കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, July 08, 2013

ആൻഡ്രോയ്ഡ് 4.2.2-ലെ മലയാളം

ദാരിദ്രം മുഴുവൻ തീർന്നുവെന്ന് പറയനാവില്ല, എങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട റെൻഡറിങ്ങ്:

(നെക്സസ് 10-ൽ എടുത്തത്..)http://www.thani-malayalam.info/screenshots/images/Screenshot_2013-07-08-17-39-08.png


No comments:

Followers

Index