28.2.1996.
     161.  The accused in that regard had on all
    probabilities discharged their burden to show that there
    had been a first statement earlier than the `admitted
    statement'.  It has been withheld not only from the
    accused, but from the court as well. When that statement
    did not reveal the offence of rape so far as Dharmarajan is
    concerned and it did not spell out absence of consent from
    PW.3 in respect of some of the alleged rapes, necessarily,
    all the accused could have made use of it to contradict
    PW.3, moulding their defence on that aspect from the
    beginning of the trial itself. Non furnishing of Ext.C2
    amounts to denial of a fair opportunity to mould their
    defence.  Equally so is the non production/non furnishing
    of the `disowned statement' which is really found to be
    recorded on questioning PW.3 by PW.95. This necessarily
    results in prejudice.
     162. This controversy could not have occurred, if
    the police had adopted a fair and reasonable method as
    prescribed in the Code in the matter of registration of the
    crime.  As already mentioned  by  us,  Ext.P1  first
    information statement nor Ext.P1(a) FIR reveals commission
    of any cognizable offence for the police to proceed with
    the investigation. The statement given by PW.1 - father of
    PW.3, is that she had gone out of the house. He did not
    have a suspicion even that she had been kidnapped or
    abducted.  What PW.1 had revealed to PW.82, while giving
    the first information was that

     "   
       ."
      (I do not know why she had run
        away).

    This does not reveal any commission or suspicion of
    commission of a cognizable offence to attract Section 154
    Cr.P.C.  which obliges a police officer to obtain a signed
    statement and to record it in the FIR book. Merely because
    certain instructions contained in the Police Manual oblige
    the Station House Officer to record a man missing case in
    the FIR book, it will not make it an F.I. Statement under
    Section 154 to proceed with the investigation in terms of
    Section 156 Cr.P.C. An offence has been revealed only by
    the  statement given by PW.3 to PW.82 on 27.2.1996.
    Necessarily, going by the statutory provisions, that must
    be  taken  as the revealing of information regarding
    commission of a cognizable offence to be entered in the FIR
    book to proceed with the investigation.  In this regard,
    the law has been made explicitly clear by the decision
    reported in Mani Mohan Ghose v. Emperor [AIR 1931 Calcutta
    745}. It was held as follows:


     "The conditions as to writing in S.154 of the Code
        are merely procedural. If there is an "information
        relating to the commission of a cognizable offence"
        it falls under S.154 and becomes admissible in
        evidence as such, even though the police officer
        may have neglected to record it in accordance with
        law. Owing to this neglect in particular cases,
        the Courts have laid down from time to time that
        the information which starts the investigation is
        the real first information under S.154 and should
        be treated in evidence as such. It does not depend
        on the sweet will of the police officer, who may or
        may not have recorded it. But the condition as to
        the character of the statements is really two fold:
        first it must be an information and secondly, it
        must relate to a cognizable offence on the face of
        it and not merely in the light of subsequent
        events."

    It was therefore incumbent even in man missing cases to
    register an FIR under Section 154, when the offence is
    first revealed subsequently. In State of Assam v. Upendra
    Nath, Rajkhowa {1975 Crl.L.J. 354}, it was held that:


     "An information to have the status of  first
        information  report  under Sec.154 must be an
        information relating to the commission  of  a
        cognizable offence and it must not be vague but
        definite enough to enable the police to start
        investigation."

    It has also been held in Arun Kumar v. State {AIR 1962
    Calcutta 504} that :


     "A first information report has to answer certain
        tests, namely that it must relate to a cognizable
        offence. A report that some body is missing is not
        an information relating to the commission of a
        cognizable offence under Section 154 of the Code of
        Criminal Procedure."

