കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Thursday, October 20, 2011

ഗദ്ദാഫി ചത്തു

സ്വേച്ഛാധിപതി ഗദ്ദാഫി ഒടുവില്‍ ചത്തു!

ലോക്കര്‍ബീയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ക്കും ആശ്വസിക്കാം - വെറുതെ ചോരയുടെ കണക്കെടുത്തപ്പോള്‍

No comments:

Followers

Index