കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 24, 2010

തക്കിത മുണ്ടന്‍ താതാവേ ♫♫♫

തക്കിത മുണ്ടന്‍ താതാവേ ♫♩
തവിത്ത് മുണ്ടന്‍ താതാവേ ♫♩
ഇത്തം കൂതാന്‍ നിനക്കുമുണ്ടൊരു കുത്തിതാതാവ് ..!


ഈ പാട്ടിന്റെ വീഡിയോ ഒന്നു കാണാന്‍ മോഹം.! തപ്പിയിട്ട് കാണുന്നില്ല..!

ആ പാട്ടിലെ സ്പീച്ച് ഇം‌പെഡിമെന്റിനോട് (കൊത്ത എന്നു സ്ലാങ്ങ്) ഈ ലിറിക്സ് (http://3.ly/BSK6) നീതി പുലര്‍ത്തുന്നില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index