     163.  So, had the information given by PW.3 on
    27.2.1996, been registered as FIR, necessarily, it would
    have reached the court immediately and there would not have
    been any controversy as to which of the two statements
    dated 27.2.1996 really forms the first statement given by
    PW.3.  Certainly, as submitted by the Public Prosecutor,
    the police adopted the prevailing practice of registering
    man missing cases in FIR form and further statements being
    taken under Section 161 Cr.P.C.
     164. In such circumstances, we make it clear that
    it will be advantageous to the police and the machinery for
    administration of criminal justice to follow the procedure
    in terms of the Code strictly in future. However, as the
    police has, in this case, only adopted the practice that
    was being followed till then, the non registration of the
    statement dated 27.2.1996 given by PW.3 as an FIR will not
    result in vitiation of the investigation nor the trial.
     165. But, at the same time, when the existence of
    Ext.C2 is probabilised and when Ext.C2 did not attach any
    complicity on Dharmarajan and even does not spell out
    absence of consent, necessarily, the non-production and non
    furnishing of the copy thereof will result in prejudice so
    far as the allegations of rape and gang rape are concerned.
     166. We have already come to the conclusion that
    the allegations of the offences punishable under Section
    376(1) and 376(2)(g) have not been established beyond
    doubt. Apart from that, the accused are also prejudiced in
    that context because of non furnishing of copies of Ext.C2.
     167.  So far as the accused other than Dharmarajan
    are concerned, they had not been provided with the copies
    of Ext.C2, the `disowned statement', the statements dated
    8.2.1996, 10.3.1996 and 15.3.1996 until the completion of
    the cross-examination of PW.3. We have already adverted to
    the importance and significance of those statements in the
    search for truth in this case. The accused had to file a
    petition seeking copies thereof which had been objected to
    by the prosecution. Ext.D37 marked in the second case is
    that objection wherein the existence of Ext.C2 has been
    disputed. All the other four statements had been produced
    in the court at that stage. It is submitted by the counsel
    for the accused that the belated production of those
    statements will not satisfy the requirement of law.  Apart
    from that, copies of such statements must be furnished to
    the accused. They have not received it. It is submitted
    by the Public Prosecutor that a memo was filed showing
    service of copies.  Had it been so, necessarily, that
    aspect ought to have been referred to in Ext.D37, objection
    filed by the prosecutor. Though it is submitted that the
    copies of the statements have been furnished subsequently
    and memo had been filed showing service of copies, we are
    not able to place our fingers on such a memo to come to the
    conclusion that there was furnishing of such statements.
    The judgment does not show specifically that the copies
    were furnished. Even if those copies had been furnished
    later at the fag end of trial, after completion of the
    cross-examination of PW.3, for days together, it will not
    serve any purpose to cure the damage that the accused have
    already suffered because of absence of those documents at
    the time of her examination. Thus prejudice had resulted
    therefrom at the time of cross-examination of PW.3.  They
    have also moulded their defence based on the then available
    details only.  They were disabled to mould their defence
    effectively after receiving the copies in time.  So it
    caused prejudice to the accused in the first case totally.
    The details including the arraying of Accused No.28 and the
    reference to Sivaji that we have examined earlier are of
    much importance for the other accused to mould their
    defence with reference to the said statements  which
    contained very important details which could have been made
    use of by them for moulding their defence strategy.
    Therefore, belated production cannot cure the defect of
    prejudice arising out of non production in time and non
    furnishing of copies in time, even assuming that such
    copies were furnished after Ext.D37.
     168.  It is true, as contended by the counsel and
    as discussed above, departure from the mandatory and
    protective statutory procedure will cause prejudice. But
    the court has to examine whether that prejudice will affect
    the case in its entirety or not, as held by the Supreme
    Court in Sunitha Devi v. State of Bihar and another {2004
    AIR SCW 7116}. So, we have to examine whether such non
    production/non furnishing disabled Dharmarajan from meeting
    the charges under Sections 366 A and 372 IPC, that he had
    been called upon to meet.
     169. In that regard, we have to make it clear that
    the departure from the statutory provisions now disclosed
    with regard to the non furnishing of Ext.C2 is not so
    violent as to strike at the root of the trial in respect of
    the said two offences. If the procedure adopted was one
    which the Code positively prohibited, it was possible that
