കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, June 28, 2011

പക്വത

കൂട്ടാനില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ പച്ചമുളക് ഏറ്റം അവസാനമാണു കണ്ടീക്കുക. അതു അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ, പെടുക്കാന്‍ മുട്ടും.

fool me once..

No comments:

Followers

Index