കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, September 28, 2011

മാടമ്പി സ്കൂള്‍

സ്കൂള്‍ മാനേജര്‍മാരെ കൊണ്ട് തൊല്ലയല്ലാതെ മനുഷ്യകുലത്തിനു എന്തേലും ഉപയോഗമുണ്ടോ? മാടമ്പി പിള്ളയോ അങ്ങേരുടെ ശിങ്കിടികളോ ആണു  ഈ ഹീനകൃത്യത്തിനു പിന്നിലെങ്കില്‍ ആ ഊമ്പീമോനെയൊക്കെ ഈ കമ്പികേറ്റലൊന്നു കാട്ടിക്കൊടുക്കണം.

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.