കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 21, 2008

മിത്ത്ടീവി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്


മിത്ത ടീവി എന്നാല്ത്ത് ലിനക്സിലോടുന്ന ഒരു homebrew PVR പ്രോജക്റ്റാണു്. കൂടുതല് അറിയാന് ഈ ലിങ്ക് കാണുക,)

ആവറേജ് മനുഷയ്ന്‌‌ ജീവിതത്തിന്റ്റെ മൂന്നിലൊരംശം ഉറങ്ങിത്തീര്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണുമ്പോള്
, ഹും, യൂസ്‌‌ലെസ്സ് ട്രിവിയ എന്ന് തലകുലുക്കി കടന്നു പോകാറുണ്ട്.

എന്നാല്, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‌‌ഷം എത്ര മാത്രം മിത്ത് ടീവി പരിപാടികള് കണ്ടു എന്നതിലേക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് (ഏകദേശ) കണക്ക് കണ്ടപ്പോള് അത്ര നിസ്സംഗതയോടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്-നെ കളഞ്ഞിട്ടു പോവാന് മനസ്സു വരുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷത്തിനിടെയില്, മിത്ത് ടീവി റെക്കോര്ഡ് ചെയ്ത പരിപാടികളുടെ എണ്ണം 7144. രണ്ടു വര്ഷത്തിനുള്ളില് (2 x 365 = 730 ദിവസങ്ങള്) റെക്കോര്ഡ് ചെയ്യാനില്ലാതെ വെയ്സ്റ്റായത് 232 ദിവസങ്ങള് 21 മണിക്കൂറുകള് 43 മിനിറ്റുകള്.
അതായത്, മിത്തോടുന്ന ലിനക്സ് മെഷീന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‌‌ഷം റെക്കോര്ഡിയത്, 11973 മണിക്കൂര്‌‌ പരിപാടികള്. (11973 മണിക്കൂര്‌‌ ദൈര്ഘ്യമുള്ള റെക്കോര്ഡഡ് പരിപാടികള് എല്ലാം എപ്പോളാണു് കണ്ട് തീര്ത്തത് എന്നു മാത്രം ചോദിക്കരുത്, "ദണ്ണം" വരും..! :) എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 16 മിനിറ്റ് വെച്ച് ടീവി കണ്ടാല്...)

ഡ്രൈവ് സ്പേസ്: ഒരു മണിക്കുര്‌‌ ദൈര്‌‌ഘ്യ്‌‌മുള്ളതിനു വലിപ്പം 2.2 GB ആണെന്നിരിക്കെ, രണ്ട് വര്ഷം കൊണ്ട് കയറി മറിഞ്ഞത്, 25.72 TB mpg2 ഫയലുകള്..!

ചുരുക്കത്തില്, മിത്ത് ടീവിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് pvr150 വാങ്ങാന് ‌ ചിലവാക്കിയ 160 ഡോളര്‌‌ മുതലാക്കിയെന്നു പറയാം..! (ഇപ്പോളതിനു വില ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്..!)

ഇനി റെക്കോര്ഡ് ചെയ്തവയില് ഏറ്റവും ഡിമാന്റ്റുള്ള പരിപാടികള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാന് ഈ പട്ടിക നോക്കുക.

ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്ക്കുന്നത്, എവരി ബഡി ലവ്സ് റെയ്മണ്ട് എന്ന സിറ്റ്കോം. കൂടുതല് കൌണ്ടുള്ളവ, സീരിയലുകളാവാനാണു് സാദ്ധ്യത.


