കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 15, 2010

കാണേണ്ട സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ്

എന്നേലുമൊക്കെ പറ്റുന്നതിനൊത്ത് കാണേണ്ട (നല്ല) സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് റെഫറന്സിനു വേണ്ടി കുറിച്ചു വെയ്ക്കുന്നു.

(ലിസ്റ്റ്, 15-ആം കേരളാ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ നിന്നും )


Festival Films
Sl Title (English) Country Duration Year Director's Name
no
Bicentennial Films
1 LOS OLVIDADOS/The Mexico 85min 1952 LUIS BUNUEL
young and the
damned
2 MACHUCA Chile|Spain|UK|France 121min 2004 ANDRES WOOD
3 TAITA BOVES Venezuela 100min 2010 LUIS ALBERTO
LAMATA
4 THE LAND OF NO EVIL Paraguay|Italy 80min 2008 ANA
RECALDE|CRISTINA
RAJOLA
5 THE LOST REPUBLIC Argentina 146min 1983 MIGUEL PEREZ
6 THE STATE OF THINGS Bolivia 76min 2007 MARCO LOAYZA
7 The Virgin that Mexico 110min 1942 JULIO BRACHO
Forged a Country
8 WHEN MY TIME COMES Ecuador 90min 2007 VICTOR ARREGUI
Central Asia
9 0RATOR UZBEKISTAN 90min 1998 YUSUP RAZYKOV
10 ANGEL ON THE RIGHT Tajikistan|Switzerland|France 91min 2002 DJAMSHED USMANOV
SHOULDER
11 CARDIOGRAM KAZAKHSTAN 75min 1995 DAREZHAN
OMIRBAYEV
12 SARATAN KYRGYZSTAN 84min 2005 ERNEST
ABDYJAPAROV
13 THE ADOPTED SON KYRGYZSTAN 81min 1998 AKTAN
ABDIKALIKOW
14 THE DAUGHTER-IN-LAW KAZAKHSTAN 84min 2009 ERMEK TURSUNOV
15 THE REVENGE KAZAKHSTAN 96min 1989 ERMEK SHINARBAEV
Competition Films
16 A DAY IN ORANGE VENEZUELA 87min 2009 ALEJANDRA
SZEPLAKI
17 T.D.DASAN, Std. 6 B INDIA 98min 2010 MOHAN RAGHAVAN
18 ANIMAL TOWN SOUTH KOREA/USA 97min 2009 JEON KYUHWAN
19 BURIED SECRETS Tunisia | Switzerland | 91min 2009 RAJA AMARI
France
20 HELIOPOLIS EGYPT 96min 2009 AHMAD ABDALLA
21 I AM AFIA MEGHA INDIA 110min 2010 ONIR
ABHIMANYU OMAR
22 OPTICAL ILLUSIONS CHILE/FRANCE/PORTUGAL 105min 2009 CHRISTIAN
JIMENEZ
23 PALERIMANIKYAM INDIA 135min 2009 RANJITH
24 PORTRAITS IN A SEA COLOMBIA 90min 2009 CARLOS GAVIRIA
OF LIES
25 THE JAPANESE WIFE INDIA 105min 2010 APARNA SEN
26 THE LAST SUMMER OF ARGENTINA/ SPAIN/ GERMANY 86min 2009 JULIA SOLOMONOFF
LA BOYITA
27 WALKING ON THE RAIL IRAN 76min 2010 BABAK
SHIRINSEFAT
28 WINE ARGENTINA 75min 2010 DIEGO FRIED
29 ZEPHYR TURKEY 100min 2010 BELMA BAS
Contemporary Masters in Focus:
WERNER HERZOG
30 AGUIRRE THE WRATH West Germany 93min 1972 WERNER HERZOG
OF GOD
31 ECSTASY OF West Germany 45min 1974 WERNER HERZOG
WOODCUTTER STEINER
32 FITZCARRALDO Peru|West Germany 158min 1982 WERNER HERZOG
33 HEART OF GLASS West Germany 94min 1976 WERNER HERZOG
34 MY BEST FRIEND UK/Germany|Finland|USA 95min 1999 WERNER HERZOG
OLIVER ASSAYAS
35 CARLOS Germany 330min 2010 OLIVIER ASSAYAS
36 CLEAN France|Canada|UK 111min 2004 OLIVIER ASSAYAS
37 IRMA VEP France 99min 1996 OLIVIER ASSAYAS
