കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, May 21, 2012

മഴനീർത്തുള്ളികൾ..


മഴനീർത്തുള്ളികൾ..

ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഫേവറിറ്റ് പാട്ട്. ( അനൂപ് മേനോൻ രചിച്ചത്.)


No comments:

Followers

Index