കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, May 15, 2013

കുട്ടനാടൻ ഹൗസ്ബോട്ടുകൾ

കുട്ടനാടൻ ഹൗസ്ബോട്ടുകൾ ടീവിയിൽ കാണുകയായിരുന്ന ഭാര്യ:
"നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോവുമ്പോൾ ഹൗസ്‌‌ബോട്ടേൽ പോവാം? എല്ലാവരും കൂടി? പപ്പാ, അമ്മാ.."

ഞാൻ:
"എന്നിട്ട് വേണം അതു മുങ്ങി നമ്മളെല്ലാവരും ചത്തു പൊങ്ങാൻ..!"

ഭാര്യ: O_o

No comments:

Followers

Index