കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, December 04, 2010

കളിപ്പീര്‍

മേടിച്ചിട്ട് കഷ്ടി ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നോക്കിയ ഫോണിന്റെ പരുവം. എല്‍.സി.ഡി. സ്ക്രീനിനുള്ളില്‍ ഒഴുകിനടക്കുന്ന കറുത്ത വട്ടം

No comments:

Followers

Index