കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, March 10, 2016

അഹിതം

രാത്രി പതിനൊന്ന് അൻപത്തേഴിനു,
എന്റെ പേനാക്കത്തിക്ക് വഴിതെറ്റി..
ചോരയൊഴുകുന്ന കീറലുകളിലൂടെ
നോവിന്റെ ഭേദങ്ങളിലൂടെ,
മുന്നേറിയേറി അതിന്റെ മുന.
വശങ്ങളിലെ ചെറിയ പല്ലുകൾ  പിന്നാലെയും.

1 comment:

VEEDU said...

www.veedudesigns.com visit us for KERALA HOME DESIGNS

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.