    the procedure had worked out actual injustice to the
    accused. Violation must be so obvious that they will speak
    for themselves as, for example, a refusal to give the
    accused a hearing, a refusal to allow him to defend
    himself, a refusal to explain the nature of the charge to
    him and so forth, so that prejudice shall be so patent
    through out and the procedure adopted shall be so abhorrent
    to well established notions of natural justice that the
    trial is reduced to mockery and does not conform to the
    norms envisaged by law. So, in the complete absence of any
    substantial  injustice or in the complete absence of
    anything that outrages what is due to natural justice in
    criminal cases, it cannot be said that non-supply of Ext.C2
    goes to the root of the trial vitiating it totally.
    Because the real question is whether disregard of a
    particular provision amounts to substantial denial of a
    just and fair trial as contemplated by the Code and
    understood  by  the  comprehensive expression "Natural
    Justice".
     170. Even if the non furnishing of Ext.C2 resulted
    in prejudice, so far as Dharmarajan is concerned, it can
    result in prejudice only with reference to the details
    contained therein vis-a-vis the allegation of conspiracy,
    kidnapping, rape and gang rape. That prejudice will not
    percolate into other allegations.  He has even admitted
    taking the girl from place to place. During such time,
    several others had illicit intercourse with her. The other
    statements recorded by the other investigating officers, on
    closer scrutiny of the details revealed during the course
    of the investigation, were given to him. It contained the
    particulars for meeting the allegation of the offences made
    punishable under Section 366 A and 372 IPC. Furnishing of
    Ext.C2 would not have placed him in any better position
    substantially in the defence of those charges.
     171. Thus, in this case, as the other statements
    containing details regarding those allegations had been
    furnished, it cannot be said that in the matter of trial of
    the said offences, there had been any prejudice so far as
    Dharmarajan is concerned, much less substantial prejudice
    or miscarriage of justice.
     172. Going by the evidence of PW.3 and by the
    admitted  case of Dharmarajan, it is conclusive that
    Dharmarajan had taken PW.3 from place to place and during
    that journey, it is clear that, she was subjected to sexual
    intercourse by others. That sexual intercourse is illicit
    intercourse as she was a minor at that time, and she was
    not related to any one by marriage. Even according to
    Dharmarajan, he did not have any relation with that girl.
    If as admitted by Dharmarajan the girl had followed him
    from Ernakulam to different places mentioned in  his
    statement under Section 313 Cr.P.C., necessarily, it was on
    inducement by Dharmarajan.  Dharmarajan has thus induced
    PW.3 who was admittedly under the age of 18 years to go
    from place to place and she had been subjected to illicit
    intercourse during  that  period.   The  irresistible
    conclusion, therefore, is that he has committed the offence
    punishable under Section 366 A IPC.
     173.  It is also clear from the same evidence and
    the stand taken by Dharmarajan in his Section 313 statement
    that he had disposed of PW.3 while she had been taken from
    place to place, to several other persons for immoral
    purpose. It is clear from the evidence of PW.3 that she
    had been subjected to illicit intercourse by several of the
    accused  in  the  first case during the period when
    Dharmarajan had admittedly taken her from place to place
    and at other places as spoken to by PW.3. Of course, there
    is no specific evidence of collection of money to find him
    guilty of selling of the girl or letting her for hire.
     174. PW.95, when he questioned PW.3 and recorded
    the `disowned statement', had thought of collecting proof
    from the details he had gathered and recorded therein.  At
    that stage, it would appear that the attempt was to
    concentrate on this aspect of inducing the minor girl to
    illicit intercourse.  But that idea had not been properly
    conceived by other investigating officers to proceed in
    that line, in which case, the 1st or 2nd degree of the
    offence under Sections 372 and 373 IPC would be revealed.
    Anyhow, it has been conclusively proved based on the
    evidence on record that PW.3 had been at least disposed of
    to others by Dharmarajan for illicit intercourse or for
    unlawful and immoral purposes thereby committing  the
    offence punishable under Section 372 IPC also.
     175.  Under those two counts, he had been found
    guilty, by the court below. But no separate sentence has
    been ordered as the maximum sentence of life imprisonment
    for the offence punishable under Section 376 (2)(g) was
    imposed, which we have now vacated. As we have confirmed
    the conviction under the said two provisions, so far as
    Dharmarajan is concerned, we have also to pass an order of
    sentence on those counts.
     176. We are also conscious of the contentions