38 HHH PORTRAIT DE HOU Mandarin | Taiwanese|France 91min 1997 OLIVIER ASSAYAS
HSIA HSIEN
39 SENTIMENTAL France | Switzerland 180min 2000 OLIVIER ASSAYAS
DESTINIES
MARIA NOVARO
40 DANZON Mexico|Spain 120min 1991 MARIA NOVARA
41 LOLA Mexico 92min 1989 MARIA NOVARA
42 THE GARDEN OF EDEN Canada|France|Mexico 104min 1994 MARIA NOVARA
43 THE GOOD HERBS Mexico 117min 2010 MARIA NOVARA
44 WITHOUT A TRACE Spain|Mexico 109min 2003 MARIA NOVARA
APICHATPONG WEERASUTHAKAL
45 MYSTERIOUS OBJECT Thailand 83min 2000 APICHATPONG
AT NOON WEERASUTHAKAL
46 SYNDROMES AND A Thailand | France | Austria 105min 2006 APICHATPONG
CENTURY WEERASUTHAKAL
Thailand | France |
Germany | Italy
47 TROPICAL MALADY 118min 2004 APICHATPONG
WEERASUTHAKAL
48 UNCLE BOONMEE WHO THAILAND 114min 2010 APICHATPONG
CAN RECALL HIS PAST WEERASETHAKUL
LIVES
49 BLISSFULLY YOURS Thailand|France 125min 2002 APICHATPONG
WEERASETHAKUL
Fassbinder
Retrospective
50 CHINESE ROULETTE WEST GERMANY/FRANCE 96min 1976 FASSBINDER
51 DESPAIR - EINE WEST GERMANY/FRANCE 119min 1977 FASSBINDER
REISE INS LICHT
52 FEAR EATS THE SOUL WEST GERMANY 93min 1973 FASSBINDER
53 GODS OF THE PLAGUE WEST GERMANY 91min 1970 FASSBINDER
54 KATZELMACHER WEST GERMANY 88min 1969 FASSBINDER
55 LILLI MARLEEN WEST GERMANY 120min 1980 FASSBINDER
56 LOVE IS COLDER THAN WEST GERMANY 88min 1969 FASSBINDER
DEATH
Flamenco Films
57 BLOOD WEDDING Spain|France 72min 1981 CARLOS SURA
58 CAMARON: WHEN Spain 119min 2005 JAIME CHAVARRI
FLAMENCO BECAME
LEGEND
59 CARMEN Spain 102min 1983 CARLOS SURA
60 EL AMOR BRUJO Spain 100min 1986 CARLOS SURA
61 FLEMENCO FLEMENCO Spain 119min 2010 CARLOS SURAS
62 LOLA,THE FILM Spain 113min 2007 MIGUEL HERMOSO
63 CAMEROON LOVE Cameroon 70min 2010 KHAVN De La CRUZ
LETTER
64 MEMORIES OF A Tanzania 86min 2010 SHERMAN ONG
BURNING TREE
65 NAIROBI NOTES Indonesia|Kenya 15min 2010 EDWIN
66 NO WOMAN BORN Malaysia| South Africa 20min 2010 TAN CHUI MUI
67 RWANDA: TAKE TWO USA|Rwanda 50min 2010 PIA SAWHNEY
68 SARAH AND OMLEGA Malaysia| South Africa 30min 2010 TAN CHUI MUI
Forget Africa
69 SLAM VIDEO MAPUTO Austria| Mozambique 28min 2010 ELLA RAIDEL
70 SUNDAY SCHOOL Philippines|China |Zambia 45min 2010 JOANNA VASQUEZ
ARONG
71 TANZANIA LIVING Germany| Tanzania 75min 2010 ULI M. SCHUPPEL
ROOM
72 UNREAL FOREST Thailand | Zambia 70min 2010 JAKRAWAL
NILTHAMRONG
73 WALKING IS DANCING USA|Malawi 25min 2010 DEBORAH STRATMAN
74 WHERE ARE YOU USA|Uganda 71min 2010 KIMI TAKESUE
TAKING ME?
Indian Cinema Now
75 I AM KALAM INDIA 89min 2010 NILA MADHAB
PANDA
76 LOVE SEX AUR DHOKHA INDIA 2010 DIBAKAR BANERJEE
77 MEMORIES IN MARCH INDIA 104min 2010 SANJOY NAG
78 METROPOLIS @ INDIA 95min 2009 SUMAN
KOLKATA MUKHOPADHYAY
79 NATARANG INDIA 124min 2010 RAVI JADHAV
