കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, November 24, 2010

ഞാലിപ്പൂവന്‍...

കൊളോസിയത്തിന്റെ ശീഷ്ടത്തെ ഇപ്പോ നമ്മ കൊളോസിയമെന്നു വിളിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോള്‍ പിന്നെ പഴത്തൊലിയെ...

No comments:

Followers

Index