കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Monday, September 19, 2011

ഈ ശബ്ദം..

ഈ ശബ്ദം, ആകാശവാണി നിലയം "തുറക്കുമ്പോഴത്തെ" സിഗ്നേച്ചര്‍ ടോണ്‍, അതു കേട്ടിട്ട് എത്ര നാളായെന്നോ?

16 വര്‍ഷങ്ങള്‍! :)‌No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.