കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Sunday, April 22, 2012

നീലക്കടമ്പുകളിൽ.. :(

നീലക്കടമ്പുകളിൽ.. എന്ന പാട്ട് തിരഞ്ഞെത്തിയത് ഈ ലിങ്കിലാണു്.പോസ്റ്റിന്റെ ഗുട്ടന്സൊക്കെ  യുട്യൂബിലെ കമന്റുകളിൽ.. 


:(

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.