കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Saturday, December 31, 2011

റ്റോപ് ഗിയര്‍ജാഗ്വാര്‍, ലാന്‍ഡ്‌‌റോവര്‍ തുടങ്ങിയവ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്രാന്‍ഡുകളാണെന്ന വാസ്തവം മറക്കാം. എങ്കിലും, കണ്ടിരിക്കാന്‍ രസമുള്ള ഒരു നല്ല വീഡിയോ, 88 മിനിറ്റ് സുഖമായി പോയിക്കിട്ടും.


No comments:

Followers

Index