    urged by the Public Prosecutor that going by Charge I in
    the first case as conspiracy for commission of the offence
    including that for wrongful confinement, rape and gang
    rape, at difference place has been made against the other
    accused as well, they must also be found guilty of the
    offence under Sections 366 A and 372 IPC.  There was
    specific allegation of conspiracy for wrongful confinement,
    for rape and for gang rape and also the allegation of
    substantive offence under Sections 372 and 373 IPC, so far
    as the accused in the first case are concerned. But all of
    them had been found not guilty and were acquitted of the
    offences under Sections 372 and 373 IPC.   In  such
    circumstances, they cannot be found guilty of the offences
    under Sections 372 or 373 in these appeals filed by them.
     177. The specific charge of the offence under
    Section 366 A IPC was made only against the first accused
    and not against others. It is submitted that Charge No.1
    regarding conspiracy also takes in the allegation of
    conspiracy for commission of the offence under Section 366
    A as well.  There is specific charge of conspiracy for
    wrongful confinement, rape and gang rape at different
    places, which cannot be done without moving her from place
    to place. Therefore, they should also be roped within the
    conviction under Section 366 A, the Public Prosecutor
    submits.
     178. The prosecution has raised a charge under
    Section 120 B as charge No.1.  Only the allegations of
    conspiracy for wrongful confinement, rape and gang rape are
    specifically raised therein. The allegation of conspiracy
    for the offence under Section 366 A IPC can never be spelt
    out from that charge.  Moreover, there is no evidence
    regarding the conspiracy for the purpose of commission of
    offence under Section 366 A or on any inducement to PW.3
    said to be made by any of the accused in the first case to
    move her from place to place for the purpose of illicit
    intercourse by any one of them. In the absence of such
    evidence regarding the conspiracy for the offence under
    Section  366 A in this case, we cannot accept that
    contention of the Public Prosecutor.  There was also no
    charge of the offence under Section 366 A as such against
    any of the accused in the first case, except accused No.1
    who did not have, as admitted by the prosecution, any role
    except for alleged kidnapping which is found against the
    prosecution.  Therefore, any of the accused in the first
    case cannot be stated to have committed the offence under
    Section 366 A.
     179.  But, when Dharmarajan is found guilty of
    disposing of a minor for unlawful and immoral purpose,
    there must be another one or more guilty of obtaining that
    girl for unlawful and immoral purpose, made punishable
    under Section 373 IPC.  The offences punishable under
    Sections 372 and 373 are that relating to sex trade.  The
    accused in the first case were charged with those offences.
    They also faced trial on that count. The court below, in
    the first case, acquitted all of them of the said two
    offences.  Unfortunately, the State did not prefer an
    appeal against such acquittal. Even in the scenario of the
    said accused filing several appeals as mentioned above,
    assailing conviction on other counts, and the pendency of
    such appeals for about four years, the State did not seem
    to have taken that aspect seriously. When thus there is no
    appeal by the State against the acquittal of the accused in
    the first case of the offences of sex trade, punishable
    under Sections 372 and 373 IPC, we cannot punish them on
    those counts, in the appeals filed by them.
     180.  We have now to decide the quantum of
    punishment so far as Dharmarajan is concerned for the
    offences punishable under Sections 366 A and 372 IPC. At
    this juncture, the counsel for Dharmarajan Sri.Thomas
    Mathew was heard on the question of sentence.
     181.  It is submitted by him that the court below
    did not pass any sentence after having found him guilty of
    the offences under Sections 366 A and 372 IPC. Sentence
    was imposed only for the offence under Section 376(2)(g)
    IPC.  Therefore, unless there is an appeal under Section
    377 Cr.P.C.  by the State seeking enhancement of the
    sentence under Sections 366 A and 372 IPC, this court may
    not pass an order of sentence on Dharmarajan on those two
    counts, it is urged.  It is further submitted that he is
    now placed in a very difficult situation having lost his
    mother.  He is facing divorce proceedings from his wife.
    He has to maintain his aged father and a child.  He has
    already suffered imprisonment for two years and 92 days
    including that at the  pre-trial  stage.   In  such
    circumstances, a most lenient view may be taken in his case
    to minimise the sentence, prays the learned counsel. It is
    also submitted that, such approach may be adopted when all
    the other accused have been acquitted.
     182. With regard to the contention raised in terms
    of Section 377 Cr.P.C., we are afraid, we cannot accept it.
    A reading of the impugned judgment will show that there was
    conviction on all the counts including under Sections 366 A
