കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Friday, May 08, 2015

സ്റ്റീരിയോടൈപ്പെന്നാല്‍..

സ്റ്റീരിയോടൈപ്പെന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ വേണം!


No comments:

Followers

Index