കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, June 15, 2013

ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്


സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫോൺ കൂടിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്. ഖദറുടുപ്പിൽ കിഴുത്തയിട്ട ശേഷം മാത്രമത് അണിയുന്ന കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് - ഇത്തരം സർവസംഗപരിത്യാഗിയായ കുഞ്ഞൂഞ്ഞ്.  മുഖ്യമന്ത്രി പദവി കൂടിയങ്ങ് ത്യജിച്ച് കൂടേ?‌

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.