    and 372 IPC; but no separate sentence on those two counts
    was imposed, as the court below felt that the imposition of
    the maximum sentence provided for the offence punishable
    under Section 376(2)(g) would be sufficient the interests
    of justice.  When a person had thus been ordered to be
    imprisoned for life, the court below felt that no separate
    term of sentence need be passed for other offences.
     183.  When there was a conviction, the court below
    was obliged to impose a sentence on each of the several
    counts of conviction and it could, at the best, have
    directed that the sentences should run concurrently, rather
    than imposing no sentence, in the light of the more severe
    sentence passed  for  a  graver  offence.   In such
    circumstances, the State need not have taken an appeal
    under Section 377 Cr.P.C.  for enhancement of sentence,
    because there was no sentence at all on those two counts.
    On the other hand, when one is found guilty of an offence,
    he has to suffer the sentence provided for, for that
    offence.  This being not the case of enhancement of
    sentence, when his appeal is allowed in part setting aside
    the conviction for the offence on which he had been
    sentenced for a longer term, he shall have to face sentence
    in respect of the convictions which we are confirming in
    this appeal filed by him. Therefore, we are of the view
    that we must impose sentence under the said two counts. We
    have such power in terms of clause (b) of Section 386, if
    not clause (e) thereof.
     184. Taking into account the nature of the offence
    committed and the plight of the victim, who had been
    subjected to such offence for about long 40 days, we feel
    that no leniency need be shown to such an accused. We are
    of the view that taking into account all circumstances, a
    sentence of rigorous imprisonment for 5 years with a fine
    of Rs.25,000/-, on each of the said two counts of offences
    shall meet the ends of justice in this case. In default of
    payment of fine as aforesaid, he shall undergo simple
    imprisonment for one year each on those two counts.
     185.  Accordingly, we allow Crl.A.No.877/02 as
    aforesaid, setting aside the conviction of the appellant
    therein on all the counts except under Sections 366 A and
    372 IPC and modify the sentence passed on him by the court
    below, as aforesaid, for the said two offences. We make it
    further clear that fine, if realised, shall be paid to the
    victim, PW.1 in Sessions Case No.241 of 2001 leading to
    Crl.A.No.877/02. The substantive sentences of imprisonment
    shall run concurrently. He will also be entitled to set
    off under Section 428 Cr.P.C. The court below shall issue
    non-bailable warrant against him to execute the sentence.
     186. The remaining criminal appeals arising from
    S.C.No.187/99 are allowed setting aside the conviction of
    the appellants therein and vacating the order of sentence
    passed on them.  Bail bonds executed by them shall stand
    cancelled.
     187. Now, we will have to consider the three
    Crl.M.Cs. filed by PWs.95, 96 and DW.10. In the light of
    our findings as above, it cannot be said that any of them
    has gone wrong warranting any strictures against them. We
    have already set aside the impugned judgments, except
    insofar as the conviction under Section 366 A and 372 IPC
    so far as Dharmarajan is concerned.  Consequently, the
    strictures  made  against  them  shall stand vacated.
    Crl.M.Cs. therefore succeed.
     188. We are indebted to the counsel appearing in
    these cases, including the special public prosecutor for
    the able assistance rendered to us to dispose of these
    appeals and Crl.M.Cs.  The arguments have been long and
    meticulous. We have been taken through all the relevant
    inputs even minor ones in detail. We place on record our
    indebtedness to counsel, in that regard.
     189. At the same time, we shall express ourselves
    that we had been slightly disturbed by the attitude shown
    by the print and electronic media during the hearing of
    these appeals.  Two or three days before, there appeared a
    news item in more than one vernacular daily that this court
    had come to the conclusion that the investigation done by
    certain officers was not proper, even before the hearing
    was complete.
     190. Any report appearing in leading daily news
    papers will be read by thousands of people and they will
    carry impressions on its basis. We are afraid that if the
    report comes on like this, the business of the court will
    be affected. We feel that those who are making such
    reports are unmindful of the repercussions of such reports.
    Many of the legal reporters are lawyers who are in the know
    of what is happening in the court rooms. Nobody accepts a
    mute judge. A mute Judge may not be able to render
    justice.  A Judge may have to convey ideas and express
    doubts. An effective adjudicatory machinery can work only
    by conveying ideas.  When the Judges are posing questions
    to one, it will, in certain situations, be couched with the
    contentions to the contra placed before the court by his
