കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, July 13, 2017

ഹവ്വായ്ക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൊടുത്ത പഴം


ഈ പോക്ക് പോയാൽ, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ അന്നാ നട്ടപ്പകലുച്ചനേരത്ത് ആദം കാണാതെ  ഹവ്വായ്ക്ക്  പഴം കൊടുത്തതും നമ്മടെ ആലുവാക്കാരൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു എന്നു വരുമല്ലോ?

No comments:

Followers

Index