കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, November 01, 2011

കേരളപ്പിറവി

എല്ലാ കേരളിയര്‍ക്കും കേരളപ്പിറവി ആശംസകള്‍!


(പടവലങ്ങ കല്ലു കെട്ടി വളവു് നൂര്‍ത്ത കേരളം!)

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.