    adversary. Such questions however hard it may be, shall be
    answered giving the response on that particular contention
    to the court. If a reporter of a news paper who casually
    comes to the court room and hears such questions then, and
    forms a wrong idea that the court has formed an opinion;
    and consequently reports his impression as the views
    expressed by the court, it will not be a responsible
    journalistic approach with an anchor on the society in
    general. It may help in generating sensation, which is of
    no use.  Misplaced sensation can drive even the earnest
    truth seekers away from the right path pursued by them. Of
    course, the courts will certainly not be carried away by
    such incorrect reports or sensation created thereby. But
    the public at large should not be allowed to carry wrong
    notion on the views of the court. Therefore, it is high
    time that the journalists reporting the proceedings in
    court, shall bestow care and responsibility to report the
    proceedings truly and correctly. The legal reporters must
    understand and comprehend the sublime processes that go on
    in courts.  Discussion, debate, exchange of ideas and
    attempt to meet one reason with a better one are the
    foundations of that noble process.  Search for truth
    becomes effective and purposive only when the adjudicator
    expresses doubts and exchanges ideas.  Queries from the
    bench and clarifications sought must be understood and
    their impact comprehended by the law reporters.  If they
    cannot comprehend and perceive the soul of such sublime
    interactions in court, they must  desist  from  such
    reporting.
     191.  We were again disturbed that almost all the
    daily news papers today have carried reports about the
    contents of this judgment, which is not even complete now.
    Our judgment bears the date of today.  Evil is that a
    report on its contents was published by media yesterday and
    today morning.  It is true that after hearing almost for
    long two months and bearing all the materials with much
    clarity in our minds, we thought of delivering our judgment
    with the able assistance of the counsel and in their
    presence forthwith. Moreover, it is the duty of the court
    to deliver the judgment as quickly as possible so that the
    parties will get the fruit of their appeal right from the
    mouth of the court itself at once. A pronouncement can be
    called a judgment only when the last word is pronounced and
    a date is given to that pronouncement. Until then, it is
    possible that certain observations or conclusions in one or
    two segments already dictated earlier may be modified.
    Moreover, in a Division Bench, it is also possible that the
    opinion expressed by one judge need not always be accepted
    by the other judge, who may form a different opinion. A
    judgment of a Division Bench will be conclusive only when
    its delivery is complete and the other judge sitting in the
    court concurs with the view so expressed by such delivery
    by the other.  Until then, it cannot be termed as a
    Judgment.  It is not proper, we feel, for the responsible
    media people to serve half-baked judgment to the public and
    in case any mistake occurred in the dictation is corrected
    later, it will create again a chaos as to what prompted the
    court to deviate from the mistaken portion, which has been
    published by the media as the verdict of the court.
     192. Therefore, it is high time, to caution the
    media, both print and electronic, that the proceedings in
    court must be published with much care and restraint and
    only  after ascertaining the truth and not from any
    truncated or partial version. The sublimity of the court
    process must be imbibed by the reporter when he makes the
    report. No harm will occur in such circumstances, if the
    publication is delayed by a day.  It will not affect
    anybody's right to information which means the right to
    receive correct and true information. Report on a document
    like the judgment shall be based on its complete contents.
    It cannot be reduced to the type of report on a public
    speech or address.  We hope that the media and the public
    will take this observation in its true spirit. We do not
    in any way mean to curb the free press in their activity.
    What is required is only a responsibility with some amount
    of restraint to deliver the true information to the public,
    so far as the court proceedings, which the people of the
    country consider with high esteem, are concerned and not to
    cause embarrassment to courts.
     193. It is advisable that there shall be some
    guidelines in that regard so that one can follow the same
    with clarity and certainly.
     194. We, therefore, appeal to the Press Council of
    India that they shall consider framing some regulations
    with regard to the reporting of proceedings in the court
    including the judgment.
     195. A copy of this judgment shall be sent to the
    Press Council of India.  In the meantime, we are hopeful
    that the media will conceive in true spirit the sentiments
    expressed above and exercise restraints and constraints
    wherever necessary in reporting the proceedings of the
    court.


