കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, January 18, 2012

ശിശിരാത്തവര്‍ ശിശിരുമ്പോള്‍ ..http://www1.thani-malayalam.info/screenshots/images/Seattle-Winter.png

ശിശിരാത്തവര്‍ക്ക് ശിശിരുമ്പോള്‍ ശിശിരം  കൊണ്ടാറാട്ട് എന്നല്ലേ?

No comments:

Followers

Index