80 RIDING THE STALLION INDIA 110min 2010 GIRISH
OF A DREAM KASARAVALLI
81 UDAAN INDIA 137min 2010 VIKRAMADITHYA
MOTWANE
JAPANESE CLASSICAL FILMS
82 BOILING POINT JAPAN 96min 1990 KITANO TAKESHI
83 PASTORAL JAPAN 104min 1974 TERAYAMA SHUJI
HIDE-AND-SEEK
84 THE GRAND MASTER JAPAN 92min 1962 ITO DAISUKE
85 THE HUMAN CONDITION JAPAN 208min 1959 KOBAYASHI
PartI MASAKI|
MATSUYAMA ZENZU
86 THE HUMAN CONDITION JAPAN 181min 1959 KOBAYASHI MASAKI
PartII MATSUYAMA ZENZU
87 THE STORY OF THE JAPAN 142min 1939 MIZOGUCHI KENJI
LAST CHRYSANTHEMUMS
88 THE TYCOON JAPAN 152min 1964 YAMAMOTO SATSUO
89 ZEGEN JAPAN 124min 1987 IMAMURA SHOHEI
JAPANESE MANGA
90 5 CENTIMETERS PER JAPAN 63min 2007 MAKATO SHINKAI
SECOND
91 BROKEN DOWN FILM JAPAN 6min 1985 OSAMU TEZUKA
92 CHIBI MARUKO CHAN JAPAN 94min 1990 YAMIKO SUDA|
TSUTOMU
SHIBAYAMA
93 KARO& PIYOBUPT JAPAN 5min 1993 KOJI YAMAMURA
"IMAGINATION"
94 PICA DON JAPAN 10min 1978 RENZO&SAYOKO
KINOSHITA
95 ROOM JAPAN 7min 1967 YOJI KURI
96 SKI JUMPING PARIS JAPAN 5min 2001 RIICHIRO MASHIMA
97 TARZAN JAPAN 7min 1990 TAKU FURUKAWA
98 THE DEMON JAPAN 8min 1972 KIHACHIRO
KAWAMOTO
99 THE MAGIC BOX JAPAN 25min 1982 TADANARI OKAMOTO
100 THE PLACE PROMISED JAPAN 91min 2004 MAKATO SHINKAI
IN OUR EARLY DAYS
101 THE SPIDER AND THE JAPAN 16min 1943 KENZO MASAOKA
TULIP
Malayalam Cinema
Today
102 AATHMAKADHA INDIA 120min 2010 PREAM LAL
103 JANAKI INDIA 92min 2010 M.G.SASI
104 ELEKTRA INDIA 126min 2010 SHYAMA PRASAD
105 MAKARAMANJU INDIA 120min 2010 LENIN RAJENDRAN
106 CHITHRAKUZHAL INDIA 81min 2009 MAJEED GULISTAN
107 VEETTILEKKULLA INDIA 95min 2010 Dr. BIJU
VAZHI
108 YUGAPURUSHAN INDIA 121min 2010 R. SUKUMARAN
109 CHITRA SUTRAM INDIA 104min 2010 VIPIN VIJAY
The Spirit of
Independence
110 DAUGHTERS OF THE USA/UK 112min 1991 JULIE DASH
DUST
111 THE ROSA PARKS USA 97min 2002 JULIE DASH
STORY
112 KILLER OF SHEEP USA 83min 1981 CHARLES BURNETT
113 HARVEST 3000 YEARS Ethiopia 150min 1976 HAILE GERIMA
114 BLESS THEIR LITTLE USA 80min 1984 BILLY WOODBERRY
HEARTS
115 TO SLEEP WITH ANGER USA 101min 1990 CHARLES BURNETT
Tribute to Sotigui
Kouyate
116 COURAGE OF OTHERS Burkino Faso 92min 1982 CHRISTIAN
RICHARD
117 LITTLE SENEGAL Algeria| France| Germany 97min 2001 RACHID BOUCHAREB
118 LONDON RIVER UK|France|Algeria 87min 2009 RACHID BOUCHAREB
119 GENESIS France|Mali 102min 1999 OUMAR SISSOKO
Belgium| Austria| USA|
Sweden| Portugal| Norway|
120 MAHABHARATA Japan| 171min 1998 PETER BROOK
Ireland| Iceland| Finland|
Denmark| UK| France
Women Films
121 ALL SCREWED UP Italy 105min 1974 LINA WERTMULLER
122 CLEO FROM 5 TO 7 France|Italy 90min 1962 AGNES VARDA
123 DAISES Czechoslovakia 74min 1966 VERA CHYTOLOVA
124 MESHES IN THE USA 14min 1943 MAYA DEREN
AFTERNOON