      (K.A.ABDUL GAFOOR)
       JUDGE.

    tm/nan/sk/-

     CONCURRING OBSERVATIONS BY JUSTICE R. BASANT.

     196.  I have heard the judgment dictated by my
    learned brother immediately after conclusion of the very
    long arguments which have spread over a period of two
    months. I do wholly concur with the final conclusion that
    the appellants in all these appeals are entitled to the
    benefit of doubt in respect of all offences alleged against
    them-except Dharmarajan the principal accused in so far as
    it relates to the offences punishable under sections 366A
    and 372 of the Indian Penal code. I do also concur with
    the sentence imposed on him for the said offences. But I
    feel obliged to give expression to a few disturbing
    thoughts that are aroused in my mind after considering the
    facts in this case.
     197. We have attempted on the facts of this case
    to draw the frontier line between consent and mere passive
    resignation and acquiescence. It is the unavoidable but
    onerous duty of courts on the facts of each case to
    identify, ascertain and demarcate that real, yet elusive
    and difficult, line between voluntary consent and passive
    acqueiscence, subject of course to the law relating to
    burden of proof and benefit of doubt.  This by any
    standards has not been an easy task in this case.  We are
    not unmindful of the plight of the victim lass in distress.
    Consent in the law of rape need not always be a prudent or
    even intelligent one. It is easy to assume that no minor
    if prudent and intelligent, and if her faculties of
    reasoning and sense of righteous behaviour are properly
    developed and intact, would choose in the Indian context to
    consent  to  extra  marital  and  pre marital sexual
    intercourse. Law in its wisdom chooses to concede to a
    girl, below 18 but above sixteen, the right to consent to
    sexual intercourse.  That legislative wisdom cannot be
    questioned by the courts. The courts under the present law
    can only enqire whether consent in fact is there and
    whether such consent if any is vitiated. If such consent
    is given by a girl aged less than 16years the same can be
    ignored. But if the minor girl is aged above 16years, the
    courts can only enquire whether such consent was there and
    whether such consent if any is vitiated on any of the
    grounds enumerated in S.90 IPC or clauses thirdly to
    fifthly in S. 375 IPC; not whether it was moral or proper
    for the girl to give consent and for the indictee to accept
    and act on such consent of a minor. Her age, by itself,
    cannot be reckoned as sufficient to vitiate consent.
    Criminality and culpability according to law, and not
    morality of the consent or that of the indictee, are the
    questions before a criminal court.
     198.  The age at which a female offspring is
    reckoned as available (or competent to give the requisite
    consent) for sexual intercourse has often been reckoned as
    one safe indicia to assess the culture of a polity.
    Refined societies treat their children with concern and
    compassion.  In the march  of  civilizations  towards
    progress, puberty was earlier reckoned as the biological
    rubicon which had to be crossed by a female child to be
    eligible for according consent in marriage and sexual
    activity. But as civilisations advanced it was considered
    atrocious that the line could be drawn at such an early
    age. Hence the Indian legislature in its wisdom has now
    drawn the line at sixteen years.
     199.  To me, it rebels against logic and reason
    that a system which considers a person aged less than 18
    years to be a child/ minor, not competent to take major
    decisions affecting herself or others for the puposes of
    the Indian Majority Act, Contract Act, Juvenile Justice
    Act, Child Marriage Restraint Act, Representation  of
    Peoples Act -- nay for even Secs. 361, 366, 368 etc of the
    Indian Penal Code, should concede to such child the right
    to consent to sexual intercourse.  Marry, she cannot at
    that age even with the consent of her parents. She cannot
    be taken out of the keeping of her lawful guardian even
    with her consent for lesser purposes. But consent she can