Top all recorded shows
# Title Count Last Recorded
1 Everybody Loves Raymond 566 January 5 2008
2 Seinfeld 488 January 4 2008
3 Friends 425 December 29 2007
4 The King of Queens 407 January 5 2008
5 Oprah Winfrey 378 January 19 2008
6 Law & Order: Criminal Intent 293 January 21 2008
7 South Park 267 January 14 2008
8 Roseanne 250 September 13 2007
9 Mad About You 250 January 4 2008
10 The X-Files 248 January 4 2008
11 The Cosby Show 228 November 5 2007
12 Law & Order: Special Victims Unit 216 January 15 2008
13 Law & Order 206 January 21 2008
14 Full House 176 June 21 2006
15 Mama's Family 175 July 12 2007
16 The Simpsons 173 January 18 2008
17 Who's the Boss? 159 January 3 2008
18 Three's Company 153 January 19 2008
19 Namaste America 132 January 20 2008
20 Scrubs 130 January 19 2008
21 Family Guy 129 January 20 2008
22 CSI: Crime Scene Investigation 118 January 21 2008
23 The Shield 114 January 6 2008
24 The Fresh Prince of Bel-Air 93 June 22 2006
25 Today 87 December 26 2006
26 Will & Grace 77 June 25 2006
27 The Office 72 December 25 2007
28 America's Next Top Model 71 January 20 2008
29 Third Watch 67 March 24 2007
30 Chicago Hope 49 June 23 2006
31 CSI: Miami 43 January 21 2008
32 Project Runway 37 January 17 2008
33 Gilmore Girls 36 June 28 2006
34 Two and a Half Men 35 January 20 2008
35 NY 360 34 December 28 2007
36 That '70s Show 34 January 21 2008
37 Travel Cafe 31 September 21 2006
38 Sex and the City 25 June 24 2006
39 Drawn Together 25 June 1 2007
40 MAD TV 24 January 21 2008
41 Ugly Betty 21 January 17 2008
42 Saved by the Bell 18 April 13 2006
43 Reno 911! 18 January 17 2008
44 Chappelle's Show 18 January 20 2008
45 Asian Variety Show: Bollywood Movie 17 July 29 2006
46 Asian Variety Show 12 November 18 2006
47 Explore PA 11 July 9 2006
48 Yes, Dear 10 January 18 2008
49 Aliens in America 9 January 20 2008
50 Globe Trekker 8 June 29 2006
51 Dirty Jobs 8 January 19 2008
52 $40-a-Day 7 July 1 2006
53 Just Shoot Me 7 January 15 2008
54 Married ... With Children 7 January 21 2008
55 Saturday Night Live 5 July 1 2006
56 24 5 January 20 2008
57 Food 911 4 June 29 2006
58 World Cup Soccer 4 July 9 2006
59 All of Us 4 January 19 2008
60 Disclosure 3 January 22 2006
61 Insomnia 3 May 25 2006
62 She's All That 3 June 10 2006
63 Meet the Parents 3 June 18 2006
64 The Secret Life Of ... 3 June 28 2006
65 Signs 3 October 27 2006
66 The Three Stooges 3 November 3 2007
67 Barbershop 2 March 26 2006
68 America in Perspective: U.S. History Since 1877 2 April 11 2006
69 Untamed Heart 2 April 16 2006
70 Big 2 April 18 2006
71 Monsters, Inc. 2 May 1 2006
72 Half Baked 2 May 5 2006
73 Asian Outlook 2 May 17 2006
74 Great Hotels 2 May 23 2006
75 Top 5 2 June 6 2006
76 Serendipity 2 June 10 2006
77 Not Another Teen Movie 2 June 14 2006
78 Bruce Almighty 2 June 19 2006
79 Radio 2 June 19 2006
80 Dick 2 June 20 2006
81 Romy and Michele's High School Reunion 2 June 24 2006
82 Bridget Jones's Diary 2 June 24 2006
83 The E! True Hollywood Story 2 June 27 2006
84 The Look for Less 2 June 30 2006
85 Passport to Adventure 2 July 7 2006
86 Sweet Home Alabama 2 December 28 2006
87 The Italian Job 2 September 9 2007
88 Something to Talk About 2 September 10 2007
89 The 6th Day 2 September 10 2007
90 CSI: NY 2 September 12 2007