125 TRIUMPH OF THE WILL Germany 114min 1935 LENI RIEFENSTAH
World Cinema
126 The Princess of France|Germany 139min 2010 BERTRAND
Montpensier TAVERNIER
127 ANOTHER YEAR UK 129min 2010 MIKE LEIGH
128 ANTAHEEN India 120min 2009 ANIRUDHA ROY
CHOWDHURY
129 AURORA Romania|France|Switzerland| 181min 2010 CRISTI PUIU
Germany
130 BIUTIFUL Spain|Mexico 138min 2010 Alejandro
Gonzalez
Inarritu
131 BLACK AND WHITE TURKEY 92min 2010 AHMET BOYACIOGLU
132 BLACK HEAVEN BELGIUM/FRANCE 104min 2010 GILLES MARCHAND
133 COLD WATER OF THE COSTA RICA/FRANCE/ 83min 2009 PAZ FABREGA
SEA SPAIN/MEXICO
134 DOMAINE France|Austria 110min 2009 PATRIC CHIHA
135 DON'T BE AFRAID GERMANY 90min 2009 AELRUN GOETTE
136 DON'T BE AFRAID, BI VIETNAM/ FRANCE/GERMANY 96min 2010 PHAN DANG DI
137 FIVE HOURS FROM ISRAEL 90min 2009 LEON PRUDOVSKY
PARIS
138 HOW I ENDED THIS RUSSIA 124min 2010 ALEXEI
SUMMER POPOGREBSKY
139 IT'S YOUR FAULT Argentina|France 90min 2010 ANAHI BERNERI
140 JOY Netherlands 75min 2010 MIJKE DE JONG
141 LIGHT IN BRAZIL 83min 2010 HELENA
DARKNESS-THE RETURN IGNEZ/ICARO
OF RED LIGHT BANDIT MARTINS
142 MARTHA MEXICO 76min 2010 MARCELINO ISLAS
HERNANDEZ
143 MESSAGES FROM THE Egypt 133min 2010 DAOUD ABDEL
SEA SAYED
144 MY MONGOLIAN MOTHER CHINA 105min 2010 NING CAI
145 NIGHT & FOG HONG KONG 122min 2009 ANN HUI
146 NORTHLESS Mexico|Spain 95min 2009 RIGOBERTO
PEREZCANO
147 PLEASE DON'T IRAN 80min 2010 MOHSEN
DISTURB ABDOLVAHAB
148 PRECIOUS United States 110min 2009 LEE DANIELS
149 ROUTE IRISH UK | France | Italy | Belgium 109min 2010 KEN LOACH
| Spain
150 SILENT SOULS Russia 75min 2010 ALEKSEI
FEDORCHENKO
151 SO HARD TO FORGET BRAZIL 100min 2010 MALU DE MARTINO
152 SOME OTHER STORIES SLOVENIA/IRELAND/ SERBIA/ 114min 2010 Marija
CROATIA Dzidzeva/Ivona
Juka/
Ana Marija Rosi
/Ines Tanovic/
Hanna
AntoninSlak
153 SOMEWHERE USA 98min 2010 SOFIA COPPOLA
154 SON OF BABYLON IRAQ/ UK/ NETHERLANDS/FRANCE 90min 2009 MOHAMED
AL-DARAJI
155 SONGS OF LOVE AND Switzerland 90min 2010 KATALIN GODROS
HATE
156 SUMMER OF GOLIATH MEXICO/CANADA 78min 2010 NICOLAS PEREDA
157 THE HUMAN RESOURCES Israel|Germany|France 103min 2010 ERAN RIKLIS
MANAGER
158 THE FILM SOCIALISM Switzerland|France 101min 2010 Jean Luc Godard
159 THE TIGER FACTORY MALAYSIA/JAPAN 94min 2010 WOO MING JIN
160 TUESDAY AFTER ROMANIA 99min 2010 RADU MUNTEAN
CHRISTMAS
161 WHAT YOU DON'T SEE AUSTRIA/GERMANY 89min 2009 WOLFGANG FISCHER
162 WHEN WE LEAVE GERMANY 119min 2010 FEO ALADAG
163 WOMEN WITHOUT MEN GERMANY/AUSTRIA/ 96min 2009 SHIRIN
FRANCE NESHAT/SHOJA
AZARI
Hungary|France|Austria|
164 Netherlands
ADRIENN PAL 136min 2010 AGNES KOCSIS
165 ALAMAR/TO THE SEA Mexico 73min 2010 PEDRO GONZALEZ
RUBIO
166 THE STRANGE CASE OF Portugal|Spain|France|Brazil 97min 2010 MANOEL DE
