കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Sunday, December 23, 2012

പോപ്പ്-ഫിഗ് ദ്വീപിലെ ചെകുത്താൻ


ഏകദേശം 300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിതമായ ഒരു ചിത്രം അവിചാരിതമായി കണ്ടതോടെയാണു് ഇക്കഥ തപ്പിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. മോഹിനി അവതാരം, ശിവലിംഗം എന്നതൊക്കെ പോലെ കൗതുകകരമായ കഥകൾ പറയാൻ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും സംസ്ക്കാരങ്ങൾക്കുമാവും.

പ്രായപൂർത്തിയാവർക്ക് മാത്രം. NSFW.  discretion advised -

എന്നിട്ടും ഇത് വിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ ദാ,  ഇവിടെ


No comments:

Followers

Index