91 The Matrix Reloaded 2 October 27 2007
92 Keeping the Faith 2 January 6 2008
93 Bend It Like Beckham 2 January 11 2008
94 Zoolander 2 January 13 2008
95 10 Items or Less 2 January 16 2008
96 The Usual Suspects 2 January 20 2008
97 Disturbing Behavior 1 January 19 2006
98 Domestic Disturbance 1 January 19 2006
99 Anatomy of a Tiger Bite 1 January 19 2006
100 Weird Weapons 1 January 19 2006
101 Tactical Assault 1 January 20 2006
102 Houdini: Unlocking the Mystery 1 January 20 2006
103 Erin Brockovich 1 January 20 2006
104 Trapped 1 January 21 2006
105 Daisy Does America 1 January 21 2006
106 The New Yorkers 1 January 21 2006
107 Fried Green Tomatoes 1 January 22 2006
108 Double Take 1 January 22 2006
109 Pretty Woman 1 January 22 2006
110 Thelma & Louise 1 January 22 2006
111 Pregnant for 46 Years 1 January 23 2006
112 Gremlins 1 January 23 2006
113 Lolita 1 January 23 2006
114 Greed 1 January 24 2006
115 Booty Call 1 January 25 2006
116 The Karate Kid 1 January 25 2006
117 Rocky 1 January 26 2006
118 Jaws 1 January 26 2006
119 The Diary of Anne Frank 1 January 27 2006
120 A Man and a Woman 1 January 27 2006
121 Killer Bees 1 January 27 2006
122 Windtalkers 1 January 27 2006
123 DC Sniper: 23 Days of Fear 1 January 28 2006
124 Donnie Brasco 1 January 28 2006
125 The Score 1 January 28 2006
126 Crimson Tide 1 January 28 2006
127 The Truman Show 1 January 28 2006
128 Good Morning, Vietnam 1 January 28 2006
129 O Brother, Where Art Thou? 1 January 29 2006
130 Celebrity Swag 1 January 31 2006
131 In the Bedroom 1 January 31 2006
132 Ice Age 1 February 1 2006
133 Indecent Proposal 1 February 2 2006
134 Shakespeare in Love 1 February 2 2006
135 A Little Thing Called Murder 1 February 2 2006
136 City of Angels 1 February 6 2006
137 I.Q. 1 February 6 2006
138 The Producers 1 February 6 2006
139 Boat Trip 1 February 7 2006
140 Boys on the Side 1 February 8 2006
141 Pride and Prejudice 1 February 8 2006
142 Final Destination 2 1 February 8 2006
143 Duplex 1 February 8 2006
144 Introducing Dorothy Dandridge 1 February 9 2006
145 Under the Tuscan Sun 1 February 9 2006
146 The Cable Guy 1 February 10 2006
147 Roxanne 1 February 11 2006
148 Kramer vs. Kramer 1 February 11 2006
149 Heat 1 February 12 2006
150 The Sum of All Fears 1 February 12 2006
151 Bloodsport 1 February 13 2006
152 William Shakespeare's Romeo & Juliet 1 February 13 2006
153 Punch-Drunk Love 1 February 13 2006
154 12 Angry Men 1 February 13 2006
155 Ghost 1 February 14 2006
156 Nocturnal State 1 February 16 2006
157 MTV Video Wake-Up 1 February 16 2006
158 Cast Away 1 February 18 2006
159 The Untouchables 1 February 18 2006
160 Jack 1 February 19 2006
161 Jerry Maguire 1 February 19 2006
162 The Sixth Sense 1 February 19 2006
163 Johnny English 1 February 21 2006
164 The Ladykillers 1 February 24 2006
165 The Firm 1 February 25 2006
166 Armageddon 1 February 25 2006
167 Sliding Doors 1 February 26 2006
168 Narc 1 February 26 2006
169 The Shining 1 February 26 2006
170 The Shawshank Redemption 1 February 26 2006
171 Scary Movie 2 1 February 27 2006
172 American Graffiti 1 February 28 2006
173 Look Who's Talking Now 1 March 1 2006
174 Phone Booth 1 March 1 2006
175 Mary Shelley's Frankenstein 1 March 2 2006
176 The Naked Gun: From the Files of Police Squad! 1 March 2 2006
