കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 05, 2011

സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അന്തരിച്ചു.

ആപ്പിളിന്റെ ശില്പി സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് അന്തരിച്ചു.


http://images.apple.com/home/images/t_title.png

A 56 year old CEO with 300 patents in his name, touched lives of millions, including mine and many folks I know of - A true visionary of his time!

Rest in peace, Mr. Steve Jobs!


http://images.apple.com/home/images/t_hero.png

അനുയായികള്‍

Index