കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Friday, June 05, 2015

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം


About time, she's free. They're free.

ഇസ്ലാമിക ഭീകരരില്‍ നിന്നും രക്ഷപെട്ടോടുന്നവര്‍.

http://evuraan.info/screenshots/images/free_dom.png


No comments:

Followers

Index