കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Sunday, September 18, 2011

ഈ ശബ്ദം..

ഈ ശബ്ദം, ആകാശവാണി നിലയം "തുറക്കുമ്പോഴത്തെ" സിഗ്നേച്ചര്‍ ടോണ്‍, അതു കേട്ടിട്ട് എത്ര നാളായെന്നോ?

16 വര്‍ഷങ്ങള്‍! :)‌No comments:

Followers

Index