കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, December 29, 2014

റേഡിയോ (വളിപ്പ്) നാടകം


പഴയ ഒരു ആകാശവാണി റേഡിയോ (വളിപ്പ്) നാടകം.

(ഏ.കെ. ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തേതെന്നു തോന്നുന്നു..)

http://www.evuraan.info/evuraan/stuff/radio-naadakam.mp3

No comments:

Followers

Index