കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, November 19, 2012

മൈക്കാട്/മൈക്കാഡ്

മൈക്കാട് പണി മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായതാണ്. എന്നിട്ടും മൈക്കാട് എന്ന വാക്കിന്റെ എറ്റിമോളജിയെപറ്റി ഒരാധികാരിക ലേഖനമോ, ഒരു വിക്കി ലേഖനമോ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. 

താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് മണക്കാട് എന്നാണോ <-- ഇങ്ങനെയാണു മലയാളം വിക്കി പറയുന്നത്

മൈക്കാട്  എന്ന വാക്കിന്റെ ഉല്പത്തിയും ചരിത്രവുമറിയാവുന്നവർ ആരുമില്ലേ? (എനിക്കറിയില്ല, അല്ലാരുന്നേൽ ഞാൻ…) 

1 comment:

Anonymous said...

മൈക്കാട് എന്നു പരഞ്ഞാൽ സിമ്പിളല്ലേ "MY GUARD" എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള സഹായി ഹ.. ഹ..

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.