177 Scary Movie 3 1 March 3 2006
178 American Psycho 1 March 4 2006
179 Losing Isaiah 1 March 4 2006
180 Sylvia 1 March 4 2006
181 A Beautiful Mind 1 March 4 2006
182 Steel Magnolias 1 March 5 2006
183 The Life of David Gale 1 March 6 2006
184 Coyote Ugly 1 March 7 2006
185 Bringing Down the House 1 March 9 2006
186 Rush Hour 1 March 9 2006
187 Panic 1 March 10 2006
188 Saving Private Ryan 1 March 10 2006
189 Playing God 1 March 11 2006
190 Blow 1 March 11 2006
191 What Lies Beneath 1 March 11 2006
192 Dangerous Minds 1 March 12 2006
193 Office Space 1 March 15 2006
194 The Princess Bride 1 March 15 2006
195 Wes Craven Presents: They 1 March 16 2006
196 Gigli 1 March 16 2006
197 K-PAX 1 March 17 2006
198 Light in the Piazza 1 March 17 2006
199 Analyze This 1 March 18 2006
200 Arachnophobia 1 March 18 2006
201 Scarface 1 March 18 2006
202 9 to 5 1 March 19 2006
203 Gladiator 1 March 19 2006
204 John Grisham's The Rainmaker 1 March 20 2006
205 XXX 1 March 21 2006
206 Twister 1 March 22 2006
207 The Pact 1 March 23 2006
208 Traffic 1 March 23 2006
209 Made in America 1 March 24 2006
210 Romancing the Stone 1 March 24 2006
211 My Best Friend's Wedding 1 March 24 2006
212 Copycat 1 March 25 2006
213 The Hours 1 March 25 2006
214 Apollo 13 1 March 25 2006
215 Undercover Brother 1 March 26 2006
216 Crouching Tiger, Hidden Dragon 1 March 26 2006
217 American Pie 2 1 March 26 2006
218 Awakenings 1 March 26 2006
219 The Man in the Iron Mask 1 March 28 2006
220 Message in a Bottle 1 March 29 2006
221 The Matrix 1 March 31 2006
222 The Man Without a Face 1 March 31 2006
223 Father of the Bride 1 March 31 2006
224 White Oleander 1 March 31 2006
225 Fight Club 1 April 1 2006
226 Girl, Interrupted 1 April 2 2006
227 Summer of Sam 1 April 2 2006
228 Unfaithful 1 April 2 2006
229 Colors 1 April 3 2006
230 The Godfather, Part II 1 April 3 2006
231 Corrina, Corrina 1 April 4 2006
232 About a Boy 1 April 4 2006
233 The Godfather, Part III 1 April 4 2006
234 Soul Food 1 April 5 2006
235 Committed 1 April 6 2006
236 Mortal Kombat 1 April 7 2006
237 Sarafina! 1 April 7 2006
238 Housesitter 1 April 8 2006
239 Reindeer Games 1 April 8 2006
240 The Last Boy Scout 1 April 8 2006
241 Spies Like Us 1 April 8 2006
242 Minority Report 1 April 8 2006
243 The First Wives Club 1 April 9 2006
244 History's Lost & Found 1 April 9 2006
245 Irreconcilable Differences 1 April 9 2006
246 Two Weeks Notice 1 April 9 2006
247 To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar 1 April 10 2006
248 The Ten Commandments 1 April 11 2006
249 A Walk to Remember 1 April 13 2006
250 Primary Colors 1 April 13 2006
251 The Air Up There 1 April 14 2006
252 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 1 April 14 2006
253 The Talented Mr. Ripley 1 April 15 2006
254 Big Momma's House 1 April 15 2006
255 The Replacements 1 April 15 2006
256 Wild About Philly 1 April 16 2006
257 Hook 1 April 16 2006
258 Splash 1 April 17 2006
259 Assignment Discovery 1 April 17 2006
260 Love & Basketball 1 April 19 2006
261 Dead Man Walking 1 April 26 2006
262 White Men Can't Jump 1 April 28 2006
263 The Godfather 1 April 28 2006
264 Mrs. Doubtfire 1 April 28 2006
265 Basic Instinct 1 April 29 2006
266 Sleepers 1 April 29 2006
267 Saving Silverman 1 April 30 2006
