കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, July 25, 2011

ഈര്‍ക്കില്‍

ഈര്‍ക്കിലിനോട് ഉള്ളത് ആത്മബന്ധം തന്നെയാണു്, മലയാളിയല്ലേ..!

ഈര്‍ക്കിലെന്ന് സെര്‍ച്ചിയാല്‍ കാണുന്നവയാകട്ടേ പേടിപ്പിക്കുന്ന വകകളും.

ഈര്‍ക്കിലിനു ഇംഗ്ളീഷ് വാക്കെന്താണു്? (വാക്കുകള്‍ നിലവിലില്ല എങ്കില്‍ Eirkel എന്നൊരു പുതിയ പദമങ്ങട് ഫ്ളോട്ട് ചെയ്തു കളയാം, എന്താ?)

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.