കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, November 23, 2010

മഴ

എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ടത്തെ പരിപാടി, മഴ! മുടിയാനുള്ള മഴയെന്നും ഇവിടെ ചിലര്‍.

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.