കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, February 20, 2012

കടി

തിന്നു കൂട്ടിയ  ഇറച്ചിയെല്ലാം കൂടെ  എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ വെർതെ  കുത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടാവും.
തായോളികൾ.

No comments:

Followers

Index