268 Citizen Kane 1 May 2 2006
269 48 HRS. 1 May 3 2006
270 Master and Commander: The Far Side of the World 1 May 3 2006
271 Finding Nemo 1 May 5 2006
272 MSNBC Investigates 1 May 6 2006
273 Interview With the Vampire 1 May 6 2006
274 India Waves TV 1 May 6 2006
275 India Waves Youth TV 1 May 6 2006
276 New Jack City 1 May 6 2006
277 National Security 1 May 6 2006
278 Seabiscuit 1 May 6 2006
279 The Client 1 May 7 2006
280 The Bone Collector 1 May 7 2006
281 A Time to Kill 1 May 7 2006
282 Face/Off 1 May 8 2006
283 Black Hawk Down 1 May 8 2006
284 Red Light Districts 1 May 9 2006
285 The Long Kiss Goodnight 1 May 10 2006
286 In the Army Now 1 May 10 2006
287 Frankie and Johnny 1 May 10 2006
288 The Nutty Professor 1 May 14 2006
289 Dogma 1 May 14 2006
290 Poltergeist 1 May 14 2006
291 Bad Santa 1 May 14 2006
292 Breakfast at Tiffany's 1 May 15 2006
293 Paula's Home Cooking 1 May 15 2006
294 Boy Meets Grill 1 May 16 2006
295 Gone With the Wind 1 May 16 2006
296 Tea With Mussolini 1 May 18 2006
297 Since You've Been Gone 1 May 18 2006
298 Police Story II 1 May 19 2006
299 Robin Hood: Men in Tights 1 May 20 2006
300 Diabolique 1 May 20 2006
301 My Boss's Daughter 1 May 21 2006
302 Terminal Velocity 1 May 21 2006
303 Sara's Secrets 1 May 21 2006
304 What Dreams May Come 1 May 21 2006
305 The Count of Monte Cristo 1 May 21 2006
306 Smart Travels: Europe With Rudy Maxa 1 May 22 2006
307 We Were the Mulvaneys 1 May 22 2006
308 House Party 4: Down to the Last Minute 1 May 23 2006
309 A Tree Grows in Brooklyn 1 May 24 2006
310 Lean on Me 1 May 24 2006
311 RV Today 1 May 24 2006
312 Backdraft 1 May 24 2006
313 Rachael Ray's Tasty Travels 1 May 24 2006
314 Mona Lisa Smile 1 May 26 2006
315 Moonstruck 1 May 27 2006
316 Rain Man 1 May 27 2006
317 You've Got Mail 1 May 27 2006
318 10 Things I Hate About You 1 May 27 2006
319 Sister Act 1 May 27 2006
320 Pay It Forward 1 May 29 2006
321 Braveheart 1 May 29 2006
322 Shanghai Knights 1 May 30 2006
323 Devil in a Blue Dress 1 May 31 2006
324 Fast Times at Ridgemont High 1 May 31 2006
325 The Adventures of Robin Hood 1 May 31 2006
326 Red Dragon 1 May 31 2006
327 Maid in Manhattan 1 May 31 2006
328 Married to the Mob 1 June 1 2006
329 Focus Asia 1 June 2 2006
330 Cops and Robbersons 1 June 2 2006
331 GoodFellas 1 June 2 2006
332 Road Trip 1 June 3 2006
333 Bring It On Again 1 June 3 2006
334 Save the Last Dance 1 June 4 2006
335 Never Been Kissed 1 June 4 2006
336 Mr. Smith Goes to Washington 1 June 4 2006
337 Raising Arizona 1 June 5 2006
338 Simply Ming 1 June 5 2006
339 Sleeping With the Enemy 1 June 5 2006
340 The Thomas Crown Affair 1 June 7 2006
341 Me, Myself & Irene 1 June 7 2006
342 Sweet November 1 June 7 2006
343 Old School 1 June 9 2006
344 Along Came Polly 1 June 10 2006
345 Casino 1 June 10 2006
346 Wild Things 1 June 12 2006
347 A Bronx Tale 1 June 12 2006
348 He Got Game 1 June 13 2006
349 Scooby-Doo 1 June 13 2006
350 Stepmom 1 June 14 2006
351 Edward Scissorhands 1 June 14 2006
352 Bowling for Columbine 1 June 15 2006
353 The Royal Tenenbaums 1 June 15 2006
354 The Patriot 1 June 15 2006
355 The Postman 1 June 16 2006
356 Stealing Harvard 1 June 16 2006
357 Down With Love 1 June 17 2006
358 Big Fish 1 June 17 2006
359 Cheaper by the Dozen 1 June 17 2006
360 Ronin 1 June 17 2006
