കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, May 22, 2012

മഴനീർത്തുള്ളികൾ..


മഴനീർത്തുള്ളികൾ..

ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഫേവറിറ്റ് പാട്ട്. ( അനൂപ് മേനോൻ രചിച്ചത്.)


No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.