കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 31, 2010

ഒരു വര്‍ഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസം

ഞങ്ങള്‍ക്കും പുതുവര്‍ഷം പിറക്കും, ഒരു 15 മിനിറ്റൂടെ നില്ല്, അതു വരെ നമ്മളെല്ലാം തമ്മില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസം


an@nubu:~$ date
Fri Dec 31 23:45:09 PST 2010
an@nubu:~$ TZ=IST date
Sat Jan 1 07:45:14 IST 2011
an@nubu:~$ TZ=NY date
Sat Jan 1 07:45:25 2011
anu@nubu:~$

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index