കാകഃ കാകഃ, പികഃ പികഃ

Tuesday, July 12, 2011

സര്‍ക്കി കുര്‍ക്കി...

എന്റെ ഏറ്റം ഇളയ അമ്മാച്ചനു ആദ്യമായിട്ട് ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചപ്പോള്‍ നിലവില്‍ വന്ന ഒരുവരി പാട്ട്:

"സര്‍ക്കി കുര്‍ക്കി ഡൈയ്യാ മോനെ ചെപ്പ്..!"

No comments:

Followers

Index