കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, April 03, 2012

ചിരിക്കാൻ..

ഇതു കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറേ ചിരിച്ചു..ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പയ്യന്റെ ആ ഈഗർനെസ്സ് ബോധിച്ചുc..

No comments:

Followers

Index