കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Sunday, May 13, 2012

ഡായ് അങ്കെ..

കുറേ നാളായിട്ടുണ്ട് കാർട്ടൂണുകൾ ചിരിപ്പിച്ചിട്ട്.

അതിനു് അപവാദമായിട്ട് ഈയൊരെണ്ണം:
http://2.bp.blogspot.com/-DXMb1eKAXPE/T69QE48LsMI/AAAAAAAAGvc/n5FlKBTywzM/s1600/V+S+Pinarayi+War.jpg


 ഇവിടെ കണ്ടത്.


മറ്റൊന്നു്:
 http://4.bp.blogspot.com/-l1GERvXeWJY/T68VQZ0lo6I/AAAAAAAAEok/Rj4GHwpu_OY/s1600/may13p.jpg

No comments:

Followers

Index