കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Wednesday, August 24, 2011

തലക്കനം

തലക്കനം വരാതെ/വരുത്താതെ കാക്കേണമേ, പ്ളീസ്!


( തലക്കനം = അഹങ്കാരം )

No comments:

Followers

tweets

Index

Creative Commons License
This workis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.