കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Friday, August 17, 2012

ഗാരി കാസ്പറോവ് അറസ്റ്റിൽ


കൂടുതൽ

ht Kirill watch photoShopped thg 120405 main Russian Orthodox Church Apologizes for Photoshop Stunt
Based on the reflection in the table, it is clear a watch on Patriarch Kirill’s wrist was photoshopped out of the image. Image credit: patriarchia.ru

ഫോട്ടോയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പാതിരിയുടെ നിഴലിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന വാച്ചിന്റെ കഥ അറിയാൻ ഇതു വായിക്കുക. 
ആരു തൊപ്പിയിട്ടാലും താടിവളർത്തിയാലും ആടയാഭരണങ്ങളിഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞ് ഇരുന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്ല്യം തന്നെയാണല്ലോ!

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.