ANGELICA OLIVEIRA
167 APART TOGETHER China 97min 2010 WANG QUAN'AN
168 BAL/HONEY Turkey|Germany 103min 2010 SEMIH KAPLANOGLU
169 CERTIFIED COPY France/Italy/Iran 106min 2010 ABBAS KIAROSTAMI
170 DAWSON ISLA 10 Chile|Brazil|Venezuela 117min 2009 MIGUEL LITTIN
171 IN A BETTER WORLD Denmark|Sweden 119min 2010 SUSSAINE BIER
172 JUST BETWEEN US Croatia| Serbia|Slovenia 89min 2010 RAJKO GRLIC
173 LITTLE ROSE POLAND 118min 2010 JAN
KIDAWA-BLONSKI
174 MAMS AND PAPAS Czech Repulic 110min 2010 ALICE NELLIS
175 MAOS LAST DANCER Australia 117min 2009 BRUCE BERESFORD
176 OF LOVE AND OTHER Costa Rica|Colombia 95min 2009 HILDA HIDALGO
DEMONS
177 OUTRAGE Japan 109min 2010 TAKESHI KITANO
178 SAMSON AND DELILAH Australia 101min 2009 WARWICK THORNTON
179 SILENT HOUSE Uruguay 79min 2010 GUSTAVO
HERNANDEZ
180 SUBMARINO Denmark|Sweden 105min 2010 THOMAS
VINTERBERG
181 THE HOUSE OF Finland 109min 2009 MIKA KAURISMAKI
BRANCHING LOVE
182 THE LIGHT THIEF Kyrgyzstan/Germany/France/ 80min 2010 AKTAN ARYM KUBAT
Netherlands
183 TWO IN THE WAVE France 93min 2009 EMMANUEL LAURENT
184 THE WHITE RIBBON Austria|Germany|France|Italy 144min 2009 MICHAEL HANEKE
185 ESCAPE FROM THE Italy 95min 2008 FEDERICO RIZZO
CALL CENTRE
186 THE SICILIAN GIRL Italy 110min 2008 MARCO AMENTA
SPECIAL SCREENING
187 GATTURO Argentina|India|Mexico 86min 2010 ANDRES
BUENO|VICTOR -
DEVASAKAYAM
T.V. CHANDRAN RETROSPECTIVE
188 PONTHANMADA India 119min 1993 T.V. CHANDRAN
189 SUSANNA India 128min 2000 T.V. CHANDRAN
190 ORMAKAL India 90min 1995 T.V. CHANDRAN
UNDAYIRIKKANAM
191 MANKAMMA India 102min 1997 T.V. CHANDRAN
192 KATHAVASHESHAN India 115min 2004 T.V. CHANDRAN
193 DANNY India 121min 2001 T.V. CHANDRAN
194 AADUM KOOTHU India 110min 2005 T.V. CHANDRAN
HOMAGE SECTION
195 LAL SALAM-VENU NAGAVALLY 1990 VENU NAGAVALLY
196 VADAKKUNATHAN-GIRISH PUTHENCHERY 2006 SHAJOON KARYAL
197 MANICHITHRATHAZHU- M.G. RADHAKRISHNAN 170min 1993 FAZIL
198 KIREEDAM- COCHIN 1989 SIBI MALAYIL
HANEEFA& SREENATH
199 CHEMMEEN- ADDOR 140min 1965 RAMU KARIAT
PANKAJAM
200 AVAL- AZEEZ
201 SWAYAMVARAM-MANGADA
RAVIVARMA
HIGHNOON MALAYALAM CINEMA
202 SWAPNADANAM India 1975 K.G. GEORGE
203 AMMA ARIYAN India 1986 JOHN ABRAHAM
204 KABANINADI India 85min 1975 P.A. BACKER
CHUVANNAPPOL
205 EKANGINI India 1975 G.S. PANICKER
206 UTHARAYANAM India 1974 G. ARAVINDAN
SEMINAR SECTION
FILM
207 CHAR ADHYAY India 110min 1997 KUMAR SHAHANI

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

സുദേഷ് എം ആര്‍ പറഞ്ഞു...

നന്ദി ഈ സഹായത്തിന്.

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

pls view this 3.31 shortFilm and add ur coments to improve myself......
pls............


http://www.youtube.com/watch?v=vDOM1rk_jso

ansar പറഞ്ഞു...

Thank you

അനുയായികള്‍

Index