കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, December 12, 2011

അച്ഛനും മക്കളും


http://www1.thani-malayalam.info/gallery/Oregon-July-2009/resized/23633-25385-SANY0275.JPG

അച്ഛനും മക്കളും കടല്‍ത്തീരവും.

(2009-ലെടുത്ത ഒരു ചിത്രം)

No comments:

Followers

Index