കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, November 08, 2010

ഒരു ദേശത്തിന്‍റെ കഥഒരു ചിത്രം ആയിരം വാക്കുകളുടെ കഥ പറയുന്നുവെങ്കില്‍, ഇതാ ഒരു ദേശത്തിന്‍റെ കഥ. (ഒരുത്തനും ഗൈഡഡ് മിസൈലൊന്നും തൊടുത്ത് വിട്ടേക്കരുത്..)


No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.