    to sexual intercouse so long as she does not go out of the
    keeping of her lawful guardian ! Strange propositions !
    Is law the quintessence of the enlightened common sense of
    the community?  One is compelled to lament in resignation
    that there can be nothing more uncommon than common sense.
     200. The Law Commission of India did attempt in
    its 84th report to bring up the age of consent in rape to
    18 years in tune with other enactments and consistent with
    refined and modern notions regarding the concern and
    compassion which society should bestow on its younger
    members.  The consent for intercourse allegedly given by
    PW3, on which aspect we have chosen to concede the benefit
    of doubt to the appellants, could easily have been ignored
    if that suggestion of the Commission were accepted by the
    Parliament. But alas that was not accepted. With the
    result the age of consent in an offence of rape continues
    to be 16 years even today.
     201.  In the fiercely consumerist society that we
    live in, a young girl child is also exposed to so many
    temptations that it is difficult for the child which has
    not been groomed in proper atmosphere with a proper value
    system inculcated in it, to resist such temptations. Such
    children can be termed deviants but cannot be merely
    condemned and left to their fate . They too deserve the
    sympathy of the system as it is no crime of theirs that
    they are born and forced to grow up in such atmosphere. It
    is the duty of the secular state to give the requisite
    education to instil a proper value system in such future
    citizens.  That must be reckoned as the incident of the
    constitutional obligation of the State to give free primary
    education. That obligation cannot be relegated by the
    State to religious or optional institutions.  They too
    deserve the protection of the law against unintelligent,
    imprudent and immoral consent being extracted from them at
    that early age. No one should be permitted by law to rely
    on such alleged consent given by a minor aged less than 18
    years, the fond child of law and equity. I may sum up by
    stating  that raising the age of consent for sexual
    intercourse to 18 consistent with the stipulations in the
    saner subsequent enactments appears to be the unavoidable
    imperative before the system.  At least  the  Kerala
    Legislature must take bold efforts to bring in suitable
    local amendments to S.375 of the Indian Penal Code and give
    leadership to others.
     202. Making of the law in a democratic polity is
    an agonisingly slow process. The needs of the society have
    to be perceived by the polity.  Opinion makers have to
    perceive the need. Public opinion has to be generated,
    Such public opinion must get expressed on the floor of the
    legislature and must get translated into  legislative
    action.  Legislative stipulations have to be enforced by
    the executive and interpreted by the adjudicators.  It is
    only then that relief is ultimately enjoyed by the polity.
     203. Wait, we must. But the process has to start
    here and now.  Such unfortunate incidents like the one in
    this case, which seem to be too frequent in the Kerala
    scenario of late, should not be viewed merely as god sent
    opportunities for improving stakes in the electoral battles
    to follow. They must make the enlightened polity aware of
    the need for changes in the law. Meaningful discussions
    must be aroused.  Observations by courts may help to
    accellerate the pace of the march towards ideal laws. The
    purpose of this added note is just that.
     Dated this the 20th day of January, 2005.


      (JUSTICE R. BASANT)

    Nan/


             K.A.ABDUL GAFOOR &
             R.BASANT, JJ.

            -------------------------------------------------


             Crl.A.Nos. 590, 591, 599, 600, 602, 603, 604
             605, 606 to 619, 627, 632, 633, 633 and 637 of 2000
             877 of 2002, Crl.M.C. Nos.7136 of 2001,
             3862 of 2002 & 4141 of 2003


             JUDGMENT


             20th January, 2005.

            --------------------------------------------------


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index