കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Friday, October 05, 2012

പുരുഷു ബോണ്ട്


പുരുഷു എന്ന് പേരിടാം. 

അന്നേരം "പുരുഷു.., പുരുഷു ബോണ്ട്.." എന്ന് ക്ലീഷേ ഡയലോഗ് തിരുത്തുകയുമാവാം. 

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.