കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Sunday, October 16, 2011

പവനായിമാരുടെ അയ്യരു കളി

എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു..!

(1) അങ്ങനെ ബസ്സ് ശവമായി..!

(2) fwiw, ഈ ബഹളത്തിനും വെടിവെയ്പ്പിനുമെല്ലാം കാരണക്കാരനായ നിര്‍മല്‍ മാധവന്‍ പഠിച്ച് മിടുക്കനായി better find a cure for cancer, or something that awesome and grandiose.


No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.