361 Wall Street 1 June 18 2006
362 Space Cowboys 1 June 18 2006
363 Big Fat Liar 1 June 18 2006
364 What Women Want 1 June 18 2006
365 Kate & Leopold 1 June 19 2006
366 Casablanca 1 June 20 2006
367 Welcome to Mooseport 1 June 20 2006
368 Far and Away 1 June 21 2006
369 Say Anything 1 June 22 2006
370 Ever After: A Cinderella Story 1 June 22 2006
371 The Silence of the Lambs 1 June 23 2006
372 You Got Served 1 June 24 2006
373 The Big House 1 June 25 2006
374 Dirty Dancing 1 June 25 2006
375 Dave Chappelle: Killin' Them Softly 1 June 25 2006
376 The Hunchback of Notre Dame 1 June 27 2006
377 The Best Of ... 1 June 27 2006
378 Thunder Bay 1 June 28 2006
379 The Desert Speaks 1 June 28 2006
380 Modern Marvels 1 June 28 2006
381 Sleepless in Seattle 1 June 28 2006
382 Inspector Gadget 1 June 29 2006
383 American Eats 1 June 30 2006
384 Waterworld 1 June 30 2006
385 Adoption Stories 1 July 1 2006
386 Paulie 1 July 1 2006
387 Benny & Joon 1 July 1 2006
388 Lilo & Stitch 1 July 1 2006
389 Vanilla Sky 1 July 2 2006
390 Hope Floats 1 July 2 2006
391 The View 1 July 21 2006
392 Something's Gotta Give 1 October 22 2006
393 Guinevere 1 October 23 2006
394 The Village 1 October 24 2006
395 American Beauty 1 October 24 2006
396 The Texas Chainsaw Massacre 1 October 26 2006
397 Amityville: A New Generation 1 October 26 2006
398 A Knight's Tale 1 October 27 2006
399 Cold Creek Manor 1 October 28 2006
400 The Blair Witch Project 1 October 28 2006
401 Beetlejuice 1 October 29 2006
402 Top Chef 1 December 31 2006
403 Miracle on 34th Street 1 December 31 2006
404 The Hand That Rocks the Cradle 1 January 3 2007
405 Almost Famous 1 January 3 2007
406 The Mexican 1 September 8 2007
407 Presumed Innocent 1 September 8 2007
408 Payback 1 September 9 2007
409 Desperado 1 September 9 2007
410 Once Upon a Time in Mexico 1 September 9 2007
411 Crazy Little Thing 1 September 16 2007
412 Crossfire Trail 1 September 23 2007
413 Spanglish 1 September 23 2007
414 Man of the House 1 September 23 2007
415 Dodgeball: A True Underdog Story 1 September 23 2007
416 The Band Wagon 1 September 29 2007
417 The Fan 1 September 30 2007
418 Indian Pride 1 October 1 2007
419 A Biography of America 1 October 29 2007
420 The Devil's Advocate 1 January 4 2008
421 The Pelican Brief 1 January 5 2008
422 My Big Fat Greek Wedding 1 January 5 2008
423 Mr. Nice Guy 1 January 6 2008
424 M*A*S*H 1 January 6 2008
425 Futurama 1 January 6 2008
426 Africa Extreme 1 January 7 2008
427 Everybody Hates Chris 1 January 7 2008
428 Confessions of a Dangerous Mind 1 January 10 2008
429 Grilled 1 January 11 2008
430 Employee of the Month 1 January 11 2008
431 Turner & Hooch 1 January 12 2008
432 Happy, Texas 1 January 12 2008
433 How High 1 January 12 2008
434 Martin 1 January 13 2008
435 The Beverly Hillbillies 1 January 13 2008
436 Mean Girls 1 January 13 2008
437 Four Weddings and a Funeral 1 January 14 2008
438 National Lampoon's European Vacation 1 January 14 2008
439 Killer Ants 1 January 14 2008
440 Heart Condition 1 January 18 2008
441 The Terminal 1 January 19 2008
442 Flame Over India 1 January 20 2008
443 How It's Made 1 January 20 2008
444 Airplane! 1 January 20 2008
445 Dragnet 1 January 21 2008അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

അനുയായികള്‍

Index