കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, July 02, 2011

നിഴലും നിലാവും

നിഴലും നിലാവും ഇടതൂര്‍ന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗം - ഈ ഭൂമി. എന്റെയും കൂടി ലോകം.

No comments:

Followers

Index