കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 15, 2012

ജെസ്സി ഓവൻസ്


റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ലേഖനം ഒരുപാട് പരിചിതമാണെന്നു തോന്നി. എട്ടാം ക്ളാസിലോ‌ മറ്റോ ഇതു പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.

It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin. Because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of a “master race,” nationalistic feelings were at an all-time high.

I wasn’t too worried about all this. I’d trained, sweated and disciplined myself for six years, with the Games in mind. While I was going over on the boat, all I could think about was taking home one or two of those gold medals. I had my eye especially on the running broad jump. A year before, as a sophomore at Ohio State University, I’d set the world’s record of 26 feet 8-1/4 inches. Everyone kind of expected me to win that Olympic event hands down.

കൂടുതൽ..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index