കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Sunday, January 01, 2012

റ്റോപ് ഗിയര്‍ജാഗ്വാര്‍, ലാന്‍ഡ്‌‌റോവര്‍ തുടങ്ങിയവ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്രാന്‍ഡുകളാണെന്ന വാസ്തവം മറക്കാം. എങ്കിലും, കണ്ടിരിക്കാന്‍ രസമുള്ള ഒരു നല്ല വീഡിയോ, 88 മിനിറ്റ് സുഖമായി പോയിക്കിട്ടും.


No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.